Bidrag till musik- och kulturskolor - Kulturradet
Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Bidrag till musik- och kulturskolor

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka hundra miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Vem kan söka?

Kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Om kommunen har gett uppdraget till annan aktör, ska detta styrkas genom beslut eller avtal mellan parterna. Det är också kommunen som står för ansökan till Kulturrådet.

För vad kan man söka?

• Musik- eller kulturskolor som har genomfört kvalitetshöjande insatser mellan 2014–2017 och därmed höjt elevavgifterna kan söka bidrag för att sänka elevavgifterna, eller
• Musik- eller kulturskolor som planerar kvalitetshöjande insatser under läsåret 18/19, kan söka bidrag för att genomföra dessa, förutsatt att verksamheten har en låg elevavgift (eller ingen avgift alls). De nya insatserna ska inte leda till höjningar av elevavgifterna.

Det är inte varit möjligt att söka för både sänkning av elevavgifter och kvalitetshöjande åtgärder. Exempel på kvalitetshöjande insatser kan vara nya undervisningsmetoder eller breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.

Bidrag lämnas inte för insatser som ligger inom skolan eller kommunens ordinarie uppdrag, som exempelvis kompetensutveckling inom jämställdhets- och HBTQ- frågor. Andra exempel är insatser för att skapa en mer jämlik skola eller utveckling av ämnen inom skolans ram såsom dans-/musikmatte.

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökningarna bereds av handläggare på Kulturrådet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.

Utgångspunkter för bedömning

Till grund för Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag till musik- och kulturskolor ligger förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet, utfärdad av regeringen.

Kulturrådets sammanlagda bedömning av bidragsfördelning till musik- och kulturskolor för året ska karaktäriseras av:

• i vilken utsträckning planerade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten,
• kommunens ekonomiska situation och eventuell samverkan,
• på vilket sätt planerade åtgärder bidrar till att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik,
• hur erfarenhet från tidigare genomförda aktiviteter tas tillvara för att vidareutveckla och förnya fortsatt arbete,
• hur tvärperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv beaktas i planerad verksamhet.

Kulturrådet kommer att göra en sammanvägd bedömning av ovanstående kriterier. (De feta orden i listan länkar till korta förklaringar)

Så ansöker du

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. Ett exempel på hur ansökningsblanketten kommer att se ut finns i högerspalten.

Ansökan som kommer in efter sista ansökningsdag kommer inte att behandlas.

Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas.

När ni beskriver era planerade åtgärder/aktiviteter är det viktigt att ni är så konkreta som möjligt. Förtydliga innehåll, målgrupper och syfte samt hur de bidrar till att nå målen med bidraget.

• I ansökan ska sökande uppge totala årsintäkten från elevavgifter oavsett kurs och upplägg samt totala antalet betalande elever för 2017.
• I antal betalande elever kan en och samma elev förekomma flera gånger, om eleven betalar för flera kurser. 
• Instrumenthyra ska inte räknas som intäkt från elevavgift. 
• Alla siffror ska vara från kalenderåret 2017, det vill säga vårterminen -17 och höstterminen-17.

Har du bilagor?

Den information som behövs för bedömning ges via frågorna i ansökan.

Bilagor behöver därför inte bifogas.

Beslut om din ansökan

Beslut beräknas till i slutet av juni 2018 och skickas till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Besluten kan inte överklagas.

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgiro som sökande angett. Beviljade medel ska användas under läsåret 18/19.

Redovisning

Bidragsmottagaren ska senast den 5 november 2019 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Exempelblankett finns i högerspalten. Finns kostnader för perioden augusti-december 2019 som är kända vid tiden för redovisningen (t.ex. löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2018) ska dessa tas med i redovisningen.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

5 April 2018 - 3 May 2018

Ansökningsperiod 2018 för musik- och kulturskolor var
05 april - 03 maj 2018.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 2 november 2017.
Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.

Header logo