Sökande av bidrag inom Accessprojektet, andra sökomgången

Samtliga sökande, inkl ej beviljade

Arkivområdet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Retrokatalogisering
Arkiv Västmanland, Digitalisering av arkikvförteckningar
Arkiv Västmanland, Fotoprojekt - Hedströmsdalsarkivet
Bohusläns Föreningsarkiv, Vård och tillgängliggörande av fanor och standar hos de regionala folkrörelsearkiven i Västra Götalands län
Folke Bernadotteakademin, Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella fredsbevarande operationer
Folkrörelsearkivet i Helsingborg, Projekt fanor och standar
Folkrörelsearkivet i Vissefjärda, Arkivhantering Vissefjärda Arkivförening
Folkrörelsearkivet Upppala län, Digitalisering och registrering av fotografier
Föreningen Företagens arkiv i Sörmland, Med forskningen för Sörmland - tillgängliggörande av det regionala kulturarvet
Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv, Digitalisering för större tillgänglighet av forskningsintressanta dokument i Norbergs Folkminnesarkiv
Föreningsarkiven i Stockholms Län, ASL Utveckling
Föreningsarkivet i Mölndal, Det Industri - och Lokalhistoriska Arkivet för Mölndals Kvarnby
Förvaltningen För Kultur & Turism, Nationellt arkiv Majblomman och dess skapare Beda Hallberg
Gotlands kommunarkiv, Laga för att tillhandahålla
Gotlands kommunarkiv, Digitalisering av register till protokoll och ritningar
Hallands Arkivförbund, SOTA - Säkra Och Tillgängliggör Arkivdokumentation i Halland
Helsingborgs Stadsarkiv, Stadens organisationsplaner
Helsingborgs Stadsarkiv, Arkivpedagogik i den kommunala vardagen
Helsingborgs Stadsarkiv, Det digitala arkivet
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Arkivering: Ordning, tillgänglighet och mäkling av bestånd
Kalmar läns Arkivförbund, Arkivaccess i Kalmar län
Karlskrona kommun, katalogisering och inventering av microfilmade kyrkoarkivalier och dagstidningar
Kultur Jönköpings kommun, Registrering, vård, digitalisering och tillgängliggörande av samlingarna i nya arkivhuset (ABM)
Landstinget Västernorrland, landstingsarkivet, ÖLKA - Öppna landstingskansliets arkiv
Litografklubbens Arkiv, Arkivverksamhet vid Litografiska museet i Huddinge
Lunds kommun, Stadsarkivet, Lunds Stadsarkivs bildarkiv
Miljöföbundet, Rädda och tillgängliggöra miljörörelsens arkiv hos lokala grupper och privatpersoner
NA, Näringslivsarkiv i Uppsala län, Tillgängliggörande av näringslivsarkiv i Uppsala län
Norrtälje kommun, Stadsarkivet, Digitalisering av arkivförteckningar
Orsa kommun, Norra Dalarnas Bildarkiv
Regionarkivet, Folkliga fanor och plakat
Regionarkivet, Lillhagenmålarna
Riksarkivet/Svenska arkiv i samverkan, Visa vägen till arkiven
Skånes Arkivförbund, Skåneregistret - en digital databas över enskilda arkiv i Skåne
Skånes Arkivförbund, Digitalisering av Skånes Arkivförbunds fotosamling
Skånes Arkivförbund, Ett digitalt arkivpedagogiskt läromedel!
Skånes Näringslivsarkiv, Inventering företagsarkiv i Skåne del 2
Statistiska centralbyrån, Överlämnande av arkivmaterial till Riksarkivet
Stiftelsen Bure Arkiv, Digitalisering Maja Åströms fotosamling
Stockholms stadsarkiv, Tillgängliggöra arkiven - digitalisering av Förstasidor för vidgat användande av kulturarvet
Stockholms stadsarkiv, Ljud och bild i Stockholms stadsarkiv.
Svenska Vitterhetssamfundet, Inventering och registrering av Svenska Vitterhetssamfundets arkiv
Sveriges Television, Tillgängliggörande av TV-program via nya medier
TAM-Arkiv, Tillgänliggörande av artiklar och uppsatser, samt ordnande och kompletterande av institutionens referensbibliotek.
TAM-Arkiv, Lärarminnen
TAM-Arkiv, Att bevara och tillgängliggöra TCOs bildarkiv
Trelleborgs kommun, Arkivskolväska - Historia på riktigt
Vimmerby kommun, Tillgängliggörande av arkiv- och museisamlingar
Västergötlands Fornminnesförening, Västergötlands Fornminnesförenings arkiv

Biblioteksområdet

Anna Lindh-biblioteket/Försvarshögskolan, Retrospektiv katalogisering av Armé- och Marinstabernas samlingar
Bergs kommunbibliotek, Förnya Bergs bibliotek
Biblioteksdirektionen, Lunds Universitets Bibliotek, Digitalisering och tillgängliggörande av kända svenska forskares viktigaste publikationer
Biblioteksdirektionen, Lunds Universitets Bibliotek, Digitalisering och tillgängliggörande av svenska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.
Biblioteksdirektionen, Lunds Universitets Bibliotek, Koordinerad gallring och depåläggning av tidskrifter vid universitets- och högskolebibliotek
Birka folkhögskola, Birka Bibliotek/Krokoms Bibliotek
Falu kommun, Uppordnande av läroverksblibliotek
Fisksätra Bibliotek, Fisksätra Museum
Gnosjö folkbibliotek, Kulturarv Gnosjö
Gotlands länsbibliotek och Almedalsbiblioteket, Tillgängliggöra Gotlandica
Gymnastik- och idrottshögskolan, Katalogisering och digitalisering av världsunik samling av äldre gymnastik- och idrottslitteratur
Göteborgs universitet, Tillgängliggörande av Magnus Mörners Latinamerikabibliotek och annan viktig speciallitteratur
Göteborgs universitetesbibliotek, Arkiven in i framtiden
Göteborgs universitetsbibliotek, Räkna med äpplen och päron -Dahl blir digital
Göteborgs universitetsbibliotek. Kurs- och tidningsbiblioteket, Beståndsregistrering av utländska tidningar på Kurs- och tidningsbiblioteket Göteborg
Handelshögskolan i Stockholm, Okat är världens lön: att tillgängliggöra delar av HHS biblioteks äldre samlingar i Libris
Högskolan Dalarna, SIM-donationen: Iordningställa och tillgängliggöra litteratur från och om tredje världen
Högskolan i Borås, BHS-uppsatser i digital form - en nationell resurs som fjärrlånas
Kalmar Kultur- och fritidsförvaltning, stadsbiblioteket, Bibliotekets rötter
KSLA, Digitalisering av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift från 1813 till 1859.
KSLA, Registrering av delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens moderna boksamling i Libris
KTH biblioteket, Projekt Arkitektur litteratur : Gamla samlingen
KTH biblioteket, Det teknikhistoriska arvets tillgängliggörande på KTHB
Kungl. Husgerådskammaren, Bernadottebibliotekets okända kartor
Luleå kulturförvaltning, Dokumentation Kvinnobiblioteket
Lunds universitet/Språk o litteraturcentrum/Japanska, Tillgängliggörande av den japanska boksamlingen på Asienbiblioteket samt Språk och litteraturcentrums bibliotek vid Lunds universitet
Lunds universitet/Språrk- o litteraturcentrum/Kinesiska, Katalogisering och färdigställande av den kinesiska samlingen vid Asienbiblioteket, Lunds Universite
Länsbibliotek Dalarna, Dalabibliografin
Länsbiblioteket i Värmland, Magasin Värmland
Länsbiblioteket i Västerbotten, Bothnica i fulltext
Munkfors kommun, Digitalisering av äldre boksamlingar i Munkfors
Nicolaiskolan, biblioteket, Tillgängliggörande av Nicolaiskolans bestånd
Sandvikens kommun, Arkivdatabas i Sandvikens folkbibliotek
Sigtuna kommun, Utveckla och tillgängliggöra - Sigtuna kulturarvsbibliotek
Statistiska centralbyrån (SCB), Statistisk årsbok för Sverige och dess föregångare - digitalisering, bevarande och tillgängliggörande
Stockholms stadsbibliotek, Rätt till litteratur. Lätt att hitta, rätt att läsa. Ett projekt för att tilllgängliggöra böcker på barns alla språk.
Stockholms stadsbibliotek, Att hitta sagor. Digitalisering av register över sagor 1910-2000
Stockholms stadsbibliotek/Medborgarplatsens bibl., Astrid Lindgren-samlingen Medborgarplatsens bibliotek
Stockholms universitet. Universitetsbiblioteket, Svenskt humanistiskt och naturvetenskapligt bokligt kulturarv - från osynlighet till framtida kulturnytta
Strängnäs bibliotek, Digital portal till Strängnäs kommuns historia
Svenska barnboksinstitutet, Retroaktiv katalogisering i ELSA av barnlitteratur utgiven i Sverige före 1956
Tranemo kommun, Biblioseum tranemo, delprojekt: TIllgängligt kulturarv
Umeå universitet, universitetsbiblioteket, RARA II - digitalt tillgängliggörande av efterfrågad äldre litteratur
Universitetsbiblioteket i Lund, De la Gardiska arkivet
Universitetsbiblioteket i Lund, Personarkiv
Universitetsbiblioteket i Lund, Ediffah
Universitetsbiblioteket i Lund, Bevara Bagge
Universitetsbiblioteket i Lund, Digitalisering av tidskriftsartiklar
Universitetsbiblioteket i Lund, Ordna okat.
Universitetsbiblioteket i Lund, Nationella brevdatabasen
Universitetsbiblioteket i Lund, Programmerare
Uppsala stadsbibliotek, Tillgängligöra Hembygdsmaterial
Uppsala universitetsbibliotek, Registrering av ungersk litteratur i Karin Boye-bibliotekets samlingar
Uppsala universitetsbibliotek, Utställningskataloger ut ur mörkret
Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket, Minska för att öka - gallring på biblioteken i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket, Nya medier lockar nya brukare!

Hembygdsrörelsen

Alseda Hembygdsförening, Hembygdsbok
Alsens hembygdsförening, Alsensamlingarna
Anundsjö Hembygdsförening, En hembygdsgård i tiden
Arnäs Hembygdsförening, Arnäsleden en 7 mil lång kultur och vandringsled
Askims Hembygdsförening, Registrering och digitalisering av föreningens föremål och arkivmateriel
Bara Härads Hembygdsförening,
Björkekinds Hembygdsförening, Björkekinds hbf
Bohusläns Hembygdsförbund, Kulturarv Väst - pilotprojekt för att tillgängliggöra bohuslänska samlingar
Bredaryds Hembygdsförening, Dokumentering av Bredaryds Hembygds-förenings samlingar
Bureå Hembygdsförening, Bureå - vår hembygd
Bäckasedan, Bäckaseda Hembygdsförening
Dala Borgunda Högstena hembygds-och fornminnesförening, Hembygdsbok om Dala.
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförening, Framtidens hembygd
Edefors Hembygdsförening, Edefors fotoarkiv
Eksjö Musei- & Hembygdsförening, Utveckling Fornminnesgården
Enånger och Bölans Hembygdsföreningar, Kontaktarbete för bevarande av gamla bilder inom Enångers socken/Sockenbilder i Hudiksvalls kommun
Floda Hembygdsförening, Lustgårdens bygdemuseum
Fryele Hembygdsförening c/o Lennart Pettersson, Katalogisering
Fryksände hembygdsförening, Jordbruksmuseet Kollsberg
Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo, Färdigställande av dokumentation av kulturarv
Föreningen Ångrike Fryksdalen, Underhåll Ånglok
Gotlands Hemb.förb. och Gotska Sandöns Hemb.fören., Digitalisering av GSH foton samt register över museiföremål
Gotlands Hembygdsförbund, Bottarve - en tillgänglig museigård
Gotlands hembygdsförbund, Gotlands Hembygdsföreningars samlingar - inventering, vård och katalogisering
Grava Hembygdsförening, Registrering av föremål, fotosamlingar m m
Grundsunda Hembygdsförening, Grundsundaprojektet
Grytnäs Hembygdsförening, Tillgängligörande av samlingar och byggnadet vid Grytnäs gammelgård
Göinge hembygdsförening, Digitalisering av bilder, föremål och arkivalier
Göteborgs Hembygdsförening, Levandegöra Göteborgs historia (med hjälp av arkivalier och föremål)
Hassela Hembygdsförening, Öka tillgänglighet till Hassela hembygdsförenings byggnader och samlingar
Hede Hembygdsförening, Arkivarbete, målning av fastigheter
HEIMBYGDA, hembygdsförbund för Jämtlands län, Access Kulturarv BRUNFLOBYGDEN
HEIMBYGDA, hembygdsförbund för Jämtlands län, Access Kulturarv JÄMTLAND
Helgums Hembygdsförening, Digitalisering av Helgumsböckerna, antavlorna
Helgums Hembygdsförening, Arkivet; samlade handlingar
Hembygdsförening, Rädda vår historia
Hembygdsföreningar i Arvika, Tillvaratagande och presentation av hembygdsföreningarnas samlingar i Arvika kommun
Hembygdsföreningen Arboga Minne, Digitalisering foton samt konvertering föremålskatalog
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, Upplevelsemuseum
Hembygdsföreningen Gamla Urshult, Sockenarkivet Gamla Urshult
Hembygdsföreningen i Ransäter, Dragspelsexpo
Hjo Hembygdsförening, Reda-projektet
Holmestads Hembygdsförening, Raggagårdens Mejeri Holmestad 53391 Götene
Hvens Hembygdsförening, Katalogisering av Nämndemansgårdens inventarier
Hyssna Hembygdsförening, Hyssna -06
Hälsinglands hembygdskrets, Ansökan om bidrag inom Accessprojektet för att Bevara/vårda och tillgängliggöra samlingar/föremål oc
Indals Hembygdsförening, Mobergs stuga
Ingatorps sockens hembygdsförening, Bilder fram i ljuset
Järna Hembygdsförening, Se Järna Hembygd
Karesuandos hembygdsförening, Karesuandos historia
Klövsjö Hembygdsförening, Projekt Dräkt
Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, Digitalisering av våra samlingar
Kristinehamns o Varnums Hembygdsförening, Digitalisering och tillgänglighet av föremål (ca 15 000 st)
Kronobergs läns hembygdsförbund, Stödja våra medlemsföreningar med utbildning, rådgivning om skötsel, konservering av föremål
Kulturhistoriska Museet i Bunge, Utveckling av Bungemuseets publika visningsverksamhet i syfte att öka tillgängligheten och förståelsen för Bungemuseets unika samlingar av kulturhistoriska byggnader och miljöer
Kungsörs Hembygdsförening, Historisk Hembygd
Kånna hembygdsförening, Tillgängliggöra samlingarna.
Lannaskede Hembygsförening, Lannaskede Hembygsförenings arkivvård
Lessebo Hembygdsförening, Digitalisering av föremål på Lessebo hembygdsmuseum
Ljuders hembygdsförening, Skruf Glasmuseum för alla
Ljungby Hembygdsförening, Ljungby Museum, Ljungby Hbf - Arkivmodernisering
Långareds Hembygdsförening, Iordningställande av material från dödsbo samt underhåll av Hembygdsgård
Malexanders Hembygdsförening, Hembygdslyftet i Malexander
Marks Hembygdsförening, Marks hembygdsförening
Masugnsbyns Hembygdsförening, Konservera, digitalisera handskriven släktregister i Masungsbyn 1640-1925
Mora kommun, Ovansiljans hembygdsgårdar(Sollerön,Vika,N.Venjan,Våmhus,Orsa,Rots Skansi Älvdalen
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening, Öppna Målilla Mekaniska Verkstad
Nordhallands Hembygdsförening, Fornsalen, föremålsvård
Norra Ny Hembygdsförening, Access - Norra Ny
Norrbottens hembygdsförbund, Se hembygden i Norrbotten
Norrbärke Hembygdsförening, Norrbärke arkiv
Nybro Hembygdsförening, Hantverks- och industrimuseum, Qvarnaslät
Nässjöbygdens hembygdsråd, Hembygd i datorn
Ovansjö Hembygdsförening, Inventering Ovansjö Hembygd
Ramkvilla Hembygdsförening, Stolta traditioner och sagor och sägner
Resele Hembygdsförening, Reselebygden i ett historiskt framtidsperspektiv
Rissnaortens Hembygdsförening, Världens största pimpeltävling-Prisfisket på Börjesjön
Råda Hembygdsförening, Digitaliseringsprojektet Råda hbf
Saltsjöbadens Hembygdsförening, Slagfältsarkeologi vid Södra Stäket
Skaftö Gille, Dokumentering av fotobilder
Skånes Hembygdsförbund, Tillgängliggörande av hembygdsföreningarnas samlingar
Sorunda Hembygdsförening, Sorunda i en levande framtid
Sproge Hembygdsförening, Tillgängliggörande av fotoskatten i Sproge
Staffanstorps Hembygdsförening, Föremålsregistrering, föremålsvård, digitalisering
Stenberga Hembygdsförening, Stenberga Hembygdsmuseum
Stiftelsen Gagnefs Minnestuga, Ottilia Adelborgs liv och verk
Stiftelsen Vanges Museigård, Registrering av Stiftelsen Vanges Musiegårds samlingar.
Stranda Hembygdsförening, HBF digitalisering av samlingar
Säters Hembygdsförening, Åsgårdarna och Bäckmanska samlingen
Säters Hembygdsförening, Restaurering av sockenmagasinet
Säters Hembygdsförening, Inventering och underhåll av mil- och gränsstenar mm
Södra Härene Hembygdsförening, Södra Härene hembygdsmuseum
Södra Kinda Bygdegille, Olofsboda:50-talet på en skogsgård
Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening, Hembygdsmuseum, digitalisering, arkivering, generationers bilder, dokument och bruksföremål
Tidanbygdens Hembygdsförening, Förr i Tidan - levande historia, livskraftig bygd
Torsburgs Hembygdsförening, Torsburgs hembygdsmuseum
Torsåkers Hembygdsförening, Attraktiva utställningar på Torsåkers Skolmuseum och Torsåkers Hembygdsgård
Turisttrafik och hembygdsförening, DIGITALISERING AV FOTOARKIV
Undersåkers Hembygdsförening, Undersåkers Hembygdsförening tar ansvar
Veinge Hembygdsförening, Tillbaka till framtiden med vårt arv
Vemmenhögs härads fornminnes & hembygdsförening, Tillgängliggörande av Svaneholms slotts museums samlingar
Ventlinge Hembygdsförening, Hamnmagasinet i Grönhögen
Vessige Alfshög Hemb förening, Digitalisering/dokumentering av arkivalier och musieföremål
Vickleby Hembygdsförening, Byskrin
Vikers Hembygdsförening, VHF:s arkiv och föremålssamlings projekt
Vittangi Hembygdsförening, Suupalo foto-museum
Väderstad Hembygdsförening, Väderstads Hembygdsförening - arkivarbete
Väderstad Hembygdsförening, Väderstads Hembygdsförenings arkivarbete
Värnamo Hembygdsförening, Nyreg, dok, digitalisering av samlingarna i muséet och övr. byggnader
Väse Hembygdsförening, Väsesamlingarna
Västergötlands Hembygdsförbund, Samlingar i centrum - utbildning och råd till Västergötlands Hembygdsförbunds medlemsföreningar
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Västmanlands Hembygdsarkiv
Västra Göinge hembygdsförening, Tillgängliggörande av gamla foton och övriga samlingar.
Västra Ny Hembygdsförening, Grogrund 3
Västrums Hembygdsförening, Västrums Hembygdsförening
Ysane-Norje Hembygdsförening, Kulturmijlöer
Yxnerums hembygdsförening, Salvedals skjutshåll
Ådals-Lidens Hembygdsförening, Kulturcentrum Näsåker
Ångermanlands hembygdsförbund, Hembygdskonsulent
Älmeboda Hembygdsförening, Access Älmeboda - Kultur i Småland
Ärentuna Bygdegårdsförening, Renovering av Ärentuna Bygdegård
Ödenäs Hembygdsförening, Ödenäs vår hemby
Ölsremma Hembygdsförening, Örshem-bevara för framtiden
Östra Eds Hembygdsförening, Östra Ed i cyberrymden - En digital kulturdatabas
Överkalix Hembygdsgille, Martingårdens föremålssamlingar

Musei- och kulturmiljöområdet

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Registrering och digitalisering av fotografier i Ájttes fotosamling
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Dokumentation och registrering av arkeologiska föremål i Ájttes samlingar
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Vård, registrering och tillgängliggörande av insektssamling
Ale kommun, Dokumentera, katalogisera, digitalisera och göra Glasbruksmuseets samling av emballageglas mer tillgängligt.
August Abrahamsons stiftelse, Tillgängliggörande och vård av nationellt pedagogiskt slöjdarkiv
Biologiska museerna, Lund universitet, Unikt kulturarv för Internet
Blekinge museum, ABM i Blekinge - foto
Blekinge museum, Nya museet - databas arkeologi
Borås Konstmuseum, Arkivering och digitalisering av samlingarna
Botkyrka kommun, kulturstigar på webben
Conservator J.T.F.Petéus, Kulturmiljövård Väst
Dalarnas Idrottsmuseum, Vi gör idrottshistorien levande för dig
Dalregementets museer, Digital frammarsch
Eda kommun, kultur- och fritidsavdelningen, Kulturmiljöprogram för Eda kommun
Enköpings kommun, Genomgång av äldre samlingar
Eskilstuna konstmuseum, Berättande i digital miljö
Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, Digalitisering av Evolutionsmuseets samlingar - vårt vetenskapliga och kulturella arv
Fagersta kommun kultur, Tillgänglig kultur - människa, konst, industri & samhälle
Falbygdens museum, Megalit blir Megabit. Digitalisering och åtkomlighet av Falbygdens kulturarv.
Falbygdens museum, TID FÖR UR - tillgängliggörande av ursamlingen i Falbygdens museum
Falkenbergs museum, Öppet magasin - fysiskt och virtuellt
Falkenbergs museum, karta+släktforskning+foto=en stads identitet
FM/ Amf 1 / Vaxholms Fästnings Museum, Ro i land - digitalisera och tillgängliggöra skärgårdens kulturarv
Forsmarks Bruksmuseum/Frih Ulla af Ugglas stiftelse,
Forum Museum Rönnskär, Ordning och reda på Forum Museum Rönnskär
Fredriksdal museer och trädgårdar, Inventering, registrering och dokumentering av Fredriksdals levande samlingar av den skånska vilda floran
Fredriksdal museer och trädgårdar, Inventering, bevarande och förmedling av Fredriksdals kulturhistoriska hus och gårdar med tillhörande miljöer
Friluftsmuseet Gamla Linköping, Digitalisering av kulturhistoriska samlingar
Fritids och Kulturförvaltningen, Landskrona museum, Rum för reklam, tillgängliggörande av unik reklamsamling
Fråstorp, Fråstorp
Föreningen Bevara Ångaren Östersund, Arvemuseet 06-07
Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, Ökad tillgänglighet och ordning i Ornö Museums unika skärgårdsarkiv
Föreningen Gotlands fornvänner, Tillgång till Gotlands ruiner
Galleri Båthuset/Marianne Hedelin AB, Galleri Båthuset
Grafikens Hus, Grafikens Hus - Samtida grafik i rörelse
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, GBBJ, Registrering och arkivering av fd TGOJ arkivmaterial
Gävle kommun, Dokumentation av ortnamn i ett kulturhistorisk perspektiv på internet
Göteborgs Konsthall, Art link
Göteborgs konstmuseum, Att göra Göteborgs konstmuseums samlingar tillgängliga för en bredare publik
Göteborgs Stadsmuseum, Öppen Stad
Göteborgs universitet, Arkeologi och Antiken: Vår kulturs början i Sverige och Världen
Hallwylska museet, Samlingsförmedling Hallwylska museet
Härnösands kommun, Dokumentation Hemsö Fästning
Hörby Museum/Hörby kommun, Digitalisering och tilgängliggörande av föremålssamling
Iföverkens Industrimuseum, Access till Industrimuseet
Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen, Katalogisering av föremålssamlingen på Berte Museum - Livet på landet
Jussi Björlingmuseet, Databas om Jussi Björlings inspelningar
Jämtlands läns museum, Kolapapper och stridsflygplan
Jönköpings läns museum, Access Jönköpings läns museum
Kalix kommun, Kalix museum
Kalmar Konstmuseum, Tillgängliggöra konstmuseets samlingar
Kalmar läns museum, Föremålen berättar
Kulturen, Ut
Kulturenheten, Skellefteå kommun, Konstsamling för alla
Kulturgruppen Anderslöv och Bygden Museet, Aktivt museet
Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, Tillgängliggöra arkivsamlingarna genom uppordning och digitalisering
Köpings Museum Köpings Kommun, Tillgängligt kulturarv i Köping
Lerums Byggnadshytta, Levande Sågverksmuséum
Lidköpings kommun, Vänermuseet, Liljestensprojektet
Linnéminnena och botaniska trädgården, Uppsala Universitet, Växter och hortikultur i Linnéträdgården
Linnémuseet, Vetenskap och vardag hos Carl von Linné - tillgängliggörande av Linnémuseet
Livrustkammaren Skoklosters slott Hallwylska museet, Digitalt bildprojekt på Skoklosters slott
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, Digitalisering av bildarkiv
Ljusdalsbygdens museum, Erik Erikssons dokumentärfilm
Lunds konsthall, Lunds konsthalls boksamling
Länsmuseet på Gotland, Gotländsk konst - digitalisering, fotografering och katalogisering
Länsmuseet på Gotland, Gotländsk geologi på nätet -digitalisering av silurisk fossilsamling
Länsmuseet på Gotland, Gotlands Hembygdsföreningars samlingar - inventering, vård och registrering
Länsmuseet Varberg, Bilder, föremål och arkiv - att förmedla ett kulturarv
Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access/Öppet länsmuseum
Länsstyrelsen i Gotlands Län, Gotlands bebyggelse - kulturhistoria för alla
Länsstyrelsen i Gotlands Län, Kyrkoinventarieinventeringen på Gotland
Länsstyrelsen Kalmar län, Tillgängligt kulturarv Kalmar län
Malmö Kulturmiljö, Sextusen år i Södra Sallerup
Malmö Kulturmiljö, Byarna kring Malmö
Malmö Kulturmiljö, Elbogen - det medeltida Malmö
Malmö Kulturmiljö, Från basregister till GIS
Malmö Museer, Tillgängliggörande av akrå- och hantverksamlingar vid Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv
Marionettmuseet, Dockteater
Medelpads Fornminnesförening, Hantverks- och sjöfartsmuseum
Millesgården, Access till Millesgården
Museum, Bilddigitaliserings projekt
Museum Anna Nordlander, Show
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums samlingar av grafik och planschverk
Nobelmuseet AB, Upprättande av bildarkiv
Nordiska Akvarellmuseet, Att göra Nordiska Akvarellmuseets samling tillgänglig för en bred publik
Nordiska museet, Access till kulturarvet på webben
Norrbottens museum, Access till Norrbottens kulturarv
Norrköpings stadsmuseum, Marmorbuket på Kolmården
Norrköpings stadsmuseum, Hällristningar i Norrköping
Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings hantverkshistoria
Postmuseum, Digitalisering av postala dokument
Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsuddes Konsthantverkssamling
Regionmuseet Kristianstad, Skånsk historia-i skrift och noter, på bild och film.
Regionmuseet Kristianstad, Månses - Löppevraun ve sian om lannsväjen (liten plats vid sidan om vägen)
Regionmuseet Kristianstad, På räls genom Skåne
Repslagarmuseet, Digitalisera och tillgängliggöra Repslagarmuseets fotosamling
Riksutställningar, Kompetensöverföring Riksutställningar
Roslagsmuseets vänner, Tillgängliggörande av Roslagsmuseets arkivsamlingar
Röhsska Museet, Uppdatera och tillgängligöra utställningarna. Uppsöka nya målgrupper. Utvärdera, dokumentera och ana
Rörstrands Museum, Att tillgängliggöra Rörstrands Museums samlingar
Sahlströms Kultur AB, Sahlströmsgårdens brevsamling
Sensus, De gamla biograferna i Norrköping- kulturminne att bevara
Sigtuna Museum, Olof Palmes lappkatalog - digital nyregistrering
Sigtuna Museum, Alice Robertsson garderob - en textil skattgömma
Skellefteå museum AB, Arkeologi i fokus
Skogsmuseet i Lycksele AB, Digitalisering av det skogliga kulturarvet.
Sollerö Vikingamuseum ek för, Sollerö Vikingamuseum-produktutveckling
Spårvägsmuseet, Öka tillgänglighet till Spårvägsmuseets samlingar
Stadsarkitektkontoret, Digitalisering av Gotlands kulturminnesvårdsprogram
Statens konstråd, Vård och underhåll av statens offentliga konst
Statens Maritima Museer, Vi träffas på Vasamuseet
Statens Maritima Museer, Kunskap på grund i magasin
Statens Maritima Museer, Rädda Jarramas
Statens museer för världskultur, Carlotta - vidareutveckling
Statens Musiksamlingar, Migrering av mångkulturell musik på Svenskt visarkiv
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, Access Carl Eldh
Stiftelsen Dalarnas museum, Historieverkstaden
Stiftelsen Halmens Hus, Berätta mera - digitalisera!
Stiftelsen Höganäs museum, Rädda hovfotograf Lundhs glasnegativ
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Registrering, dokumentering och digitalisering av samlingarna
Stiftelsen Jönsjonsgården, Stiftelsen Jöns Jonsgården
Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum, Arkivering, digitalisering och tillgängliggörande av bilder och föremål vid Norrbyskärs Museum
Stiftelsen Pärlbåten, Dokumentation/digitalisering Museihuset i Ljung
Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum, -
Stiftelsen Silvermuseet, Öppet arkiv
Stiftelsen Skansen, Dokumentation, registrering och hantering av föremål och textilier på Skansen
Stiftelsen Skulpturens Hus, Vintervikens industrihistoria
Stiftelsen Stora Kopparberget, Museum i tiden och världen - nydaning av Gruvmuseet vid Kopparberget
Stiftelsen Västerviks museum, Arkeologist register över Västervik
Stiftelsen Västerviks museum, Kultrlandskapets förändring i ett långtidsperspektiv
Stiftelsen Ystads Militärmuseum, Ett bättre, överblickbart och för alla tillgängligare militärmuseum i Ystad
Stockholms stadsmuseiförvaltning, Stadsmuseiförvaltningens byggnadsregister
Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun, ABM Y/Kihlbaumska fotoarkivet
Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun, Konstmöten, konst i offentlig miljö/ABM Y
Sveriges Järnvägsmuseum/Banverket, Braintrain - En järnvägsvagn med digital miljö för faktasökning.
Sveriges Riksidrottsmuseum, Tillgängliggöra Idrottshistoria
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Tillgängligt museum
Textilmuseet, Textilt designarkiv
Tidaholms museum, Möbeltillverkning i östra Skaraborg, 5 kommunala museer i samverkan
Trelleborgs Museum, Borgquists hatt- och pälsfabrik mm
Ulricehamns kommun, Konstinventering och Museets samlingar, Ulricehamn
Upplandsmuseet, Tillgång till kulturarvet
Uppsala konstmuseum, Konstregistrering Uppsala
Uppsala univeristetet, Konstsamlingarna (Gustavianum), Digitalisering av Uppsala universitets konstsamlingar
Waggeryds Museiförening, Vaggeryds samhällshistoria
Vägverkets museum, Registrering och digitalisering Nils Fribergs bilder
Värmlands Museum, Access i Värmland
Västerås Konstmuseum, Inte en men ett
Ängelholms kulturförvaltning/Hantverksmuseet, Möt tingen i historien
Ödeshögs Kommun, Insamling och digitalisering av lokalhistoriskt material
Örnsköldsviks museum, Örnsköldsviks kommun, Ulvö dokumentära arv
Östergötlands länsmuseum, Inventering, katalogisering/registrering och digitalisering, tillgängliggörande av egna och andras samlingar
Österlens museum/Simrishamns kommun, Tematisering och tillgänglighet

Scenkonstområdet

24kvadrat - Sveriges minsta dansscen, Sveriges största privata samling av rörelser -att dokumentera, digitalisera och distribuera dans
Amatörteaterns Riksförbund, Teaterbiblioteket - dig
Biografteatern Scala, Rädda biografteatern Scala
Byteatern Kalmar Läns Teater, Byteaterns dockor, masker och scenografi (35 år)
Cinnober Teaterförening, Cinnober under 10 år
Companiet Hällefors-Grythyttan, Tittskåpet
Dansmuseet, Dansaccess
Dansstationen, Rädda konsten! - tillgängliggörande av Dansstationens 10åriga historia i samarbete med Atalante o Moderna Dansteatern
De konstnärliga högskolorna i Malmö, Katalogisering av kammarmusiknoter
Dockteatern Tittut, Dokumentera, vårda, bevara och tillgängliggöra Tittuts docksamlingar, manus och pjäskoncept
Efter Lazarus/Björn Elisson Kompani, Dokumentation/digitalisering/tillgängliggörande av Elissons koreografiska verk
Electrohype, Elektronisk konst - från garage till galleri - fem år för elektronisk konst
Eric Sahlström Institutet, Spelmanssamlingen
Föreningen Stockholms Barockorkester, Kraus i fokus
Gävle Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester i tiden
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Digitalisering av Musikhögskolans konsertinspelningar på ljudband
Jazz i Göteborg, Arkiv Nefertiti
Karlstads universitet, Digitalisering av ljudinspelningar - Musikhögskolan Ingesund och Värmlands museum
Kungl. Musikaliska Akademien, Nystart för äldre svensk musik
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Katalogisera och tillgängliggöra särskilda donationer och handbibliotek på Kungl. Musikhögskolans bibliotek
Kungliga Operan AB, Att vårda och tillgängliggöra Kungliga Operans fotoarkiv
Kungliga Operan AB, Att rädda och tillgängliggöra Kungliga Operans historiska dekor
Kungliga Operan AB, Tillgängliggörande av Kungliga Teatrarnas samt Operans repertoar 1773-2000.
Långbro Folkhögskola, UltraTraperna - svensk punk och alternativ musik 1981-87
Malmö Symfoniorkester, invent-digit MSOmusikalier
Musik Gävleborg, Regional Folkkulturdatabas
Operahögskolan i Stockholm, Access till Dokumentationen av Undervisningen på Operahögskolan i Stockholm 1968 -2006
Partille kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen, Notbiblioteket
Pergah Co./Lotta Gahrton Prod, Dokumentation av dansföreställningar för barn och ungdom
Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD, RFoD 25, Se bakåt för att gå framåt
Riksteatern, ACCESS Cullbergsbalett
Rock City AB, Rock City Experience [Förstudie]
Silence Records AB, Silence Musikarkiv
Sommarteater på Krapperup, Regionalt kostym- och rekvisitaförråd i Skåne
Stiftelsen Dansens Hus, Dansens Hus närhistoria görs tillgänglig
Stiftelsen Musik i Väst, Musik i Väst - från 1988 och framåt
Stiftelsen San Michele, VSM arv-on-line
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Kartläggning och tillgängliggörande av icke upphovsrättsskyddad svensk dramatik
Stim/Svensk Musik, Digitalisering av noter till icke-förlagd skyddad svensk musik
Stockholms Konserthusstiftelse, Skisser av Isaac Grünewald
Studieförbundet Vuxenskolan, Teaterlivets bakgrund och utveckling i den Värmländska bruks o herrgårdsmiljön fr slutet av 1800 talet och under 1900 talet
Svenska folkdansringen, Bygdedräkter på Internet
Svenska Kammarorkestern/Stiftelsen musik för Örebro län, Informationsassistent
Tre Berättare/ Fabula Storytelling, Det muntliga kulturarvet
Vantörs Dockteaterförening, Picknickteatern, Dokumentation av Dockteater under nära trettio års verksamhet
Ystads Stående Teatersällskap, Kostym och Rekvisita gallring/exponering

Övriga

Assyriska föreningen, Tillgängligörande av assyriskt kulturarv i Sverige
Assyriska Föreningen i Bergsjön, Dokumentation av Bergsjöns Assyriska Föreningens historia under 30 år
Birgittastiftelsen, Scriptoriet - Där idéer tar form!
Botaniska trädgården, Uppsala Universitet, Revidering och genomgång av växtetiketter vid Botaniska trädgården, Uppsala Universitet
Bygdegårdarnas Riksförbund, Bevara, vårda och tillgängligöra konsamlaingen i Bygdegårdarnas Riksförbund
Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet, Tillgängliggörande av Malmstens materialsamling
Eda Glasbruksförening, Eda Accesprojekt
Edessa folkhögskoleförening, Internetbaserad databas för assyrisk/syriansk musik
Ellen Keyinstitutet, Ödeshögs kommun, Ellen Keysamlingarna
Emådalens Naturskyddsförening, Stubbhult
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads-och familjeförvaltningen, KulturArv Eskilstuna, KulturArv Eskilstuna-digitalisering
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, ABM Eskilstuna - Samordnad sökning
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, ABM Eskilstuna - Registrering och digitalisering
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, ABM Eskilstuna - Referensbibliotek
Falu kommun, Dokumentation Falun
Fenomenmagasinet, Linköpings kommun, Katedralskolans herbariesamling
Film i Dalarna, Det sagda bör få ses. Kort- och dokumentärfilm möter sin publik.
Finlandsinstitutet, Finlandsinstitutets bibliotek, digitalisering och katalogisering
Flens kommun, Konst åt alla
Forskarföreningen Släkt och Bygd, Bollnäsarkiv
Föreningen Gamla Bruket, Bevarande av Munkfors Brukskultur
Föreningen Huseby Vänner, Intervjuer med och dokumentation av i dag levande personer uppfödda på 1900-talets Huseby
Föreningen Svartviksdagarna, Fotoprojektet
Föreningen Viking Foundation, Osteologiskt centrum
Föreningen Viking Foundation, Agrarhistoriskt projekt
Förvaltningen för Kultur& Turism, kulturförmedling med arkeologisk och kulturhistorisk inriktning
GELLIVARE BILDARKIV, MALMEN OCH HEMBYGDEN
Grekiska Riksförbundet i Sverige, Arkiv över grekiska invandringen och kulturliv i Sverige
Grekiskt Kulturcentrum, Dokumentera, systematisk katalogisera, beskriva och digitalisera de konst- och museiföremål
Grekiskt Kulturcentrum, Rädda, systematisk katalogisera och digitalisera ett kulturhistoriskt värdefullt ljudarkiv
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Gunnebo Akademin - tillgängliggörande av arkiv
Hagfors Kommun, Historia från Hagfors
Hjälpmedelsinstitutet, Bok- och Bildprojektet
Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK visar nygamla böcker
Idéella förening Kulturmedia, Bosnisk kultur och identitet i Sverige
Ideella Föreningen Rackstadmuseet, Dokumentation RM 2006-2007
IKK-Institutet för konstnärer och konstförmedlare, Konstens fria grupper och initiativ
Immigrant-institutet, Bevarande och tillgängliggörande av Immigrant-institutets samlingar
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, avd. för antikens kultur och samhällsliv; Stockholms universitet, Pompejansk livsform --www.pompejiprojektet.se
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, Arkeologi på Stockholms universitet
Institutionen för svenska Göteborgs universitet, Korpus Gruppsam
Institutionen för svenska Göteborgs universitet, Digitalisering av andraspråksmaterial
Institutionen för Växt- och miljövetenskaper, Registrering och digitalisering av Botaniska typer och historiska samlingar
Iransk-Svenska Föreningen, Litteratur för integritet och integration
IT-ceum/Mjärdevi Science Park, Synliggörande av den svenska datahistorien
Jegrelius Forskningscenter, Jämtlands läns landsting, Tillgängliggörande av Gunnar Jegrelius unika samling
Johan Ahlbäckstiftelsen, Att tillgängliggöra konstnären Johan Ahlbäcks livsgärning och Smedjebackens kulturhistoriska industriarv.
Kamratföreningen Lapplands jägare, Sven Hörnells minne
Karlsborgs kommun, Kulturförvaltningen, Barnen och den lokala historien i Karlsborg
Karlskoga kommun, Kultur och Geografi I Samverkan
Karlskrona kommun, Bilddatabas för Karlskronas 1900-tal
Kilsbergs främjandet, Kunskap - Kilsbergen
Konstepidemin, Från Epidemisjukhus till konstcentrum - Nutidshistoria av internationellt intresse
Konstnärernas Kollektiv Verkstad, Nacka, Steinberg Arkivet
Konsult- och servicekontoret, Digitaliseringsprojekt
Kristinehamns kommun, kulturförvaltningen, Digitalisering och tillgängliggörande av bildarkiv
Kristinehamns kommun, kulturförvaltningen, Tillvaratagande och tillgängliggörande av föremål av lokalhistoriskt värde
Kultur Hässleholm, Att minnas kan vara nödvändigt. Röster, föremål och händelser 1665-1981 ur familjen Ehrenborgs tid på Hovdala slott.
Kultur och Bibliotek, Alvesta kommun, Riksdagsmannagården i Alfvesta by
Kulturföreningen Levande Malm, Katalogisera av Willy Gordons produktion
Kulturföreningen Salvador Allende, Dokumentation och tillgängliggörande av det svensk-latinamerikansk kulturarvet
Kulturföreningen Signal, Tillgängliggörande av tidskriftssamling, samling av artist books, och konstnärsarkiv
Kulturförvaltningen Kungälvs kommun, Märk konsten! (att dokumentera, vårda och visa konsten i Kungälv)
Kungl Akademien för de fria konsterna, Konstakademiens okatalogiserade samlingar
Kungl. Vetenskapsakademien, Tillgängliggöra det astronomihistoriska kulturarvet
Kungl. Vetenskapsakademien, Återskapande av Naturaliekabinettet
Kungl. Vetenskapsakademien, Visa Berzeliussamlingen!
Kungl. Vetenskapsakademien, Demonstrera instrumentsamlingen
Kungsbacka kommun, Sesam
Kurdiska Biblioteket, Kurdiska Digitala Biblioteket och kurdisk musikotek
Landsförbundet Svenska Samer, Umesamisk historiedokumentation
Livs Avd 4, Livsmedelsarbetarnas kulturarv Stockholm - Uppsala
M4 kraftstationen, Utvecklinga av den informativa och pedagogiska verksamheten i Kraftstationen i Drags
Nacka Kommun, FISKSÄTRA MINNESARKIV
Nässjö kommun, Nässjö - ett halvsekel i bilder
OKAB Näringsliv AB - Migranternas Hus, Digitalisering och tillgängliggörande av Agnes Anderssons och Greta Hall Anderssons glasplåtar
Oskarshamns kulturförvaltning, Vård och tillgängliggörande av Oskarshamns kulturhistoriska samling
Pedagogiska centralen, SAMS (Samla alla medier i SELMA)
Pingst- fria församlingar i samverkan, Pingst - access
r a k e t a, r a k e t a a r k i v
Rinkeby Folkets Hus, Rinkeby då och nu
Samfundet Romersk Katolska Kyrkan, Katolskt museisamling - katalogisering, dokumentation och registrering
Screentan (SmartStart), Digit
SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer, SIOSARK
Sorsele kommun, Zakrisbo - Ett framtidsminne . Se bilagor
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (Stockholms stad), Spånga-Tenstas moderna historia i digital bildbank
Statistiska centralbyrån, Konservera och tillgängliggöra stereogram
Stiftelsen Aeroseum, Bibliotek och dokument
Stiftelsen Aeroseum, Virtual reality och simulering
Stiftelsen Aeroseum, Pedagogik
Stiftelsen Aeroseum, -
Stiftelsen Aeroseum, Anskaffning och registrering av föremål
Stiftelsen Aeroseum, Byggnation och säkerhet
Stiftelsen Aeroseum, Projektkoordination
Stiftelsen Aeroseum, Renovering av föremål
Stiftelsen Aeroseum, Informationsteknologi
Stiftelsen Aeroseum, Utställningar
Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn, Alfred Nobel och Karlskoga
Stiftelsen Filmform, MERA - svensk experimentell film och video
Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer, Centrum för lokal folklig konst och bygdeutveckling - samverk Stiftelsen, Sockenstugan, Mör
stiftelsen wanås utställningar, Utforska Wanås unika arkiv
Stiftelsen Vuollerim 6000 år, Dig it - digitalisering av föremål och arkeologiska data vid Vuollerim 6000 år
Stockholms Kulturförvaltning, Stockholms kulturförvaltning/Konstkansli
Storumans kommun, Katalogansvarig V8
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse, Gittans och Svens parafernalia
Svenljunga kommun, Kultur-och fritid, Levande berättelser om och av Svenljungas kulturskatter
Svensk Form, Svensk Form Designarkiv
Svenska Baptistsamfundet, Tilllgängliggörande av Baptistsamfundets och Teologiska Högskolans historiska samlingar
Svenska Emigrantinstitutet, Vi skriver vårt historia i Sverige: Iranier och Bolivianer
Svenska Emigrantinstitutet, Att möta dom andra
Svenska Institutet i Athen, Svenska Institutet i Athens databas över svenskt utgrävt material i Grekland
Svenska missionskyrkan, Svenska missionskyrkans arkiv ett världskulturarv?
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR /Sveriges Dövas RIksförbund/ arkiv
Sveriges Dövas Riksförbund, Digitalisera Dövas Tidning
Sveriges Dövhistoriska Sällskap, SDHS:s fotografidokumentation
Sveriges Radio Förvaltnings AB, Rättighetsprojektet
Syrianska Riksförbundet, Den dolda pärlans barn
Syrianska Riksförbundet, Första generationens syrianer
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening, Restaurering av Svartsundsrännan i Söderhamns kommun
Södertälje lokal-TV, Bevara det som finns på rörligt media om Södertälje
Södra Dalarnas Hemslöjdsförening, Södra Dalarnas Hemslöjdsförenings internetprojekt
Tornedalsfinsk språk- och kulturstiftelse, Digitalisering av ljudband på meän kieli och sverigefinska
Turistföreningen Gränslauta, Skansen Klintaberg
Uddevalla kommun, Tillgängliggöra kommunal konst i Uddevalla
Umeå universitet (EMG), Västerbottens länsherbarium
Uppsala Industriminnesförening, Uppsala Industriminnen och Owe Thörnqvist-utställning
Uppsala kyrkliga samfällighet, Inventarieförteckningar, samordning och digitalisering
Uppsala universitets myntkabinett, Wallerprojektet
Westbox Management AB, Arrival ABBA-show
Visions for Museums/Interactive Institute AB, Digital access till föremål i utställningssammanhang
Västerbottens Medicinhistoriska Förening, Uveckling och internationalisering av Medicinhistoriskt Museum i Umeå
Åmåls kommun, Digitalisering och tillgängliggörande av Åmåls kommuns bildarkiv
Älvdalen kommun, Älvdalska för forskare och allmänhet
Örebro Missionsskola/Evangeliska Frikyrkan, LÄSAREN- Centrum för väckelsehistoriska studier (bandprojektet)
Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad (ÖKKV), Typ, regal och kast, bevarande och underhåll av det klassiska boktrycket
Örnsköldsviks medicinhistoriska förening, Registrering-katalogisering Örnskäldsviks medicinhistoriska förening

INFORMATION

Header logo