Mer information om utlysningen om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa 2015

Inför ansökningsomgången för stöd till europeiska samarbetsprojekt med sista ansökningsdatum den 7 oktober, finns en uppdaterad och något förändrad version av riktlinjerna för ansökan, så kallade Guidelines, tillgängliga. Det är viktigt att ni som planerar att ansöka i denna omgång noggrant läser denna något förändrade version av Guidelines.

Nyheter i Guidelines for Cooperation Projects

Den största förändringen i Guidelines är en tydligare inriktning på de prioriterade områdena inom stödformen. De prioriterade områdena är följande:

 • Transnationell moblititet
  (Transnational mobility)
 • Publikutveckling
  (Audience development)
 • Kapacitetsuppbyggnad – digitalisering
  (Capacity building – digitization)
 • Kapacitetsuppbyggnad – nya affärsmodeller
  (Capacity building − new business models)
 • Kapacitetsuppbyggnad – utbildning och kompetensutveckling
  (Capacity building – education and training)

Alla projekt måste innehålla minst en och max tre av ovan nämnda prioriterade områden. Dessa ska anges i ansökningsblanketten (eForm) där de även ska rangordnas utifrån hur relevanta de är i ert projekt. Ansökan ska även innehålla en strategi och en detaljerad beskrivning av på vilka sätt det eller de prioriterade områdena konkret är en betydande del i projektet. Läs mer om prioriteringarna på s. 3−6 i Guidelines.

Vidare har poängbedömningen för samarbetsprojekten ändrats något. Numera ger kriteriet Relevans max 30 p (tidigare 35 p) och kriteriet Innehåll och verksamhetens kvalitet 30 p (tidigare 25 p). Relevans innefattar hur väl ansökan uppfyller programmets mål och prioriteringar och Kvalitet projektets innehåll, konstnärliga kvalitet och praktiska genomförande. Läs mer om bedömningskriterierna på s. 13−15 i Guidelines.

Transnationell mobilitet

Transnationell mobilitet (transnational mobility) innebär att konstnärer, kulturskapare och andra professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn ges möjlighet att vara verksamma utanför det egna landets gränser. Projekten har fokus på kultursamarbeten där rörligheten är i fokus och det handlar även om rörlighet för de konstnärliga och kulturella verken (cross-border circulation). Det kan exempelvis gälla produktioner/samproduktioner, turnéer, utställningar/vandringsutställningar. Aktiviteter ska gärna äga rum i alla deltagande länder.

För projekt med detta fokus ska en cross-border moblity strategy formuleras. I denna ska även resultaten av mobiliteten kunna uttryckas. Strategin kan exempelvis inkludera följande:

 • Capacity building for cultural operators involved in the project to work internationally and transnationally
 • Creation and production
 • Improving professional skills, peer learning, education/training
 • Career opportunities for artists and professionals to work transnationally and internationally
 • Accessing new markets
 • Creating network possibilities, building partnerships and contacts
 • Reaching new and wider audiences
 • Strengthen intercultural dialogue and respect for diverse cultures and cultural expressions 

Publikutveckling

Publikutveckling är en viktig prioritering inom Kreativa Europa som syftar till att hjälpa kulturorganisationer, kulturskapare och konstnärer att nå nya publiker inom Europa och internationellt samt att underrepresenterade grupper får ökad möjlighet att ta del av kultur.

Prioriteringen om publikutveckling handlar i grunden om en strävan till ett ökat deltagande i kulturlivet och en ökad tillgänglighet till konst och kultur. Tillgänglig och inkluderande kultur (accessible and inclusive culture) är i fokus för område.

Ett syfte med publikutveckling är som EACEA uttrycker det att “Bring people, arts and culture closer together. It aims to directly engage people and communities in experiencing and enjoying and valuing arts and culture”. Ett sätt att uppnå detta är genom att involvera publiker. Organisationer som vill utveckla sitt strategiska arbete med publikutveckling kan därför söka stöd för projekt med denna huvudfokus. Arbetet med publikutveckling ses som en process som exempelvis kan handla om ett fördjupat arbete med potentiell publik och/eller ”the non-audience”, personer som inte tar del av kulturverksamheten, eller den publik organisationen redan har. Projekten får gärna innehålla olika typer av kunskapsutbyte och audience engagement activites. Ett samarbetsprojekt med publikutveckling som huvudfokus bör arbeta med att inkludera publiken och ske i samarbete med publiken och inte för publiken. En bottom-up process efterfrågas, inte projekt där kulturorganisationen har ett top-down perspektiv.

I ansökan ingår att formulera en strategi för arbetet med publikutveckling. Syftet för en sådan strategi kan vara att bredda och/eller öka publiken eller att fördjupa relationen till den publik organisationen redan har (eller en kombination av dessa). De deltagande i projektet ska gärna formulera vilka nya målgrupper de vill nå.

Projekt som arbetar med följande aspekter av publikutveckling prioriteras särskilt:

 • Do research on current and potential audiences
 • Apply segmentation models
 • Monitor progress
 • Offer training for staff
 • Have audience developers among their staff

Kapacitetsuppbyggnad

Digitalisering
Syftet med prioriteringen om digitalisering är att hjälpa aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna att anpassa sig till den digitala utvecklingen och att uppmuntra användning av digital teknik i alla led: från produktion till distribution och konsumtion. Innovativa metoder och förhållningssätt på det digitala området efterfrågas i projekten.

Nya affärsmodeller
Gällande affärs- och finansieringsmodeller för kultur är syftet är att kulturella och kreativa aktörer ska ges möjlighet att utforska, utveckla och testa nya affärs- och inkomstmodeller, samt idéer om ledningsmodeller och marknadsföring för kultursektorn. Programmet vill även främja insatser som ger aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna möjlighet att tillägna sig nya kunskaper.

Utbildning och kompetensutveckling
Aktiviteter som ger kulturaktörer möjlighet att tillägna sig nya kunskaper som har betydelse för dess professionella utveckling prioriteras. Olika typer av kompetensutvecklande insatser är därför i fokus för denna prioritering. 

Läs mer på s. 5-6 i Guidelines om de prioriterade områdena inom kapacitetsuppbyggnad.

Nyheter i ansökningsblanketten/eForm

För er som har ansökt tidigare kan det vara bra att veta att det gjorts vissa ändringar i blanketten. Främst gäller det de prioriterade områdena transnational mobility, audience development (accessible and inclusive culture) och capacity building där något av inriktningarna digitization, new business models eller education and training kan väljas. Varje projekt måste som nämnts ovan ha fokus på minst en av dessa prioriteringar. Gällande projekt med inriktning mot digitalisering, läs noga i Guidelines om ert projekt uppfyller kriterierna för att kryssa i denna ruta. I blankettens del C.3 Relevance to the Programme Priorities väljer och rangordnas högst tre av ovan nämnda prioriterade områden.

Ytterligare en ändring i eForm är att ett antal fler dokument ska bifogas ansökan. Alla sökande ska numera bifoga så kallad ”Partnership information”.  Det innebär att en översättning till engelska, tyska eller franska (auktoriserad översättare krävs inte) av organisationens verksamhet/mål och syfte som de är formulerade i registeringsbeviset ska bifogas. Vidare ska även en övergripande sammanfattning av varje organisations aktiviteter inom de kulturella och kreativa sektorerna under de senaste två åren formuleras. Detta är ett nytt krav eftersom större organisationer (till exempel universitet eller kommuner) kan ha ett mycket brett verksamhetsområde. Även CV för de personer som är ansvariga för projektet hos partnerorganisationerna ska bifogas samt en kopia på det signerade samarbetsavtalet mellan projektledaren och alla projektpartners. Alla bilagor som ska bifogas ansökan finns angivna på sista sidan i Guidelines.

Information om hur ni fyller i ansökningsblanketten (eForm) finns i dokumentet eForm User Guide som även den finns tillgänglig på EACEA:s webbplats. Läs även denna noga. Ett tips för er som ansöker är att också ta del av EACEA:s nya eTutorial Financial Management Guide som bland annat hjälper er gällande de ekonomiska delarna i ansökan.

I den mer detaljerade beskrivningen av projektet som ska bifogas ansökan föredrar EACEA numera att bilder undviks för att dokumentet inte ska ta alltför mycket digitalt utrymme.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Kultur om ni har frågor gällande ansökan. Vi önskar er stort lycka till!

Header logo