Insatser för grundskola 2018/19

Vem kan söka?

Fristående, kommunala och statliga skolhuvudmän för grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola.

För vad kan man söka?

Inför läsåret 2018/19 finns det möjlighet att ansöka för Skapande skola-insatser både i förskolan och grundskolan eller för endast förskolan eller grundskolan. Nedan följer information om grundskoledelen.

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med professionella kulturaktörer. Exempel på insatser kan vara föreställningar för och med eleverna, workshops, projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att eleverna själva ska skapa, uppleva och utvecklas i den kreativa processen.

För grundskoledelen vill vi fortsättningsvis fokusera på att utjämna klyftor mellan skolorna och trygga en jämlik tillgång till kultur. Vi ser gärna en vilja till utveckling och förnyelse av Skapande skola-insatserna.

För skolhuvudmän med ett högre antal elever inom grundskolan vill vi att skolhuvudmannen avgränsar den planerade Skapande skola-verksamheten. Avgränsningen kan göras exempelvis utifrån specifika förhållanden i kommunen, årskurser man vill satsa på eller specifika projekt.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för grundskoledelen ska - utöver förordningens krav - karaktäriseras av:

  1. Tydliga och avgränsade målgrupper eller projekt (gäller främst skolhuvudmän med ett högre antal elever)
  2. Förnyelse och utveckling av Skapande skola-verksamheten (gäller inte för de som ansöker för första gången)

Kulturrådet kommer att göra en sammanvägd bedömning av ovanstående kriterier för grundskoledelen.

Tvärperspektiven

Barn- och ungdomsperspektiv, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i ansökan oavsett om den avser förskolan, grundskolan eller bådadera.

Oftast sammanfaller kraven med huvudmannens lagstadgade krav på inkludering och icke-diskriminering av elever. Det som tillkommer genom Kulturrådets krav är barnens och elevernas lika möjlighet att kunna ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola oavsett hur de definierar sig, vilka funktionsförmågor de har eller om de bor på landsbygden eller tätort.

Villkor för tillgänglighet

Bidragsmottagarna inom Skapande skola ska följa de tillgänglighetskrav som gäller enligt lag, så att alla elever oavsett funktionsförmåga kan ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola.

Header logo