Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

Utbildning för dig som jobbar med äldre

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa tagit fram en uppdragsutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar med äldre.

Läs mer om utbildningen

Kultur motverkar depression

Risken att drabbas av depression som äldre minskar om man går på bio, teater eller museum. Det visar en ny brittisk långtidsstudie.

Läs mer

Nordisk forskningskonferens i Malmö

Den 21-22 maj i Malmö träffas The Nordic Network for Arts & Health Researchers.

Vill du komma i kontakt med nätverket hittar du de olika ländernas kontaktpersoner här

Bildomslag: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Fotograf Magnus Westerborn

Nationell översyn av kultur och hälsa

Den 17 september skickade vi en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Läs mer om rapporten här

Konferens om VR i äldreomsorgen

Den 15 november arrangerar Södertälje kommun den nationella konferensen VR inom äldreomsorgen på Tom Tits experiment  i Södertälje utanför Stockholm. Deltagarna utlovas en bild av VR (virtuell verklighet) potential och hur den konkret används i vården och andra områden idag.

Läs mer

Fortbildning i musik, sång och rörelse

Nu är det möjligt för den som arbetar med äldre inom vård och omsorg att fortbilda sig i att använda musik, sång och rörelse som praktiska verktyg i sitt dagliga arbete. En högskolekurs har tagits fram av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting.

Läs mer om fortbildningar här

Omslagsbild ”Kompetensen att lyssna”, Carlssons Bokförlag

Ny bok: Kompetensen att lyssna

Sex yrkesutövare berättar om sina metoder att lyssna. Det handlar om inkännande kroppslig kommunikation och om berättande med hjälp av olika konstformer som måleri, musik, sång, dans och filmskapande. Arbetet med boken föregicks av ett projektarbete som genomfördes inom ramen för Kulturrådets satsning på Kultur för äldre.

Läs mer om boken Kompetensen att lyssna

Aktuella seminarier i Skåne under hösten

Aktuella seminarier i Skåne

Ett flertal spännande seminarier arrangeras i Skåne under hösten 2018, bland annat i temat arkitektur, ljudmiljö och musik.

Läs mer om seminarierna här

Foto: Kari Jantzén

Kulturrådet får nytt uppdrag från regeringen: nationell översyn av kultur och hälsa

Regeringen uppdrar åt Kulturrådet att genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet senast 20 augusti 2018.

Läs mer och ladda ned regeringsbeslutet

Kulturrådets yttranden om utredningen "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Kulturrådet har under november 2017 yttrat sig över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa", som Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat till regeringen. I yttrandet beskriver Kulturrådet bland annat kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi har tidigare yttrat oss över ett delbetänkande från kommissionen. Du kan läsa bägge yttrandena här (PDF-filer):

Kulturrådets yttrande över delbetänkande "För en god och jämlik hälsa, En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" (SOU 2017:4)

Yttrande över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Bildterapi gör patienter med depression bättre

Christina Blomdahl är doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska institutet, och samtidigt legitimerad arbetsterapeut och bildterapeut. I arbetet med sin avhandling har hon kommit fram till att bildterapi ger effekt. Patienter med svår eller medelsvår depression blev bättre efter tio behandlingar än en kontrollgrupp utan bildterapibehandlingar.

Läs mer om Christina Blomdahls studie här

Bild på rapportomslag

Ny rapport bekräftar kulturens läkande kraft

Kulturens hälsoeffekter diskuteras flitigt men nu kommer en ny brittisk rapport som slår fast de tydliga samband mellan kultur och förbättrad hälsa. Rapporten ”Creative health: The arts for health and wellbeing” har tagits fram av en arbetsgrupp i det brittiska parlamentet och konstaterar att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra patienters hälsa och livskvalitet.

Läs hela artikeln här

Kartläggning om kultur och hälsa

Regeringen aviserar ett uppdrag till Kulturrådet att genomföra en översikt om hur det strategiska arbetet kring kultur och hälsa bedrivs i länen och hur kunskapsutbyte och samverkan kan vidareutvecklas. Detta kommer att stärka den nationella överblicken över området kultur och hälsa, skriver man i budgetpropositionen.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

 

 


 

Header logo