Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Bild från Skapande skola-projekt i Husby.

Förskolesatsning inom Skapande skola tidigast till hösten

Utformningen av regeringens nya satsning på förskolan inom Skapande skola är i dagsläget inte färdig. Tidigast till hösten kan en modell för hur stödet ska användas presenteras.

Läs mer om satsningen

Nytt stödmaterial ska stärka
HBTQ-ungdomar i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan! tillsammans med en redovisning av insatser för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar.

Läs mer om materialet

Rekordmånga söker Skapande skola-bidrag

Kulturrådet har i år fått in 404 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Det är en ökning från i fjol, då 372 skolhuvudmän sökte bidraget. 92 procent av alla kommuner söker i år (mot 89 procent i fjol ) och 128 friskolor (103 i fjol).

Sammanlagt söker man nästan 270 miljoner kronor och innefattar 825 500 elever. Kulturrådet har 178 miljoner att fördela. Besked om tilldelning kommer under våren.

Nu är det ansökningstid för skapande skola

Fram till den 10 februari kl 24.00 är det möjligt för skolhuvudmän att söka Skapande skola-bidrag för F-9-elever i grundskolan.

Läs mer om ansökan

Den nya diskrimineringslagen

I den nya diskrimineringslagen anges bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det innebär att barn och elever med funktionsnedsättningar kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Läs mer om lagändringen

Fler och fler elever tar del
av Skapande skola

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever F-9 i grundskolan fick under senaste skolår ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter för varje år.

Läs mer och se hela sammanställningen

Nytt stödmaterial från Skolverket

Skolverket har nyligen publicerat ett stödmaterial om förskoleklass. Avsikten är att vägleda lärare i förskoleklass och rektorer om hur skollagen och läroplanen kan tillämpas.

Läs mer om nytt stöd från Skolverket

Skapande skolabidrag redovisade

Det Skapande skola-bidrag som skolorna använt höstterminen 2013 och vårterminen 2014 har nu redovisats. Kansliet arbetar med att gå igenom redovisningarna och bidragsmottagarna får besked per e-post när redovisningen är granskad och godkänd.

Förändrat ansökningsformulär inför 2015/2016

Ni som tänker söka Skapande skola-medel för ht 2015/vt 2016 bör veta att ansökningsformuläret kommer att förändras något.

Läs mer det nya ansökningsformuläret

Header logo