Generella villkor

Villkor för den som beviljats bidrag från Kulturrådet

• Projektet eller verksamheten ska genomföras enligt godkänd ansökan.
• Väsentlig ändring i förhållande till vad som angivits i godkänd, ursprunglig eller reviderad, ansökan ska snarast meddelas Kulturrådet.
• Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas.
• Fullständig redogörelse för projektet eller verksamheten och för utfall av finansiering och kostnader ska lämnas till Kulturrådet senast vid den tidpunkt Kulturrådet bestämmer. För detta bidrag ska redovisning ha kommit in senast angivet datum. 

Bidragsmottagaren ska

• följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har.
• följa vid varje tidpunkt gällande regler beträffande inbetalning och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter
• på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturrådet vill ta del av
• på begäran lämna revisorsintyg eller revisonsrapport som visar hur bidraget förbrukats,
• inneha ett plus- eller bankgirokonto.
• meddela Kulturrådet om man ändrar uppgifter om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro.

Villkor för bidragstagare som ska komma in med reviderad plan eller budget, nytt underlag, till Kulturrådet

• Nytt underlag ska ha kommit in till Kulturrådet senast angivet datum.
• Bidrag betalas inte ut om det nya underlaget kommer in efter i förra punkten angivet datum.
• Underlaget ska lämnas av en person som är behörig att representera bidragsmottagaren. Behörig är firmatecknare eller annan med stöd av fullmakt. Att underlaget lämnas av behörig ska bekräftas på det sätt som Kulturrådet begär.
För vissa bidrag gäller ytterligare villkor.

Kontrolluppgifter


Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

Information


I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial till exempel affischer, programblad, etc bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska aldrig anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotyp

Header logo