Dags att förbereda Skapande skola för 2017/2018

Inför ansökan om Skapande skola-bidrag påminner vi om att kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven. Skolans kulturinsatser kan bli den fria arena som tillåter idéer att prövas och fantasin att blomma utanför klassrummets eller hemmets begränsningar. Professionella kulturaktörer kan bidra till skolutveckling genom att personalen i skolan får nya verktyg och ny inspiration i sin undervisning. 

Allt fler elever och skolor önskar Skapande skola-insatser.  Om bidragssumman fördelas lika mellan alla elever riskerar bidraget att urholkas. Vi vet att klyftorna mellan skolorna ökar och att tillgången till konst och kultur inte är jämlik. Därför kommer Kulturrådet i årets bidragsgivning särskilt att titta på hur skolhuvudmannen prioriterar insatser som kan utjämna detta. Det kan till exempel innebära att större andel av bidraget går till en skola i ett socioekonomiskt svagt område, eller att skolhuvudmannen satsar på endast ett stadium/en årskurs där insatserna kan förväntas ha särskild betydelse.

För att få statsbidraget att räcka till så mycket kvalitativ kultur som möjligt har vi i år beslutat att följande insatser inte kan bekostas inom Skapande skola:

  • Besök på närbelägna lokala museer, hembygdsgårdar och lokala kulturarv i närsamhället. I läroplanen framgår att det ingår i skolans uppdrag (2. Övergripande mål och riktlinjer). Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället, och dess arbets-, förenings- och kulturliv (2.6 Skolan och omvärlden).
  • Musik- eller kulturskolans uppdrag inom sin ordinarie verksamhet. Musik- eller kulturskolan ska inte heller utföra grundskolans undervisningsuppdrag. Om musik- eller kulturskolans pedagoger medverkar i ett separat Skapande skola-projekt ska dennes tjänst ersättas i motsvarande grad. Skapande skola-medlen ska öka den totala tillgången till kultur för barn och unga.
  • Dansverksamhet som motionsform/rörelse/social pardans (exempelvis capoeira, zumba, showdans, bugg, salsa) utan konstnärliga ambitioner. Vi vill inskärpa kravet på konstnärlig högre utbildning för danspedagoger eftersom floran av instruktörer och andra dansledare med endast korta utbildningar är stor.


Skapande skola-medel söks för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Precis som tidigare kan man söka för förskoleklass, 1-9 och särskolan inom grundskolan. Bidragsbeslutet beräknas komma inom april månad.

 

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Telefon 08-519 264 65
Nardin.crisbi@kulturradet.se

Lykke Pörtfors
Telefon 08-519 264 56
Lykke.portfors@kulturradet.se

Malin Palm
Telefon 08-519 264 31
Malin.palm@kulturradet.se

Teknisk support
För tekniska frågor i samband med ansökan kontakta kulturrådets support. Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningstiden för läsåret 2017/18 har gått ut.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Skapande skola-bidraget 2015/2016 ska redovisas senast den 29 september 2016.

REVIDERAD PLAN

De skolhuvudmän som inte har fått sina beviljade bidrag utbetalda ska skicka in en reviderad plan för att bidraget ska betalas ut. Den reviderade planen fylls i senast den 2 juni 2016 via Kulturrådets onlinetjänst. 

Header logo