Stöd för svensk litteratur
i översättning

Stödet är tänkt att möjliggöra ökad utgivning av svensk kvalitetslitteratur och dramatik i utlandet. Stödet omfattar såväl skönlitteratur för barn och vuxna som facklitteratur. En förutsättning är att översättningen görs direkt från svenska eller något av de nationella minoritetsspråken och inte via något annat språk.

Med svensk litteratur och dramatik avses litteratur och dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

Vem kan söka?

Bidrag för översättning till utomnordiska språk kan sökas av utländska förlag samt i vissa fall av svenskt förlag som har en utarbetad plan för spridning av den aktuella boken i utlandet. Förlag som söker bidrag måste ha en dokumenterat god kvalitetsutgivning och professionella distributionskanaler. Om förlaget tidigare inte har gett ut svensk litteratur i översättning skall förlagskataloger bifogas ansökan.

Förlag i utlandet kan söka stöd för översättning av svensk dramatik för utgivning i bokform. Med svensk dramatik avses dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken. 

Vem kan inte söka?

Översättare och författare kan inte ansöka om bidrag för översättningsstöd.  

Vilken litteratur omfattas av stödet?

Ansökan om översättningsbidrag kan göras för böcker inom följande områden:

 • prosa, poesi, dramatik, barn- och ungdomslitteratur
 • allmänkulturell facklitteratur
 • essäistik
 • tidskrifter som innehåller temanummer med svensk översatt litteratur
 • dramatik för utgivning i bokform.

För dramatik gäller att pjäsen antingen ska ges ut i bokform eller sättas upp på scen. För samtliga genrer gäller att verket skall hålla en hög språklig och litterär kvalitet.

I regel beviljas inte stöd till:


 • vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter

 • yrkes- eller branschorienterade böcker

 • uppslagsböcker, referensverk

 • läroböcker för vidareutbildning, högskolor eller universitet
 • årsböcker, lokalhistoriska årsböcker eller andra böcker avsedda för en lokal publik eller läsekrets
 • hobbyböcker, visböcker, handböcker, reseguider, kokböcker, populärpsykologi, självhjälpsböcker eller liknande
 • spänningslitteratur och annan formellitteratur kan generellt inte beviljas stöd, förutom särskilda titlar som bidrar till en förnyelse av genren.

Bidrag kan normalt enbart sökas för översättningskostnader, inte för produktionskostnader eller copyright.

Vilka böcker prioriteras?

Stödet är tänkt att lyfta fram den svenska samtidslitteraturen. Introduktion av en författare på ett nytt språk prioriteras. Särskild hänsyn tas till översättning av barn- och ungdomslitteratur i språkområden där den är svagt representerad.

ANsökan

Översättningsstöd söks via onlineportalen. Med ansökan ska bifogas:

 • kopia på kontrakt med rättighetsinnehavaren
 • kopia på kontrakt med översättaren
 • CV för översättare som tidigare inte översatt svensk litteratur.

VILLKOR FÖR UTBETALNING AV BEVILJAT STÖD

Beviljat bidrag betalas ut när Kulturrådet tagit emot:

 • fyra exemplar av den tryckta boken, där det tydligt anges att översättningen fått stöd av Kulturrådet
 • skriftligt intyg från översättaren att han/hon fått ersättning enligt avtal.
 • ifylld rekvisitionsblankett.

När kan man söka?

Stödet söks innan boken kommit ut. För ansökningsdatum, se högerspalten.

Villkor för utbetalning av beviljat stöd

Beviljat bidrag betalas ut när Kulturrådet tagit emot fyra exemplar av den tryckta boken och skriftligt intyg från översättaren att han/hon fått ersättning enligt avtal.

Beviljat stöd ska alltid anges i den tryckta boken med den ungefärliga ordalydelsen Översättningen har fått stöd från Statens Kulturråd på det aktuella språket.

KONTAKT

Susanne Bergström Larsson
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2015 för stöd till översättning av svensk litteratur är:
5 januari - 3 februari 2015
9 april - 7 maj 2015
8 september - 6 oktober 2015

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera. Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Header logo