Beviljade idrotts- och läsprojekt våren 2014

Läscoacher och manliga läsande förebilder för ökad läsmotivation

Huddinge

Målet med det långsiktiga projektet är att synliggöra fler positiva manliga läsandeförebilder, till exempel pappor, tränare och motormän. På så sätt vill man skapa motivation, stärka självförtroende och läsaridentitet och öka läsandet och samtalet om böcker bland pojkar och män. Målet är också att skapa en positiv bild av böcker hos målgruppen och få biblioteket att kännas relevant för dem.

Tre satsningar planeras:
Läscoach-träffar för lagledare, tränare och föräldrar till idrottande ungdomar i Huddinge och tipsar om olika metoder till läsning
Bästa bokidé på tema Idrott vinner och en bok skrivs i samarbete med Centrum för lättläst
Läsande motormän och läsande idrottare i redaktionellt
marknadsföringsmaterial med biblioteket i Huddinge.

Arr: Huddinge kommun, biblioteket är projektägare, i samarbete med Centrum för lättläst, fotbollslaget Huddinge IF och Motormännens Riksförbund.

Kontakt: Mattias Johansson, Huddinge kommun.

 

Läsglädje i framtidens idrottsförening

Blekinge

Utbildning, bildning och kunskap är ledord för SISU:s idrottssatsning i Blekinge. Varje år arrangerar de ett 40-tal idrottsskolor för ungdomar mellan 6–16 år inom idrottsrörelsen. Där vill de erbjuda kulturaktiviteter utifrån idrottens värdegrunder. Genom att visa på möjligheter till läsning på läsplattor, ljudböcker, tidningar och böcker hoppas man öka läslusten hos barn och ungdomar inom idrottsrörelsen.

Planerade aktiviteter:
Läsa och tala utifrån idrottsutbildarnas barnkulturmaterial, skönlitteratur eller självbiografier med idrott som tema.
Läs- och sagostunder på idrottsskolorna, tävlingar, bussresor, cuper och läger.
Läsplattor som förenklar och samlar utbudet.
Biblioteken besöker olika arrangemang
En idrottsprofil engageras för att inspirera via sociala medier, bloggar och föreläsningar.

Arr: SISU Idrottsutbildarna Blekinge är projektägare och arbetar tillsammans med Länsbiblioteket Sydost och lokala bibliotek.

Kontakt: Emelie Olsson, SISU Blekinge

Läs dig mot mål

Hudiksvall

I Hudiksvall ska ett samarbete mellan bibliotek och den lokala hockeyklubben ge läslust. Läs dig mot mål vill öka statusen för läsningen genom att nå ungdomar mellan 10–18 år men även allmänhet och publik vid HHC:s matcher. En bibliotekarie leder arbetet i samarbete med tränare och en ungdomsbibliotekarie.

Tillvägagångssätt:
Läs en bok – se en match erbjuds elever i skolor; en läst bok kvitteras mot en biljett till en hockeymatch.
Ungdomslaget U14 jobbar med lästrappa och läsplattor med syfte att öka läsningen.
Inspirationsföreläsningar och föräldramöten.
På Glysis Arena blir det bokprat för allmänheten och ett sportbibliotek byggs upp. Inför match släpps månadens boktips. Projektet avslutas med en gala.
Kvinnliga förebilder inom idrotten och litteraturen kommer att lyftas fram.
Det kommer erbjudas inbundna böcker, talböcker, e-böcker och Daisy, för de som har behov av detta.

Arr: Hudiksvalls kommun, biblioteket i samarbete med Hudik Hockey.

Kontakt: Hanna Wickstrom-Andersson, Hudiksvalls kommun

Läskickar

Växjö

Växjö bibliotek söker vägar och arenor för att nå nya målgrupper och idag icke-brukare av biblioteket. Samarbetet med idrotten blir ett sådant.
Läskickar kommer att samarbeta med tre idrottsföreningar i stadsdelen Araby och rikta sig till killar mellan 12–16 år. Växjö är Sveriges fjärde mest segregerade stad med låg sysselsättningsgrad och där många unga befinner sig i ett utanförskap.

Projektledare kommer vara en person som redan arbetar på biblioteket. Läskickar består av två delar:
Inspirationsträffar på biblioteket: för bibliotekarier, för idrottsledare och pappor samt för de unga killarna.
Möte med killarna på deras idrottsarenor. Där ska de läsa, skriva, prata böcker och få besök av lokala idrottsstjärnor som tipsar om något de läst.

Arr: Växjö kommun, biblioteket, Smålandsidrotten (Smålands Idrottsförbund/SISU, Idrottsutbildarna Småland), Araby Park Arena, Länsbiblioteket Sydost.

Kontakt: Gudrun Wemming, Växjö kommun.

 

Läskondis

Nordvästra Skåne

Utgångspunkten för Läskondis är att rörelse och läsning är lika nödvändiga för att må bra. Läskondis ska förhoppningsvis bli ett verktyg för idrottsrörelsen i arbetet med en helhetssyn på barnens välbefinnande.

Projektet riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna 10–12 år i idrottsföreningar i kommunerna i nordvästra Skåne. Det inleds med en kick off för de idrottsledare som vill delta. Barnen svarar på en enkät om deras läsvanor som följs upp i slutet av projektet.

Följande planeras:
Biblioteken tar fram bokpåsar utifrån de böcker barnen väljer i Barnbokskatalogen, (böcker i olika format beroende på barnens önskan och behov). Bibliotekarierna delar sedan ut bokpåsarna vid besök hos idrottsföreningarna i samband med träning.
Barnen bjuds in till biblioteket för diskussioner och bokprat
Författarbesök
Lästävling mellan föreningarna kommer att anordnas
Avslutningsträff med utvärdering.

Arr: Skåneidrotten/SISU, Kultur Skåne (Region Skåne) och de elva kommuner som ingår i bibliotekssamarbetet Bibliotek Skåne Nordväst. Höganäs kommun och folkbiblioteket leder arbetet.

Kontakt: Terese Blandford, Höganäs kommun.
Läskondis i media

 

Bokpiraterna

Skåne

Alla 10–12 åringar som spelar innebandy i Skåne kommer snart att känna till läsprojektet Bokpiraterna. Via innebandyintresset vill projektet locka killar och tjejer till läsning av böcker.

Skånes innebandyförbund köper in första delen av Sölve Dahlgrens bokserie InnebandyPiraterna och delar ut den till de pojk- och flicklag som vill delta i projektet Bokpiraterna. Tillsammans med boken distribueras även ett lärgruppsmaterial där man tar upp olika ämnen som speglas i böckerna som konflikter inom laget, inställning till träning, moraliska dilemman kring toppning etc. Författaren kommer att åka ut och besöka antal ett antal föreningar.

Arr: Skånes Innebandyförbund, Skåneidrotten/SISU och skånska skol- och kommunbibliotek.

Kontakt: Niklas Svensander, Skåneidrotten.

 

 

Bokkicken

Upplands Väsby

80 stycken 10-åriga fotbolls- och hockeyspelande pojkar i Upplands Väsby har fått erbjudande om att vara med och läsa en bok under sommaren. Alla läser samma bok som de sedan diskuterar genom lek och samtal tillsammans med en dramapedagog. Avslutningsvis kommer författarna till boken för att träffa sina unga läsare

Projektet satsar på pojkar eftersom många av dem har svårt med läsförståelsen. Förhoppningen är att de själva ska vilja läsa, för att det är spännande, intressant och givande – fastän det inte är obligatoriskt.

Arr: Upplands Väsby kommun, biblioteket samt idrottsföreningarna Bollstanäs sportklubb (fotbollssektion), Väsby IK Hockeyförening och Alfabeta förlag.

Kontakt: Hanna Björklund, Upplands-Väsby kommun

 

Bokmatchen

Katrineholm

I Katrineholm vill man finna en metod för hur biblioteket på lång sikt ska kunna arbeta läsfrämjande med idrottsföreningar i kommunen. Läslusten och läsförståelsen kan därmed öka hos idrottande barn och unga i Katrineholm.
I ett första steg samarbetar biblioteken med en KIF Basket för att arbeta fram en metod. Under projektets andra år sprids sedan denna till fler idrottsföreningar i kommunen.

Skolbiblioteken ska fungera som en stödjande funktion till idrottsföreningar i deras geografiska närhet. Idrottsledarna som är med och utvecklar metoden får inledningsvis timarvode. Tanken är att skolbiblioteken ska stödja idrottsledare för att de ska kunna läsa tillsammans med barn och ungdomar i sin förening. Läsningen ska bland annat ingå i föreningens värdegrundsarbete.
SISU Idrottsutbildarna arbetar regionalt och kan med tiden hjälpa till att sprida metoden till andra kommuner.

Arr: Katrineholms kommun, bibliotek i samarbete med KIF Basket och SISU Idrottsutbildarna. 

Kontakt: Lisa Harlin, Katrineholms kommun.

 

Boksport & lagläsning

Västernorrland

Projektet ska utarbeta hållbara metoder och modeller där idrotten och biblioteken samverkar, för att öka läsningen och läsförståelse för idrottande barn och ungdomar.

Planerade aktiviteter:
Bokbord på fotbollskolor
Diskutera böcker och värderingar på sommarskolor, cuper
Åka ut med bokbuss/-bil till fotbollsskolor och erbjuda barn och väntande föräldrar att låna böcker
Bjuda in pojkar och deras pappor (Far & Son) till bibliotek, föreläsningar och matcher
Få igång läsandet och diskutera värdegrundsfrågor.

Läsningen ska stärka idrottande barnens självkänsla och lagets sammanhållning. Förebilder kan vara andra ungdomar i idrottsklubben eller föräldrar som läser mycket.

Arr: SISU Idrottsutbildarna, Västernorrlands Idrottsförbund, Länsbiblioteket Västernorrland, folkbiblioteken i länet och lokala idrottsföreningar.

Kontakt: Ellen Forsberg, Västernorrlands idrottsförbund.

 

Läsestuga

Göteborg

I stadsdelen Lundby i Göteborg pågår läsprojektet Läsestugor som nu utökas med ett samarbete med fotbollsföreningen BK Häcken. Projektets intentioner är att väcka unga killars läslust genom att de får lyssna till berättelser som kända fotbollsspelare kommer att läsa. Om de tycker att berättelserna är spännande kommer vi att läsa och prata om dem tillsammans.

Många av Lundbys invånare har en annan etnisk bakgrund än den svenska. I vissa skolor har mer än 85 procent annan bakgrund än den svenska och över 53 språkgrupper är representerade i stadsdelen.

Arr: Stadsdelsförvaltningen i Lundby och BK Häckens ungdomsavdelning.

Kontakt Ingrid Forsberg, Göteborgs kommun.
Läs om Läsestuga i media

Läs-kickar

Örebro län

Att höja statusen för läsning, litteratur och bibliotek för idrottande barn och unga är huvudsyftet med projektet Läs-kickar.
Då behöver samarbetet mellan idrottsrörelsen och folkbiblioteken stärkas.

För detta behövs:
Bra metoder för idrottsledare och personal på folkbiblioteken att samarbeta kring. Dialogmöten med barn och ungdomar.
Läsfrämjande aktiviteter som väcker läslust.

Arr: Länsbiblioteket och folkbiblioteken i Örebro län, Örebro läns idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna samt SISU Värmland deltar.

Kontakt Silvia Blomberg, länsbiblioteket Örebro.

Header logo