Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Bild från Skapande skola-verksamhet

Skapande skola nådde
694 000 elever

När redovisningarna av Skapande skola-bidraget för 2014/2015 har kommit in och sammanställts, kan man konstatera att trenden fortsätter: Allt fler elever nås av kulturinsatser i skolan genom Skapande skola.

Läs hela sammanställningen

Skapande skola-arbete i Växjö.

Skapande skola funkar för elever med funktionsnedsättning

Att arbeta med kultur ger mervärde för elever i behov av särskilt stöd. Personliga möten utan prestationskrav är en annan framgångsfaktor. Läs om hur sex skolor runt om i landet arbetar med Skapande skola tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Läs reportagen och tips på fördjupningsmaterial

Ny kunskapsöversikt om elevinflytande

Skolverket har gjort en kunskapsöversikt som lyfter fram forskning om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

Läs mer och ladda ned kunskapsöversikten

Skapande skola i förskolan

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. I uppdraget ingår en kartläggning av den befintliga kulturen i förskolan. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 3–5 år.

 

Läs mer om Skapande förskola

Satsning på förskolans kulturverksamhet

I regeringens regleringsbrev 2015-06-25 får Kulturrådet i uppdrag att avsätta 10 miljoner kronor för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras.

Läs mer om regeringsuppdraget

Femmorna på Bredsands skola i Sundsvall tillsammans med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark.

Femteklassare skriver deckare

Vid tre tillfällen har eleverna i Bredsands skola i Sundsvall haft skrivarskola med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark. Resultatet blev boken ”Högt tempo”, en berättelse som utspelas i närheten av skolan. 

Läs mer i projektbanken

Öka elevernas inflytande
inom Skapande skola

Syftet med bidraget Skapande skola är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever. Ett villkor är att eleverna får möjlighet att påverka insatserna. Här hittar du lärande exempel och inspirerande material att ta del av i arbetet.

Läs mer om elevinflytande

Eleverna skulpterar eken till sitt- och klätterplatser.

Träkonst och återvinning
i Skapande skola-projekt

På Hjortsjöskolan i Vaggeryd skapar eleverna konst och återvinner en 172 år gammal ek. Tillsammans med träskulptören Ulf Celén och museipedagogen Elin Ljungkvist lär de sig historia, konst och återvinning.

Läs mer om satsningen i projektbanken

Med rätt att inspireras

Kultur i Skåne har gjort ett inspirationsmaterial för hur man med hjälp av konst och kultur kan främja kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan.

Läs mer och hitta inspiration

Nytt stödmaterial ska stärka
HBTQ-ungdomar i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan! tillsammans med en redovisning av insatser för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar.

Läs mer om materialet

Den nya diskrimineringslagen

I den nya diskrimineringslagen anges bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det innebär att barn och elever med funktionsnedsättningar kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Läs mer om lagändringen

Nytt stödmaterial från Skolverket

Skolverket har nyligen publicerat ett stödmaterial om förskoleklass. Avsikten är att vägleda lärare i förskoleklass och rektorer om hur skollagen och läroplanen kan tillämpas.

Läs mer om nytt stöd från Skolverket

Header logo