Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Bidrag till musik- och kulturskolor

Under perioden 2016-2017 har Kulturrådet fördelat utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Sista fördelningen av bidraget skedde i maj 2017 och kunde sökas av musik- eller kulturskolor med kommunal huvudman. Bidrag kunde sökas för:

  • Musik- eller kulturskolor som har genomfört kvalitetshöjande insatser mellan 2014-2016 och därmed höjt elevavgifterna kan söka bidrag för att sänka elevavgifterna, eller 
  • Musik- eller kulturskolor som planerar kvalitetshöjande insatser under läsåret 17/18, kan söka bidrag för att genomföra dessa, förutsatt att verksamheten har en låg elevavgift (eller ingen avgift alls). De nya insatserna ska inte leda till höjningar av elevavgifterna.

Det har inte varit möjligt att söka för både sänkning av elevavgifter och kvalitetshöjande åtgärder. Exempel på kvalitetshöjande insatser kan vara nya undervisningsmetoder eller breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.

Kulturrådet har bedömt ansökningar utifrån i vilken utsträckning planerade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Andra delar som beaktats i bedömningen är bland annat kommunens ekonomiska situation och eventuell samverkan. Dessutom beaktas på vilket sätt planerade åtgärder bidrar till låga elevavgifter samt att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik. 

Bidrag har inte getts för insatser som ligger inom skolan eller kommunens ordinarie uppdrag, som exempelvis kompetensutveckling inom jämställdhets- och HBTQ- frågor. Andra exempel är insatser för att skapa en mer jämlik skola eller utveckling av ämnen inom skolans ram så som dans-/musikmatte.

Läs mer

Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2016/2017
Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2017/2018
Sammanfattning av ansökningsomgång 2016 

BESLUTSPROCESSEN

Till grund för Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag till musik och kulturskolor ligger förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet, utfärdad av regeringen. Förordningen upphör 31 dec 2017 men fortsätter att gälla för frågor om bidrag som har beslutats före 1 januari 2018.

Ansökningarna bereds av handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Besluten kan inte överklagas. När beslut fattats sänds det till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Utbetalning av bidraget sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgiro som den sökande angett.  

REDOVISNING AV BEVILJAT BIDRAG

Ansökningsomgång 2016

Beviljade medel 2016 ska användas under kalenderåret 2017. Bidragsmottagaren ska senast 2 november 2017 redovisa hur bidraget använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Exempelblankett finns i högerspalten. Finns kostnader för november och december 2017 som är kända vid tiden för redovisningen (t.ex. löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2016) ska dessa tas med i redovisningen.

Om medel kvarstår från 2016 års bidrag finns möjligheten att ansöka om förlängning vilket innebär att de medel som ni har kvar kan användas under vårterminen 2018. Ansökan om förlängning ska skickas in via e-post till handläggaren för ert län senast den 2 november 2017. I er ansökan om förlängning ska det framgå:

  • Vilka åtgärder som ni har genomfört så här långt
  • Kvarstående medel från bidraget 2016
  • Anledning till kvarstående medel
  • Planerad verksamhet vårterminen 2018 inom ramen för 2016 års bidrag

Det är möjligt att ansöka om förlängning av redan pågående verksamhet och/eller ny verksamhet inom ramen för bidraget. Däremot är det inte möjligt att ansöka om att sänka avgifter om detta inte har varit beslutat från början.
Vid förlängning av bidragstiden ska er redovisning av 2016 års bidrag skickas in senast den 9 augusti 2018. 

Ansökningsomgång 2017

Beviljade bidrag under 2017 ska användas under läsåret 17/18. Bidragsmottagaren ska senast den 30 oktober 2018 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Exempelblankett finns i högerspalten. Finns kostnader för perioden augusti-december 2018 som är kända vid tiden för redovisningen (t.ex. löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2017) ska dessa tas med i redovisningen.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Lykke Pörtfors
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Tua Stenström
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

ANSÖKAN

Bidraget går inte att söka nu.

Logga in på onlinetjänsten

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 2 november 2017.
Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.

Header logo