Nytt stödmaterial från Skolverket

Skolverket har nyligen publicerat ett stödmaterial om förskoleklass. Avsikten är att vägleda lärare i förskoleklass och rektorer om hur skollagen och läroplanen kan tillämpas.

Läroplanen lyfter exempelvis fram skapande arbete och lek som väsentliga delar för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Betydelsen av att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper betonas också. Detta gäller för såväl förskoleklassen som för de tidiga skolåren i grundskolan.

Materialet kan även vara av intresse för övriga aktörer i grundskolan och grundsärskolan och för kulturaktörer, eftersom de estetiska lärprocesserna fokuseras starkt.
 

Header logo