Mobile Art Production. Fiona Tan: Island. Foto: Per Kristiansen.

Utställningsgarantier

Den statliga utställningsgarantin kan täcka kostnader för skadade eller försvunna föremål vid tillfälliga utställningar. Viktig information om kommande förändringar för det statliga utställningsgarantin - se längst ned på denna sida.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTI

Den som ordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få statlig utställningsgaranti som täcker kostnaderna för skada eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för svenska manifestationer i utlandet.

Garanti får lämnas endast om:

 • den som söker garantin bedriver utställningsverksamhet utan vinstsyfte
 • utställningen har ett väsentligt kulturellt värde
 • de säkerhetskrav som är nödvändiga för att undvika skada eller förlust av föremål uppfylls.

Ansökan om garanti ska göras av den som ordnar utställningen.

Ansökan

Ansökningar sker i Kulturrådets onlinesystem. Ansökan och betalning av den fasta ansökningsavgiften om 3 000 kr ska ha inkommit till Kulturrådet senast tre månader innan planerad garantitid startar.
Utställningsgaranti kan sökas löpande under året. Under perioden 15 juni - 15 augusti har Kulturrådet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

Avgifter

Ansökan behandlas inte förrän sökande har betalat den ansökningsavgiften till Kulturrådets bankgiro. Inbetalningsuppgifter skickas automatiskt ut när en ny ansökan inkommit genom Kulturrådets onlinetjänst.
Om en utställningsgaranti beviljas faktureras den sökande en rörlig avgift om 0.5 promille av utställningsföremålens totala värde (minst 1000 kronor och maximalt 100 000 kronor)

Obligatoriska uppgifter i ansökan

Förutom de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten ska en lista över de föremål som ingår i utställningen bifogas ansökan. Listan ska inkomma i Excel-format. En exempelmall för bilagan finns i högerspalten.

Av listan ska framgå:

 • Vem som äger varje enskilt föremål
 • Namn på upphovsperson/konstnär (om sådan är känd)
 • Titel på föremål/konstverk
 • Typ av föremål/teknik
 • Mått på de enskilda föremålen/konstverken
 • Värdet av enskilda föremål angivet i den valuta som använts i överenskommelsen med långivare.

Beslut

Kulturrådet inhämtar yttrande från Kammarkollegiet gällande säkerhetskraven och fattar löpande beslut om utställningsgaranti. Beslutet sänds per post till den sökande.

Viktig information om kommande förändringar för det statliga utställningsgarantin

Den 1 januari 2018 tar Riksantikvarieämbetet över ansvaret för de statliga utställningsgarantierna. Det betyder att:

 • ansökningar om statliga utställningsgarantier från och med den 1 januari 2018 ska skickas till Riksantikvarieämbetet, 
 • ansökningar som inkommit innan årsskiftet men där beslut ännu inte är fattat av Kulturrådet överlämnas till Riksantikvarieämbetet för slutlig beredning, 
 • ärenden där Kulturrådet redan beslutat om en garanti men där garantitiden inte löpt ut vid årsskiftet överlämnas till Riksantikvarieämbetet, 
 • eventuella skadeärenden som uppkommer ska från och med den 1 januari 2018 anmälas till Riksantikvarieämbetet (detta oavsett vilken myndighet som fattat beslut om garantin).

Sammantaget betyder det alltså att ni som har garantiärenden, oavsett vilken myndighet som tidigare hanterat frågan eller beslutat om garantin, efter årsskiftet ska vända er till Riksantikvarieämbetet.

Ansökningsförfarandet kommer efter årsskiftet inte att ske genom Kulturrådets onlinetjänst utan en ansökningsblankett kommer inledningsvis tillhandahållas av Riksantikvarieämbetets webbplats www.raa.se.

Mer detaljerad information om ansökningsförfarandet hos Riksantikvarieämbetet kommer att publiceras på deras webbplats.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

E-post:
utstallningsgaranti@kulturradet.se

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 41

Jelena Jesic
Telefon: 08 519 264 57

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Utställningsgaranti kan sökas löpande under året. Ansökan och betalning av fast ansökningsavgift ska ha kommit in till Kulturrådet senast tre månader innan garantitiden börjar gälla. Under perioden 15 juni15 augusti har Kulturrådet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

LENDING FOR EUROPE

ÖVRIG INFORMATION

Handbok om rörlighet för samlingar från EU:s OMC-grupp

Executive summary
Toolkit
Reduce the cost of lending and borrowing cultural objects

European Expert Network on Culture om värdering av konstföremål för in- och utlån

Header logo