Med rätt att inspireras

Kultur i Skåne har gjort ett inspirationsmaterial för hur man med hjälp av konst och kultur kan främja kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan.

Region Skåne fördelade medel till tretton kommuner år 2014 för att genom konst och kultur inspirera till kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan. Det regionala projektbidraget hade som villkor att skolan skulle samarbeta med professionella kulturaktörer och/eller skolnära aktörer som bibliotek, kulturskolor och kommunala kulturpedagoger.

Gemensamt för de kommuner som beviljades bidrag var att de alla ville prova på fördjupade arbetsprocesser som kunde leda till metod- och kompetensutveckling för lärare och elever. Det långsiktiga syftet var att få in kreativa och innovativa kompetenser och arbetsmodeller i skolans arbete
 
Erfarenheter från fyra av de tretton kommunerna har nu samlats i ett inspirationsmaterial. En av avsikterna med dokumentationen är att den ska kunna användas som inspirationsmaterial för fortsatt arbete och utveckling för kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan.

Header logo