Arbetsmaterial - öka elevernas inflytande

Här presenteras material som kan användas i arbete med att öka elevernas inflytande över Skapande skola. Materialet behandlar olika perspektiv och är utformat och publicerat av bland annat Barnombudsmannen, Skolverket och Riksteatern.

Grunden för samtliga titlar och metoder är en barnsyn som lyfter fram barns perspektiv och barns rätt i relation till barnkonventionen. Materialet är indelat i vägledande rubriker men kan med fördel användas och/eller läsas av både beslutsfattare, samordnare, rektorer, lärare och elever. De flesta material är gratis och finns att ladda ner från respektive webbplats.


Generellt arbete med inflytande

Delaktighet för lärande

Skolverket har gjort en kunskapsöversikt som lyfter fram forskning om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

Delaktighet för lärande

Sju timmar om delaktighet och inflytande

Skolverket har sammanställt ett arbets- och kunskapsmaterial om elevinflytande i skolans vardag. I materialet presenteras aktuell forskning och kunskap kring delaktighet och konkreta exempel från skolor tillsammans. Arbetsmaterialet består av ett program i sex steg hur skolor kan börja arbeta med elvinflytande.
Sju timmar om delaktighet och inflytande

Material från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har en rad material om inflytande.
Material från MUCF

Utvärdering om delaktighet i Skapande skola-projekt

En magisterstudent på Centrum för barnkulturforskning, Janina Fryckholm, har skrivit en rapport om elevers delaktighet i ett filmprojekt och ett arkitekturprojekt inom Skapande skola. Rapporten var en del av studentens praktik på Järfälla Kultur.
Utvärdering om delaktighet i Skapande skola-projekt

Material som riktar sig till barn

Alla barns rätt – en app om barnkonventionen

Appen är baserad på Pernilla Stalfelts bilderbok med samma namn och förklarar barnkonventionens artiklar för de mindre barnen.

Information om inflytande för alla under 18

Barnombudsmannen erbjuder information till barn och unga angående barnkonventionen och inflytande.
Barnombudsmannen

Kulturverksamheter

Estetik, kultur och skapande i utbildningen – demokrati, normer och värden

Skolverkets material utifrån läroplanen för att arbeta estetik och kultur i ämnesutbildningen. Med utgångspunkt i Skapande skola-insatser behandlas olika teman.
Estetik, kultur och skapande i utbildningen – demokrati, normer och värden

Att öppna nya världar

En handledning om att gå på teater med barn i förskolan och skolan. Erbjuder en ingång i hur lärare och kulturaktörer kan arbeta och samtala om teaterupplevelser.
Att öppna nya världar

Om vi fick bestämma

En metod- och inspirationsmaterial från Sveriges Musik- och kulturskolor och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Material för de som vill starta eller vidareutveckla processer för elevers inflytande.
Om vi fick bestämma

Beslutsfattare

Unga direkt – metod för beslutsfattare

Metod för att lyssna på barn och ungas erfarenheter och synpunkter. Metoden är främst riktad till barn och unga i utsatta situationer men tankesättet kan inspirera beslutsfattare hur de kan prata med elever.
Unga direkt – metod för beslutsfattare

Barnkonsekvensanalys

Modell för barnkonsekvensanalys från Barnombudsmannen.
Barnkonsekvensanalys

Elevers delaktighet och inflytande, Glöstorpsskolan, Göteborgs stad

Inspirationsvideo till vilka fördelat elevinflytande kan ha i utvecklingsarbetet med att höja elevers skolresultat, vilket skapande skola-projekt kan vara en dal av.
Elevers delaktighet och inflytande, Glöstorpsskolan, Göteborgs stad

Metoder för att främja inflytande

Sveriges ungdomsråd har identifierat fyra områden där det finns hinder för medborgares möjlighet att påverka. Utifrån dessa områden har de skapat metoder för att främja inflytande.
Metoder för att främja inflytande

Arbetsmaterial som finns att köpa

Metodboken[!]

En handbok för arbete med ungdomars inflytande och delaktighet: Metodboken är ett resultat av Medborgarprojektet som var en satsning från Sveriges ungdomsråd för att göra det enklare för ungdomar att påverka politiskt. Boken riktar sig till kommunala tjänstepersoner och politiker som arbetar med att främja barn och ungas inflytande och delaktighet.
Beställ Metodboken[!]

Header logo