Redovisning av hur Kulturrådet verkar för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur år 2014

Denna redovisning visar hur Kulturrådet verkar för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, samt redogör för och kommenterar resultaten av den verksamheten. Av redovisningen framgår att Kulturrådet verkar på området främst genom att fördela statliga bidrag, men också genom andra främjande åtgärder.

Header logo