Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola i förskolan

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. I uppdraget ingår en kartläggning av den befintliga kulturen i förskolan. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 3–5 år.

 

Läs mer om Skapande förskola

Satsning på förskolans kulturverksamhet

I regeringens regleringsbrev 2015-06-25 får Kulturrådet i uppdrag att avsätta 10 miljoner kronor för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras.

Läs mer om regeringsuppdraget

Skapande skola-konferens i Vallentuna

För att stärka samverkan mellan Stockholms läns kommuner och kulturlivet inom ramen för Skapande skola anordnas en konferens i Vallentuna den 23 september.

Se programmet

Konferens på temat Lust och lärande

Kalix kommun arrangerar den 7 oktober 2015 en konferens om flow, motivation och god lärmiljö utifrån temat Lust och lärande. Under konferensen ger professorerna Anne Bamford, Roger Sälsjö, Fredrik Ullén och Lars Strannegård sin syn på lust och lärande – särskilt vad gäller estetiska ämnen och kreativitet.

Läs mer om konferensen

Femmorna på Bredsands skola i Sundsvall tillsammans med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark.

Femteklassare skriver deckare

Vid tre tillfällen har eleverna i Bredsands skola i Sundsvall haft skrivarskola med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark. Resultatet blev boken ”Högt tempo”, en berättelse som utspelas i närheten av skolan. 

Läs mer i projektbanken

Öka elevernas inflytande
inom Skapande skola

Syftet med bidraget Skapande skola är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever. Ett villkor är att eleverna får möjlighet att påverka insatserna. Här hittar du lärande exempel och inspirerande material att ta del av i arbetet.

Läs mer om elevinflytande

Eleverna skulpterar eken till sitt- och klätterplatser.

Träkonst och återvinning
i Skapande skola-projekt

På Hjortsjöskolan i Vaggeryd skapar eleverna konst och återvinner en 172 år gammal ek. Tillsammans med träskulptören Ulf Celén och museipedagogen Elin Ljungkvist lär de sig historia, konst och återvinning.

Läs mer om satsningen i projektbanken

Med rätt att inspireras

Kultur i Skåne har gjort ett inspirationsmaterial för hur man med hjälp av konst och kultur kan främja kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan.

Läs mer och hitta inspiration

Bild från Skapande skola-projekt i Husby.

Förskolesatsning inom Skapande skola tidigast till hösten

Utformningen av regeringens nya satsning på förskolan inom Skapande skola är i dagsläget inte färdig. Tidigast till hösten kan en modell för hur stödet ska användas presenteras.

Läs mer om satsningen

Nytt stödmaterial ska stärka
HBTQ-ungdomar i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan! tillsammans med en redovisning av insatser för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar.

Läs mer om materialet

Den nya diskrimineringslagen

I den nya diskrimineringslagen anges bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det innebär att barn och elever med funktionsnedsättningar kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Läs mer om lagändringen

Fler och fler elever tar del
av Skapande skola

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever F-9 i grundskolan fick under senaste skolår ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter för varje år.

Läs mer och se hela sammanställningen

Nytt stödmaterial från Skolverket

Skolverket har nyligen publicerat ett stödmaterial om förskoleklass. Avsikten är att vägleda lärare i förskoleklass och rektorer om hur skollagen och läroplanen kan tillämpas.

Läs mer om nytt stöd från Skolverket

Skapande skolabidrag redovisade

Det Skapande skola-bidrag som skolorna använt höstterminen 2013 och vårterminen 2014 har nu redovisats. Kansliet arbetar med att gå igenom redovisningarna och bidragsmottagarna får besked per e-post när redovisningen är granskad och godkänd.

Förändrat ansökningsformulär inför 2015/2016

Ni som tänker söka Skapande skola-medel för ht 2015/vt 2016 bör veta att ansökningsformuläret kommer att förändras något.

Läs mer det nya ansökningsformuläret

Header logo