Anvisningar för Skapande skola 2017/18

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. I ansökan finns frågor om bland annat:

  • vilka insatser som planeras och med vilka kulturaktörer
  • målgrupp och hur många som förväntas nås av insatserna
  • budget, det vill säga kostnader för de planerade insatserna

Inför ansökan om Skapande skola-bidrag påminner vi om att kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven. Skolans kulturinsatser kan bli den fria arena som tillåter idéer att prövas och fantasin att blomma utanför klassrummets eller hemmets begränsningar. Professionella kulturaktörer kan bidra till skolutveckling genom att personalen i skolan får nya verktyg och ny inspiration i sin undervisning.

Allt fler elever och skolor önskar Skapande skola-insatser. Om bidragssumman fördelas lika mellan alla elever riskerar bidraget att urholkas. Vi vet att klyftorna mellan skolorna ökar och att tillgången till konst och kultur inte är jämlik. Därför kommer Kulturrådet i årets bidragsgivning särskilt att titta på hur skolhuvudmannen prioriterar insatser som kan utjämna detta. Det kan till exempel innebära att större andel av bidraget går till en skola i ett socioekonomiskt svagt område, eller att skolhuvudmannen satsar på endast ett stadium/en årskurs där insatserna kan förväntas ha särskild betydelse.

För att få statsbidraget att räcka till så mycket kvalitativ kultur som möjligt har vi i år beslutat att följande insatser inte kan bekostas inom Skapande skola:

  • Besök på närliggande lokala kulturarv, som hembygdsgårdar och liknande. I läroplanen framgår att det ingår i skolans uppdrag (2. Övergripande mål och riktlinjer). Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället, och dess arbets-, förenings- och kulturliv (2.6 Skolan och omvärlden).
  • Dansverksamhet som motionsform/rörelse/social pardans (exempelvis capoeira, zumba, showdans, bugg, salsa) utan konstnärliga ambitioner. Vi vill inskärpa kravet på konstnärlig högre utbildning för danspedagoger eftersom floran av instruktörer och andra dansledare med endast korta utbildningar är stor.

Precis som tidigare gäller att kulturskolans ordinarie verksamhet inte bekostas inom Skapande skola. Kulturskolan kan inte heller utföra grundskolans undervisningsuppdrag med Skapande skola-medel. Om kulturskolans pedagoger medverkar i ett separat Skapande skola-projekt ska respektive tjänst ersättas i motsvarande grad. Skapande skola-medlen är avsedda att öka den totala tillgången till kultur för barn och unga i kommunen.

Skapande skola-medel söks för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Precis som tidigare kan man söka för förskoleklass, 1-9 och särskolan inom grundskolan. Bidragsbeslutet beräknas komma inom april månad.

Beslut om din ansökan

Kulturrådet fattar beslut tidigast tre månader efter sista ansökningsdatum. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts i ansökan.

Utbetalning

Kulturrådet betalar ut beviljat bidrag till den sökande organisationens plus- eller bankgiro. Utbetalningen sker tidigast inom en månad efter beslutet.

Kontrolluppgifter

Det är skolhuvudmännen som är ansvariga för kontrolluppgifter till Skatteverket.

Redovisning

Bidragsmottagaren ska senast den 27 september 2018 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett, se blankettexempel i högra spalten. I samband med att beslut fattas för 2017 års ansökningar publiceras exempelblanketten för denna omgångs redovisningar.

Så beslutar Kulturrådet

Kulturrådet beslutar utifrån förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan. Ansökningarna bereds av handläggare på Kulturrådet. Samråd sker med Skolverket.

Vi gör en sammantagen bedömning av ansökningarna utifrån följande:

  • strategin/handlingsplanen, i vilken skolhuvudmännen bland annat beskriver hur Skapande skola är kopplad till ordinarie verksamhet, hur elever engageras i arbetet och vilka samverkansaktörer det finns,
  • insatserna och de professionella kulturaktörerna,
  • långsiktigheten: att skolorna integrerar de konstnärliga och kulturella uttrycken i sin verksamhet och att Skapande skola-bidraget går till nya samarbeten efter tre år,

Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Besluten kan inte överklagas. När beslut fattats sänds det till samtliga sökande, som i sin tur ska kommunicera ut det till skolorna samt involverade kulturaktörer. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning av bidraget sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgiro som den sökande angett. Beviljat bidrag får användas under påföljande höst- och vårtermin.

Header logo