Om bidraget

Kulturrådet har ett tydligt uppdrag att stärka barns och ungas kulturella rättigheter. Vi arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden. I detta arbete har statsbidraget Skapande skola stor betydelse.

Barn och unga är även en prioriterad målgrupp i regionernas kulturplaner. Men man ska inte glömma kommunernas eget ansvar för att barn och unga får tillgång till kultur, på fritiden och inom förskolans och skolans ram. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan.

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolan för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Statsbidraget har funnits sedan 2008 och har successivt utökats till att omfatta grundskolans alla årskurser samt förskoleklass.

Ansökan om bidrag för Skapande skola kan endast göras av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

I regeringens regleringsbrev 2015-06-25 får Kulturrådet i uppdrag att avsätta 10 miljoner kronor för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras.

De nya medlen kommer inte att utlysas de första åren. Satsningen fokuseras inledningsvis på pilotprojekt gentemot vissa kommuner och kartläggning av den befintliga kulturverksamheten i förskolan. Syftet med kartläggningen är att den ska användas som ett underlag vid bedömningen av den framtida fördelningen av bidraget till förskolan. Kulturrådet kommer att utarbeta formerna för såväl pilotprojekt som kartläggning under hösten.

Länk till regleringsbrevet här.

Header logo