Juryn i arbete. Foto: Nina Andersson Tallec.

Juryns arbete

Andreas Berg, talesperson för den jury som gjort urvalet och tidigare professor i illustration på Konstfack, offentliggjorde namnen på de utvalda illustratörerna den 20 november. Här berättar han om juryns arbete.

Det är en stor ära för den svenska illustratörskåren och heder för alla här i landet som arbetar med barnböcker i allmänhet och bilderböcker i synnerhet att Sverige bjudits in som hedersgäst till den femtioårsfirande barnboksmässan i Bologna 2013. Barnboksmässan i Bologna är världens största barnboksevenemang, ”strikt för professionella”, där utställare från 66 länder visar upp sig på en utställningsyta motsvarande två hektar. Inbjudan är ett bevis på den respekt som sakkunniga i världen har för den svenska utgivningen.

Barnböckerna och kokböckerna skiljer ut sig i den svenska bokutgivningen. Det ökade intresset för matlagning och utbredda kunnandet har förbättrat restaurangstandarden och svenska kockar har nått internationella framgångar under senare decennier. Ingen kan dock med bästa vilja påstå att svenska restauranger i allmänhet har varit utmärkta tidigare eller att det svenska köket utmärker sig på något särskilt sätt, bortsett från surströmming och knäckebröd. Helt annorlunda förhåller det sig med svenska bilderböcker, som sedan mer än ett sekel håller världsklass.

Jag har ingått i en referensgrupp med uppgift att välja ut ett trettiotal samtida bilderbokskonstnärer för en illustrationsutställning i Bologna 2013. Uppgiften har varit lika intressant som krävande. Det publiceras, som sagt, många bilderböcker i Sverige och nivån är hög. I referensgruppen ingick forskare, förläggare och illustratörer. Många frågor ställdes. Vi diskuterade avgränsningar och objektiva kriterier. Är det alls relevant idag att prata om svensk illustration när alla bilder lagras elektroniskt och färdas sekundsnabbt över jorden?

Det första arbetsgruppen lyckades enas om var ett motto för vårt arbete: ”Barnperspektivet”. Barnböckerna, illustrationen och illustratörerna har präglat svenskarnas syn på barn och barns behov, ett område där Sverige utmärker sig i positiv bemärkelse. Sverige var det första land i världen som införde obligatorisk sexualundervisning i skolan (1955) och som förbjöd barnaga (1977). Under andra världskriget tog svenska familjer emot 70000 barn som evakuerats från kriget i Finland. Idag är Sverige det land i västvärlden som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn.

Efter att ha enats om barnperspektivet som rubrik för vårt arbete gick vi vidare med ett nomineringsförfarande, en process som tilläts ta tid. Vi pratade om specifika verk för varje illustratör som lades till listan, som blev längre och längre. Till slut var vi uppe i 80 namn, vilket säger något om kvaliteten och bredden inom den svenska illustratörskåren. Vi pratade om den uppenbara kvinnodominansen på området, men kom fram till att det inte var arbetsgruppens uppgift att ändra på den. Andelen män i det slutgiltiga urvalet motsvarar andelen i det större urvalet.

Vi diskuterade svenska medborgare verksamma utomlands och utländska medborgare verksamma i Sverige – de förra plockades bort från listan medan de senare blev kvar. De trettioen illustratörer som valdes ut för att representera Sverige i Bologna 2013 bor och är verksamma i landet. Vi har valt illustratörer som har publicerat viktiga verk under de senaste tjugo åren och som fortfarande är verksamma. Med beklagande ströks några nyligen bortgångna illustratörer från listan. Vi försökte bortse från marknadens genre- och åldersindelning av böcker.

Urvalet är efter bästa förmåga gjort på konstnärlig grund. Diskussionerna har omfattat serier och titlar som kan betraktas som artist-books. Kapitelböcker valdes bort på ett tidigt stadium och berättande som bärs av bilder har premierats. Det innebär också att vi har valt bort rena läromedel, en genre som förvisso har stolta traditioner i Sverige och som sysselsätter många framstående illustratörer. Jag tror att var och en av oss är beredd att skriva under på Lennart Hellsings uttalande: "All pedagogisk konst är dålig konst, men all god konst är pedagogisk".

Andreas Berg – talesperson för Kulturrådets referensgrupp, redaktör för den första översikten av svensk illustration, professor i illustration på Konstfack 1998-2007

Header logo