Utbildningsdag inom Fokus.

Museifokus på funktionshinder

Ett nätverk av museianställda som långsiktigt verkar för att funktionshinderaspekten blir en självklar del av mångfaldsbegreppet. Det är syftet med Upplandsmuseets och HandikappHistoriska Föreningens utbildningssatsning Fokus. Ett arvsfondsprojekt som utbildat 20 museianställda under 2014-2015 och som idag är ett nätverk.

På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet? Är funktionshinderaspekten inkluderad i mångfaldsperspektivet? Det är frågor som berör det nystartade nätverket.

Nätverket Fokus är tänkt att lägga grunden för samarbete mellan funktionshindersrörelsen och kulturarvssektorn.
– Det här har varit en jätteintressant resa, säger projektledaren Diana Chafik på Upplandsmuseet och berättar att man lyckats få en bra spridning bland deltagande länsmuseer, specialmuseer och centralmuseer, god geografisk spridning och representanter för flera professioner inom museiområdet.

Nätverket jobbar nu med en plan där man ska bestämma vad som ska göras de närmaste åren. En Facebook-sida har startats där nätverket delar med sig av tips och där man också bjuder in andra att delta för att skapa en kunskapsplattform.

Parallellt med den tvååriga utbildningen togs en handbok fram. "Bredda mångfalden" utgår från de fem utbildningstillfällen om två dagar som projektet genomförde. Den är uppbyggd utifrån teman. I slutet av varje kapitel kokas innehållet ner till konkreta tips. Handboken ligger på Upplandsmuseets webbplats.

Diana Chafik ser ett skifte i synen på tillgänglighetsfrågorna:
– Jag har jobbat fem år med de här frågorna. Varje del av mångfald har sin mognad. För tio år sedan var det etnicitet och sedan var det genus och nu är man mer mogen för funktionshinderfrågorna. I dag är det fler som initierar projekt, arrangerar tillgänglighetsdagar och liknande. Och man märker också att det är krav kopplade till frågorna.

Header logo