Utlysning: pilotprojekt om kulturella och kreativa näringar

EU-kommissionen utlyser stöd för ett pilotprojekt kallat Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries. Syftet är att definiera och prova policies och initiativ för att utveckla hållbara kulturella och kreativa näringar i Europa.

Syftet är också att skapa sektorsövergripande bieffekter i olika sektorer och områden som de kulturella och kreativa näringarna är i kontakt med.
Pilotprojektet ska fokusera på finansiering, innovation och patent inom kulturella och kreativa näringar:

  • Finansiering: utarbeta riktlinjer och uppföljning av EU-insatser för kulturella och kreativa näringar
  • Lärande: stödja system för att klassificera kompetenser, utarbeta riktlinjer för kompetensutveckling för utveckling av kulturella och kreativa näringar samt aktiviteter och spridning av resultatet
  • Innovation: riktlinjer för utveckling av kulturella och kreativa näringar, goda exempel och showcase events om innovativa modeller och professionellt utbyte mellan kreativa noder (creative hubs) i Europa
  • Patent: analys, fallstudier och rekommendationer

Totalt 1 miljon euro kommer att beviljas till endast ett projekt. En organisation ska koordinera och organisera olika aktiviteter tillsammans med professionella inom de kulturella och kreativa näringarna samt entreprenörer inom särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag.

Projektet ska pågå 28 månader och starta senast 1 mars 2019. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2018.

Betydelsen av kulturella och kreativa näringar har gjorts tydlig i olika policydokument på EU-nivå och genom Europaparlaments resolution om insatser på EU-nivå för att främja kulturella och kreativa näringar.

Resolutionen lyfter särskilt betydelsen för jobbskapande, för att främja och skydda kulturell mångfald, för att stärka social sammanhållning och för att öka Europas attraktivitet internationellt. De kulturella och kreativa näringarna bedöms spela en nyckelroll för Europa och EU-kommissionen poängterar de kulturella och kreativa näringarnas möjligheter att skapa viktiga spill over-effekter inom andra sektorer.

Header logo