Logo Bokstart.

Bokstart

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll.  Inspirationen kommer framförallt från England där programmet kallas Bookstart och har funnits sedan 1992.

VAD ÄR BOKSTART?

Programmet riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framförallt barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration och information kring läsning. Tidig språkstimulans har visat sig vara mycket viktigt för att barnen också ska bli goda läsare. Vilket i sin tur ökar möjligheterna till att barnet med tiden tar del av litteratur, studier och samhälle.

Bokstart uppmuntrar föräldrar till att läsa högt, sjunga, rimma och samtala med sina barn på sitt modersmål. Bokgåvor delas ut under barnens första år och föräldrar får information om språkutvecklingen och vad folkbiblioteket kan erbjuda.

NATIONELL MODELL

Som en del i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande arbetar myndigheten för att ta fram en modell för Bokstart på nationell nivå.  Den ska tjäna som kunskapsunderlag och inspirationskälla för kommuners och regioners arbete med att stödja små barns språkutveckling.

Bokstart bygger på kunskaper, erfarenheter och utvärderingar från tidigare genomförda satsningar i Sverige, men även på forskningsinsatser i England, Danmark, Nederländerna och andra länder.

PILOT MED HEMBESÖK I FAMILJER

Fem pilotprojekt pågår just nu på olika håll i landet och dessa utvärderas efter hand. Pilotprojekten pågår i stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje samt i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Hembesök av bibliotekspersonal har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt i bland annat Danmark och England. Bibliotekspersonal i pilotprojekten gör därför hembesök och delar ut bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk.

KONTAKT

Maria Telenius
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

FILM

Pia Borrman på Regionbibliotek Stockholm leder satsningen i Södertälje:
– Det handlar om hur mysigt det är att sjunga och ramsa med sitt barn, om lust och glädje.

LADDA NER LOGO FÖR BOKSTART

VAD ÄR BOKSTART?

Header logo