Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Europeisk handbok om kulturella och kreativa näringar klar

En EU-arbetsgrupp, sammansatt enligt den så kallade öppna samordningsmetoden, har till uppgift att se närmare på hur EU:s strukturfondmedel kan användas för att stödja kulturella och kreativa branscher. Nu har en policyhandbok på temat blivit klar. Den innehåller bland annat förslag på policyer och exempel från medlemsländerna.

Handboken riktar sig till beslutfattare inom området och innehåller argument och bevis för kreativa och kulturella branschers betydelse för tillväxt och regional utveckling. Den visar också på vikten av sektors- och departementsöverskridande samarbete.

Som bilaga till handboken finns fler exempel och fallstudier från medlemsstaterna, liksom också en sammanfattning av tidigare viktiga stora studier på området, bland annat ”Creative Metropolis”. Den öppna samordningsmetoden, Open Method of Coordination (OMC), är ett sätt för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna. Det är också ett forum för samarbete kring frågor där lagstiftning på nationell, snarare än på europeisk nivå, styr området.

Kulturrådet deltar under 2011-2013 som expertrepresentant i den grupp för "Kulturindustrin och den kreativa industrin" som nu färdigställt handboken. Under 2012 ska gruppen arbeta vidare med ett projekt för att öka kunskapen runt om i Europa om kultur- och kreativa branschers betydelse för tillväxt.

Kulturrådet finns också med som representant i den grupp som diskuterar "Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla". Svenska representanter i övriga OMC-grupper är Konstnärsnämnden ("Kompetens och mobilitet") och Nationalmuseum ("Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar"). Målet med grupperna är att ta fram rekommendationer och i vissa fall även att ta fram policyer och handböcker.

Header logo