Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Fler och fler elever tar del
av Skapande skola

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever F-9 i grundskolan fick under senaste skolår ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter för varje år.

Läs mer och se hela sammanställningen

Aktuellt inför ny ansökningsomgång

Regeringens budgetförslag för 2015 innebär inga ändringar för den som tänker söka Skapande skola-bidrag för perioden 2015/2016. Målgruppen, från förskoleklass till grundskolans årskurs nio, är densamma.

Läs mer om budgetförslaget

Nytt stödmaterial från Skolverket

Skolverket har nyligen publicerat ett stödmaterial om förskoleklass. Avsikten är att vägleda lärare i förskoleklass och rektorer om hur skollagen och läroplanen kan tillämpas.

Läs mer om nytt stöd från Skolverket

Skapande skolabidrag redovisade

Det Skapande skola-bidrag som skolorna använt höstterminen 2013 och vårterminen 2014 har nu redovisats. Kansliet arbetar med att gå igenom redovisningarna och bidragsmottagarna får besked per e-post när redovisningen är granskad och godkänd.

Förändrat ansökningsformulär inför 2015/2016

Ni som tänker söka Skapande skola-medel för ht 2015/vt 2016 bör veta att ansökningsformuläret kommer att förändras något.

Läs mer det nya ansökningsformuläret

Header logo