Läsåret 2017/18

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst. Exempel på insatser kan vara workshops, projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att eleverna själva ska skapa och utvecklas i den kreativa processen.

Det som inte kan finansieras

Skolhuvudmannen ska kontrollera att Skapande skola-bidraget används enligt Kulturrådets kriterier. Bidraget kan inte användas till:

1. Kostnader som kan anses ingå i kommunens eller den enskilda skolhuvudmannens normala verksamhet, som till exempel

 • Administration, till exempel kostnader för samordning av Skapande skola-insatserna, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal.
 • Ersättning för kommunala satsningar, som till exempel kulturgaranti.
 • Insatser och kostnader som kan anses höra till grundskolans läroplan och kursplaner exempelvis inom musik, slöjd, bild och idrott.
 • Investeringar, till exempel litteraturinköp för skolbibliotek. Med investeringar menas även teknisk utrustning, som läs- och surfplattor, och filmkameror. Det är skolans eget ansvar att tillhandahålla den teknik som skolorna behöver i sitt arbete.
 • Kompensation för besparingar i skolhuvudmannens budget
 • Musik- eller kulturskolans ordinarie uppdrag.
 • Inköp av musik- eller kulturskolans föreställningar. Kulturutövarna måste vara professionella aktörer.

2. Verksamhet som kan anses ingå i skolhuvudmannens eget uppdrag, exempelvis

 • Skolresor, lägerskolor eller liknande.
 • Dansverksamhet som motionsform/rörelse/social pardans (exempelvis capoeira, zumba, line-dance, showdans, bugg, salsa) och som kan ingå under ämnet idrott. Kulturrådet stödjer dansen som konstform där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus. 
 • Besök på närliggande lokala kulturarv, som hembygdsgårdar och liknande
 • Besök på museer och bio utan medverkan av någon kulturaktör, som t ex museipedagog, filmpedagog eller annan person med konstnärlig koppling till innehållet
 • Naturskolor, djurparker, allmänna föreläsningar, matkultur, miljöfrågor.
Header logo