Bidrag till regional kulturverksamhet

Statliga medel till regional kulturverksamhet fördelas som bidrag till verksamheter och bidrag till utvecklingsinsatser. Verksamheter som ryms inom kultursamverkansmodellen kan få statligt bidrag via sin region/landsting. Bidrag till särskilda utvecklingsinsatser fördelar Kulturrådet direkt.

Verksamhetsbidrag

De regioner/landsting som ingår i kultursamverkansmodellen får medel direkt av staten. Samtliga län/regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i modellen. Kulturrådet beslutar, efter samråd med övriga berörda myndigheter och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting/region. Det innebär att regeringen inte längre pekar ut institutioner och verksamheter utan lämnar över besluten om fördelning av statliga medel till region/landsting.

Inom kultursamverkansmodellen får regionerna/landstingen dela ut statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  2. regional museiverksamhet,
  3. regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
  5. regional enskild arkivverksamhet,
  6. filmkulturell verksamhet och
  7. hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Utvecklingsbidrag

De regionala kulturinstitutionerna kan även fortsättningsvis söka utvecklingsbidrag hos Kulturrådet.

Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse, exempelvis projekt som är metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet. Projekt som avser utveckling inom ramen för ordinarie uppdrag prioriteras inte.

Vid fördelningen tar Kulturrådet hänsyn till kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2017 bör myndigheten genom utvecklingsbidrag bland annat uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten.

Läs mer om utvecklingsbidrag

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jelena Jesic
Telefon 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Maria Åhgren
Telefon: 08 519 264 09
maria.ahgren@kulturradet.se

KULTURPLANER

Sista inlämningsdag för kulturplaner är 1 november 2018.

Header logo