Umeå och Riga kulturhuvudstäder 2014

Umeå har tillsammans med Riga i Lettland utsetts till europeiska kulturhuvudstäder år 2014.

Bakgrund

Första gången en svensk stad utnämndes till europeisk kulturhuvudstad var 1998, då Stockholm fick titeln av EU:s kulturministrar. Den svenska regeringen valde då att utse 1998 till ett kulturår för hela landet.

Kulturrådet fick regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen för att få fram förslag till en kulturhuvudstad i Sverige 2014. Urvalsjuryn beslutade att föreslå regeringen att nominera Umeå i september 2009. I maj 2010 fattade EU:s ministerråd formellt beslut om utnämningen av Umeå och Riga som europeiska kulturhuvudstäder 2014.

Efter beslutet inrättade EU en särskild nämnd för övervakning och rådgivning där regeringen utsåg Benny Marcel, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Kulturrådet till svensk observatör. Nämndens uppdrag är att ge underlag till kommissionen för prövning av ett EU-bidrag till kulturhuvudstadsprojektet.

Umeå mottog 1,5 miljoner euro i stöd från EU-kommissionen i september 2013 för insatserna under kulturhuvudstadsåret. EU-kommissionen kommer även att utvärdera det svenska kulturhuvudstadsåret under 2015.
Kulturhuvudstadsåret är också en nationell angelägenhet. Kulturdepartementet anslår 75 miljoner kronor som betalas ut av Kulturrådet under 2013 och 2014. Samma period ska Kulturrådet särskilt beakta Umeå2014 i sin bidragsgivning.

Programmet

Umeå genomför kulturhuvudstadsåret tillsammans med de fyra nordligaste svenska länen och Sápmi (sameland) som sträcker sig genom norra Norge, Sverige och Finland och ända ut på Kolahalvön i Ryssland . Tillsammans bildar de ett nordligt rum som främjar gränsöverskridande kulturmöten och långsiktiga samarbeten över hela Europa.

I Umeå finns ett vitalt kulturliv att bygga vidare på. Här finns även en stark vilja att göra staden och norra Sverige mer synligt i Europa, därtill en ambition att använda kulturen som drivande kraft i den regionala utvecklingen. Grunden i Umeås kulturhuvudstadssatsning är medskapande. Det innebär att alla ska kunna skapa och påverka det kulturella innehållet före, under och efter kulturhuvudstadsåret.

Tanken med Kulturhuvudstadsåret är att öka det kulturella utbytet i Europa, visa upp och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU, och att bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra. Det sker med ett program som är baserat på de åtta samiska årstiderna och i hög grad bygger på europeiska samarbeten, engagerar stadens invånare och ökar det internationella intresset för området. Programmet ska dessutom stämma överens med svensk kulturpolitik och slutligen vara hållbart och ingå i en strategi för stadens långsiktiga kulturella och sociala utveckling.

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo