Bild på äldre man som målar. Foto: Susanne Kronholm

Nätverket kultur i vården

Ökade krav på god hälsa, sjukvårdens möjligheter och en human åldringsvård lockar fram nya idéer om hur kultur i alla dess former kan berika människor, öka välmående och förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Kulturrådet samarbetar med Nätverket för kultur i vården i Sverige för en bra överblick över vad som händer i landet.

Nätverkets mål

Nätverket för kultur i vården i Sverige är ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området. Gruppen träffas årligen på olika platser i Sverige.

Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverket vill stimulera till tvärsektoriella samarbeten mellan företrädare inom hälso- och sjukvårdsektorn, kultursektorn samt kommunernas vård och omsorg.

Nätverket vill verka för

• att medlemmarna får inspiration, råd och stöd i sitt arbete samt stimuleras till samarbeten lokalt och/eller över länsgränserna
• förankring av kultur i vården på alla nivåer inom både vårdsektorn och kultursektorn
• att blivande och nuvarande vårdpersonal samt kulturaktörer får adekvat utbildning om och ökad förståelse för sambandet mellan kultur och hälsa.

Vad är kultur i vården?

Kultur i vården är ett begrepp inom det vidare området Kultur och hälsa och vars verksamhet främst har målgrupperna vårdtagare, anhöriga och personal inom vård, omsorg samt hälso- och sjukvård.
Kultur i vården bygger på en bred definition av kultur som inkluderar de traditionella kulturyttringarna konst, dans, teater, musik, litteratur, men även trädgård, mat och bemötande.

Kultur i vården syftar till välbefinnande, kommunikation, sinnlig stimulans och livsglädje i vården. Kultur främjar det salutogena perspektivet (fokuserar på det friska) och kan fungera både i rehabilitering och som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Via en gemensam kulturupplevelse kan relationen mellan vårdare och vårdtagare stärkas och bidra till en bättre vårdkvalitet. Kultur i vården kan även bidra till en bättre arbetsmiljö.

Kultur i vården innebär en helhetssyn på människan, där kultur ses som ett komplement till den medicinska vården.

Vem kan bli medlem?

Nätverket eftersträvar minst en medlem från varje län/region i Sverige. Medlemmen ska representera ett landsting/en region, kommun eller organisation och ha en tjänst med övergripande ansvar för kultur i vården/kultur och hälsa. Medlemskapet ska vara förankrat hos arbetsgivaren, för att underlätta deltagandet vid det årliga nätverksmötet samt för möjligheten att någon gång vara värd för ett sådant möte.

Historik

FN utsåg åren 1988–97 till ”decenniet för kulturell utveckling”. Under denna period lanserade Unesco internationella projekt om kultur i vården. Detta ledde i sin tur till flera projekt om kultur, hälsa och vård i Norden. I Sverige startade bland annat forskningsprogrammet Kultur i vården/Vården som kultur, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Stockholms läns museum. Forskningsprogrammets direktör, Birgitta Rapp, tog år 2000 initiativet till ett nationellt nätverk inom området och var nätverkets ordförande till och med 2007. Under 2008–2015 hade Christina Gedeborg-Nilsson, Region Skåne, ansvaret som nätverkets ordförande. Sedan 2016 är Pia-Marit Ekström, Landstinget Uppsala län, nätverkets ordförande.

Nu har det nationella nätverket för kultur i vården funnits i mer än tio år. Under åren har intresset för området ökat och nätverkets medlemmar är fler och mer aktiva än någonsin.

MER INFORMATION

Pia-Marit Ekström
Kultur och bildning
Landstinget i Uppsala län
Telefon: 018 611 62 86, 0738 68 11 47
pia-marit.ekstrom@lul.se

Header logo