Utvärdering av Kreativa Europa

Nu har EU-kommissionen presenterat en halvtidsutvärdering av den första halvan av Kreativa Europas programperiod, en så kallad mid-term evaluation report. Rapporten slår bland annat fast att programmet har skapat mervärde för EU, framför allt genom sin inriktning på gränsöverskridande samarbete.

Kreativa Europa pågår under perioden 2014-2020 och utvärderingen fokuserar på programmets första tre år, fram till 2017. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt kulturarv.

Utvärderingen bygger på en oberoende rapport, direkta erfarenheter av förvaltningen av programmet och samråd med berörda parter. Bland annat visar den att Kreativa Europa har bidragit stort till EU:s 2020-mål för sysselsättning.

Genom programmet gick 544 miljoner euro, motsvarande ungefär 5,5 miljarder kronor, i finansiering till 2 580 organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna under åren 2014-2016. Kreativa Europa genererade omkring 3 000 arbetstillfällen under samma period.

Rekommendationer

I utvärderingen finns rekommendationer inför framtiden. Bland annat konstateras hur viktigt det är med kreativitet och kultur för att upprätthålla demokratier, mångfald och en gemensam känsla av europeisk identitet. Så här står det avslutningsvis i rapporten:

”Kultur spelar en unik roll för att stärka kunskaperna om gemensamma samhällsutmaningar. Genom bra berättande kan den sammanföra människor över hela Europa. Kreativa Europa har en stark men ännu outnyttjad potential att stödja nya former av medborgarengagemang över nationsgränserna som bör utnyttjas fullt ut.

Det efterföljande programmet kan spela en värdefull roll för att bemöta populism genom att stärka kulturell mångfald samt öka tolerans och ömsesidig förståelse.”

Resultat

Här nedan kan du läsa mer om vad utvärderingen visar när det gäller programmets resultat så här långt.

Relevans
Samstämmighet
Ändamålsenlighet
Resurseffektivitet
Hållbarhet
Mervärde för EU 

Relevans

 • Kreativa Europa har tagit itu med utmaningar och anpassar löpande sitt stöd till mottagarnas behov inom sektorer som själva snabbt förändras. Trots positiva resultat behöver dock mer göras för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Samstämmighet

 • Det finns en intern samstämmighet inom delprogrammen MEDIA och Kultur.
 • Ökat stöd till sektorsövergripande arbete inom ramen för det sektorsövergripande programområdet skulle kunna förbättra programmet som helhet.
 • Delprogrammet Kultur kompletterar andra internationella stöd genom att erbjuda en relativt omfattande och konsekvent finansiering för transnationella verksamheter.

Ändamålsenlighet

 • Delprogrammet Kultur har stöttat de flesta undersektorer på ett balanserat sätt. 
 • Det finns farhågor om att ekonomiska mål prioriteras framför konstnärliga och sociala överväganden. Den genomsnittliga storleken på de projekt som får stöd har mer än fördubblats, antalet aktörer har minskat med en tredjedel och programmet är alltmer konkurrensorienterat. Trots det lyckades delprogrammet attrahera en rad olika kulturella sektorer, både sådana som har och sådana som saknar en stor industriell dimension. 
 • De verksamheter som stöds inom Kultur bidrar till att skapa ett europeiskt kulturutrymme och främjar kulturell mångfald.

Resurseffektivitet

 • Generellt sett var åtgärderna inom ramen för delprogrammet Kultur mer effektiva än under föregående program. Den ökade kostnaden per projekt kompenserades i de flesta fall antingen av högre resultatnivåer eller bidrag till högre resultatnivåer och/eller bättre effekter.
 • Stödet till plattformar var kostnadseffektivt, framför allt när det gäller att nå konstnärer.
 • Översättningsstödet ledde till fler översättningar än stödet inom det föregående programmet Kultur 2007-2013.

Hållbarhet

 • När projekten genomförs sker ett kunskapsutbyte, och de kulturella och kreativa sektorerna professionaliseras i sin förmåga att arbeta internationellt. De aktörer som ingår i projekten utvecklar nya kompetenser och projektresultat utnyttjas över hela sektorn. Det sker i alla program, och i synnerhet för delprogrammet Kultur och det föregående Kulturprogrammet.

Mervärde för EU

 • Kreativa Europa har skapat mervärde för EU, framför allt genom sin inriktning på gränsöverskridande samarbete samtidigt som det bygger på nationella stödprogram. De flesta av de verksamheter som stöds skulle ha varit betydligt mindre till omfattning och storlek, eller inte alls ha funnits, utan finansieringen från Kreativa Europa och de föregående programmen.
 • De verksamheter som finansieras inom programmet ingår i mindre utsträckning i redan befintliga processer, även om de i allmänhet är väl anpassade till organisationens övriga verksamheter. Majoriteten av verksamheterna skulle antagligen inte ha ägt rum om det inte vore för EU:s finansiering.
Header logo