Kulturpedagoger

Kulturpedagoger finns inom en mängd områden; film och media, drama, dans, museer, konst, hemslöjd, arkiv och litteratur. Några arbetar som frilans, andra är anställda eller knutna till en viss verksamhet. De prioriterar barn och unga i sitt arbete och samarbetar ofta med skolan. Regionala konsulenter kan också förmedla kontakt till pedagoger.

Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger – RAD
På webbplatsen kan du annonsera efter dramapedagoger på just din ort.  Där finns också information om hur dramapedagoger arbetar.
Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger

Utbildningsradions mediepedagoger
UR:s mediepedagoger finns i varje region och arbetar med mediepedagogiska utvecklingsfrågor och ökad tillgänglighet. De visar hur man använder sig av UR:s olika program.
UR:s mediepedagoger

Filmpedagoger
Runt om i landet finns regionala resurscentrum för film. Samtliga resurscentrum verkar för att öka möjligheten för barn och unga att skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Det kan handla om medieverkstäder eller skolbiovisningar. Kompetensutveckling för lärare erbjuds också. Filmpedagogerna hittar du på din regions resurscentrum, där även filmkonsulenterna återfinns. 
Regionala resurscentrum

Arkivpedagoger
På några ställen i landet finns arkivpedagoger. En arkivpedagog gör arkiven lättillängliga och kan vara länken till ett historiskt material som t.ex. behövs i ett historieprojekt i skolan. Även om arkivpedagogerna är relativt få så har landsarkiven runt om i landet personal som arbetar pedagogiskt. Länken tar dig till Riksarkivets webbplats och en förteckning över landsarkiven.
Riksarkivet med förteckning över landsarkiven

Konst- och museipedagoger
Många konstmuseer, konsthallar och museer bedriver konst- och museipedagogisk verksamhet både för, av och tillsammans med barn och unga. Flera konstinstitutioner genomför också fortbildningar för lärare. Kontakta de enskilda konst- och museiinstitutionerna på din ort.

Hemslöjdskonsulenter/pedagoger
Länshemslöjdskonsulenter finns i varje län. Samordnande myndighet är Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH. Länshemslöjdskosulenter arbetar även pedagogiskt. På NFH finns också rikskonsulenten för barn och ungdom. Rikskonsulenten är spindeln i det nationella hemslöjdsnätet.
Länshemslöjdskonsulenterna

Barnkulturcentra i Sverige
På flera ställen i landet finns barnkulturcentrum. Barnkulturcentra i Sverige är en ideell förening med syfte att utveckla och stärka arbetet inom Sveriges barnkulturcentra samt att arbeta med gemensamma frågor.  Många kulturpedagoger är knutna till ett barnkulturcentrum.

Är du på jakt efter en pedagog inom ett särskilt område kan närmaste barnkulturcentrum vara en bra start.
Barnkulturcentra i Sverige

Header logo