Barn- och ungdomsstrategi

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Rätten till kultur stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter och handlar om barns rätt att delta i kulturlivet, att få yttra sig och att få tillgång till konst, kultur och information.

Kulturrådets uppdrag är att verka för konstnärlig och kulturpolitisk utveckling i hela landet genom bidragsgivning och andra främjande åtgärder. Vi arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.

För att arbetet ska bedrivas målinriktat och långsiktigt har Kulturrådets styrelse beslutat om en barn- och ungdomsstrategi. Den innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela sin verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur. Ett av målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp.

Header logo