Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

Foto: Kari Jantzén

Kulturrådet får nytt uppdrag från regeringen: nationell översyn av kultur och hälsa

Regeringen uppdrar åt Kulturrådet att genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet senast 20 augusti 2018.

Läs mer och ladda ned regeringsbeslutet

Kulturrådets yttranden om utredningen "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Kulturrådet har under november 2017 yttrat sig över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa", som Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat till regeringen. I yttrandet beskriver Kulturrådet bland annat kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi har tidigare yttrat oss över ett delbetänkande från kommissionen. Du kan läsa bägge yttrandena här (PDF-filer):

Kulturrådets yttrande över delbetänkande "För en god och jämlik hälsa, En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" (SOU 2017:4)

Yttrande över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Bildterapi gör patienter med depression bättre

Christina Blomdahl är doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska institutet, och samtidigt legitimerad arbetsterapeut och bildterapeut. I arbetet med sin avhandling har hon kommit fram till att bildterapi ger effekt. Patienter med svår eller medelsvår depression blev bättre efter tio behandlingar än en kontrollgrupp utan bildterapibehandlingar.

Läs mer om Christina Blomdahls studie här

Bild på rapportomslag

Ny rapport bekräftar kulturens läkande kraft

Kulturens hälsoeffekter diskuteras flitigt men nu kommer en ny brittisk rapport som slår fast de tydliga samband mellan kultur och förbättrad hälsa. Rapporten ”Creative health: The arts for health and wellbeing” har tagits fram av en arbetsgrupp i det brittiska parlamentet och konstaterar att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra patienters hälsa och livskvalitet.

Läs hela artikeln här

Kartläggning om kultur och hälsa

Regeringen aviserar ett uppdrag till Kulturrådet att genomföra en översikt om hur det strategiska arbetet kring kultur och hälsa bedrivs i länen och hur kunskapsutbyte och samverkan kan vidareutvecklas. Detta kommer att stärka den nationella överblicken över området kultur och hälsa, skriver man i budgetpropositionen.

Dans för äldre-fortbildning i Uppsala den 26 oktober

Region Uppsala anordnar en fortbildningsdag med workshop på temat Dans för äldre. Inspiratör är Hugo Tham, dansutvecklare från Region Halland.

Anmälan och ytterligare information här.

Dansa för livet-konferens

Skånes Dans bjuder in till en konferens om Dans och hälsa den 19 oktober i Malmö. I programmet presenteras bland annat relationen mellan dans och personer med Parkinsons och effekten av dansträning hos tonårsflickor med psykisk ohälsa. De finns även möjlighet att delta i workshops.

19 oktober 2017.

Läs mer här (pdf)

Kultur och hälsa hör ihop

Det konstaterar regeringskansliet i en artikel, där man slår fast att kulturpolitik är ett av de områden som kan bidra till bättre folkhälsa. Uttalandet gjordes av Lina Glans, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, efter att hon tillsammans med Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh, träffat regionala kulturpolitiker från hela landet och fått ta del av vad som görs för att integrera kultur och hälsa.

Läs mer på regeringens hemsida

Dans välgörande för parkinsonsjuka

Att dansa till musik kan stärka självförtroendet och minska rädslan för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom, visar en svensk studie.

Läs mera

Rytm och musik hjälper strokedrabbade

Ny svensk forskning visar att strukturerad rytm- och musikbaserad terapi hjälper patienter som drabbats av stroke.

Läs mer här

Kultur og sundhedsfremme

Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops holdes den 21. september 2017 på Nationalmuseet. Her præsenteres du for forskning og praksis om, hvordan målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

21 september 2017.
Læs mere her.

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform.

Nu ges det möjlighet att studera biblioterapi på Ersta Sköndal Högskola, Stockholm. Läs mer om utbildningen

Nordiskt-ryskt samarbete om kultur och hälsa

Under två år har de nordiska länderna och Ryssland haft ett utvecklingssamarbete inom hälso- och sjukvård. Samarbetsprogrammet Culture for Health avslutades nyligen med en konferens i Sankt Petersburg.
Läs mer

Sveriges första sjukhuskompositör

Stefan Klaverdal ska som "artist in recident" skapa ljud och musik för patienter på Ängelholms sjukhus. Satsningen sker med stöd av Region Skåne/Kultur Skåne och Medicon Village.

Läs mer i tidningen Vi nr 2-2017.

Ny slutstudie från Kalmar län

När Kalmar län förstod att att få visste hur kulturyttringar främjar hälsan, startade ett projekt med stöd av Kulturrådet för att skapa en arbetsmodell. De ville  öka samverkan mellan kulturorganisationer, folkhögskolor, kommunal äldreomsorg samt hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa struktur och nätverk för att kunna arbeta långsiktigt med kultur och hälsa. Här är deras rapport Hälsa & kultur.
Läs rapporten

Generationer i kulturmöten i Göteborg

I slutet av november 2016 hölls en konferens i Göteborg, tillika slutredovisning av Kulturmöten utan gränser, ett forsknings- och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv, som pågått i tre år med finansiellt stöd av bland andra Kulturrådet (Kultur för äldre-medel).

Läs mer om konferensen

Kultur och hälsa i praktiken

Nu har uppföljaren till boken Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv kommit: Kultur och hälsa i praktiken. Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet ger en beskrivning av praktiska verksamheter utifrån aktuell forskning. Den inspirerande boken innehåller fördjupad kunskap för praktiker, forskare, beslutsfattare, kulturutövare, journalister och hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer

Vad påverkar vår psykiska hälsa?

Folkhälsomyndigheten har fått  i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över faktorer som påverkar jämlik psykisk hälsa.

– Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor för barn i socioekonomiskt utsatta grupper än för barn i andra grupper, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs mer om uppdraget

Världens första diktomat

Diktomaten är en digital station med haikudikter skrivna och inlästa av äldre personer i Kristianstads kommun och tonsatta av kompositören Stefan Pöntinen. Den är ett resultat av ett kultur och hälsa-projekt som visar hur äldre kan hitta nya intressen och förmågor som de knappt trodde sig ha!

Lyssna på diktomaten Väck mig mjukt
Läs mer om projektet och initiativtagare Tom Sebastian, sjukhuspoet

Nya belägg för bibioterapins kraft

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet, där litteraturcirklar för personer med psykisk ohälsa studerats.

Läs mer om studien

Må bra med kultur

Ny rapport om Må bra med kultur, som är en del av det ordinarie arbetet inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Må bra med kultur-aktiviteterna sker i samverkan med lokala kulturaktörer såsom kulturinstitutioner, studieförbund och fria aktörer. Aktiviteterna finns inom områdena dans, hantverk, litteratur, skapande, sång, natur och trädgård.

Läs mer om Må bra med kultur

Konstens dolda kraft

Missa inte UR:s serie om konstens dolda kraft! Dansk serie om hur konsten påverkar oss. Filosofen John Armstrong tror att alla konstarter har en terapeutisk egenskap och besöker konstbiennalen i Venedig.

Litteratur
Scenkonst
Musik
Bildkonst

Film Stockholm och KTH i forskningssamarbete inom vårdsektorn

Nu inledes ett forskningssamarbete inom Stockholms län för att ta fram innovativa behandlingsmetoder för psykisk ohälsa – med hjälp av digitala verktyg och interaktivt berättande.

Läs mer om innovativa behandlingsformer

Header logo