Staty vid kyrka. Foto: Lars Lundqvist.

Inga hinder att tillgängligöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet har ett referat på sin webbplats från en konferens om forskning och utveckling. Konferensen behandlade tillgänglighet i äldre byggnader samt den nya teknikens möjligheter. Hela konferensen filmades och presentationerna kan laddas ner från webbplatsen.

Inom ämnet bebyggd miljö talade bland annat Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund. Han visade olika exempel på hur man i Lund arbetat med bland annat gatuplan och entréer. Några av hans slutsatser var att tillgänglighet sällan står i konflikt med kulturarvet. Byggnader har historiskt sett alltid förändrats utifrån rådande behov. Åtgärder för ökad tillgänglighet är en fortsättning i byggnadens utveckling, en ny ”årsring” i byggnadens historia.

Riksantikvarieämbetet är en av de strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Syftet med konferensen var dels att belysa forsknings- och utvecklingsbehov, dels att knyta kulturmiljöns aktörer närmare forskningen och funktionshindersorganisationerna. I Riksantikvarieämbetets FoU-program uppmärksammas behovet av forskning på området. Riksantikvarieämbetet uppmanar också till fler forskningsansökningar.

Header logo