Skapande skola, Storbandsjazz, Örnsköldsvik.

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Aktuellt

Inför ansökan 2015/2016

Ni som tänker söka Skapande skola-medel för ht 2015/vt 2016 (med ansökningsperiod 17 december 2014 – 6 februari 2015)  bör veta att ansökningsformuläret kommer att förändras något. För att få ett mer enhetligt och jämförbart underlag för vår bedömning har vi gjort ett tillägg till ansökningsblanketten och utformat ett formulär som ersätter den tidigare obligatoriska handlingsplanen. Ett enda ansökningsformulär ska alltså fyllas i, och frågorna är obligatoriska. Den nya blanketten finns som word-fil här intill (i högerspalten), och kan med fördel användas för att förbereda ansökan. Under ansökningsperioden är det dock som tidigare online-ansökan som ska fyllas i. Texten i blanketten överensstämmer med online-ansökan.

Förtydligande angående årets bidrag

Bidraget för ht 2014 och vt 2015, som i de allra flesta fall nu är utbetalt, får inte användas för investeringar. Med investeringar menar vi även teknisk utrustning, som Ipads och filmkameror.  Det är skolhuvudmannens eget ansvar att tillhandahålla den teknik som skolorna behöver i sitt arbete.

Inspiration från Skolverket

Skolverket har tagit fram fyra inspirationsunderlag som stödjer skolan i sitt uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande.

Läs mer om estetik, kultur och skapande i undervisningen

Bidragen för 2014/2015 är fördelade

Skapande skola-medlen är nu fördelade. Av 372 ansökningar beviljas i år bidrag till 369. En trend är att både fler skolor och elever ingår för varje år. Ansökningarna omfattar i år drygt 770 000 elever.

Beslut om bidrag per län

Läs mer om fördelningen här

REVIDERAD PLAN

I varje sökandes bidragsbeslut, som sänts ut per e-post, framgår om beviljat bidrag betalas ut direkt eller om sökande ska fylla i en reviderad plan över aktiviteterna. Instruktion finns i högerspalten. Den ska fyllas i online senast den 17 juni 2014.

UTVÄRDERING AV SKAPANDE SKOLA

Myndigheten för Kulturanalys presenterade i december sin rapport Skapande skola – en första utvärdering. I rapporten lyfts framgångar för bidraget men även behov av utveckling. Bland annat nämns att delaktigheten både hos elever, lärare och rektorer kan utvecklas och att förutsättningarna för att långsiktigt arbeta med konst och kultur i skolan behöver förbättras.
Läs mer om rapporten Skapande skola

Kulturrådet kommer i år särskilt att uppmärksamma hur skolhuvudmännen arbetar med delaktighet och långsiktighet inom Skapande skola.
Läs mer om Kulturrådets fokus

Bidragsinformation

Vem, när, hur söker man och vad ska ansökan innehålla

• Endast skolhuvudmän kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för skolväsendet. Ansökningsperioden är varje år cirka 17 december-6 februari beroende på veckodag.

Under denna period ska ansökan göras på Kulturrådets onlinetjänst och en strategisk handlingsplan ha inkommit till Kulturrådet. Observera att ansökningar som inte innehåller obligatoriska uppgifter och handlingsplan kommer att avvisas.

Hur mycket och vad kan man söka för

• Vid den senaste bidragsfördelningen räckte bidragsmedlen i genomsnitt till 235 kronor per elev.
Läs mer om bidragsbeloppet

• Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur. Bidraget kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer. Mer information om professionella kulturaktörer och kulturpedagoger hittar du här.

• Skapande skola-medlen ska utgöra ett tillskott – ett komplement till kommunens eller skolans befintliga kulturverksamhet som beskrivs i handlingsplanen. Om kommunens egna pedagoger anlitas ska alltså tjänsten/tjänsterna ersättas i motsvarande grad.

• Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att sökande behöver utveckla sina samarbetsformer och samarbetsparter efter att ha prövat dem i tre år.

Närmare information inför ansökan

Förordningen som reglerar bidraget

Skapande skola stärker elevers självkänsla

Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Det är det mest påtagliga när rapporten om det statliga bidraget Skapande skola nu är klar. Många kulturaktörer talar med respekt om lärarna och om det goda samarbetet med skolan. Men det finns också områden som behöver utvecklas, exempelvis elevernas delaktighet och förankringsprocessen.

Läs mer om rapporten

 

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Ewa Dahlberg
Telefon: 08-519 264 50
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Nina Andersson Tallec
Telefon: 08-519 264 75
nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Teknisk support
För tekniska frågor i samband med ansökan kontakta kulturrådets support. Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

REVIDERAD PLAN

De skolhuvudmän som inte har fått sina beviljade bidrag utbetalda ska skicka in en reviderad plan för att bidraget ska betalas ut. Den reviderade planen fylls i senast den 17 juni 2014 via Kulturrådets onlinetjänst. 

REDOVISNING 2013/2014

Bidraget som beviljades våren 2013 är avsett att användas höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Det ska redovisas den 1 oktober 2014.

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2015 är 17 december  2014–10 februari 2015.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökningsblankett exempel

 

REDOVISNING 2014/2015

Bidraget som beviljats våren 2014 är avsett att användas höstterminen 2014 och vårterminen 2015. Det ska redovisas den 1 oktober 2015.

NYHETER

Läs nyheter om Skapande skola på Bolla, kulturrådets webbplats om barn- och ungdomskultur.

Header logo