Göteborg poesifestival. Foto: Nora Bencivenni.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Alla i Sverige ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det är utgångsläget i de nationella mål för litteratur och läsfrämjande som regeringen har beslutat om. Kulturrådets insatser för att bidra till att målen uppnås har formulerats i ett handlingsprogram för läsfrämjande, på uppdrag av regeringen. Bidrag till läs- och litteraturfrämjande är ett viktigt led i uppdraget, Kulturrådet fördelar bidrag till läsfrämjande verksamhet, poesi- och berättarfestivaler och andra evenemang.

VAD MENAS MED LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE?

Litteraturfrämjande och läsfrämjande är starkt kopplade till varandra och en enskild aktivitet kan vara både läsfrämjande och litteraturfrämjande.

Läsfrämjande

Kortfattat innebär läsfrämjande att arbeta för att få fler personer att ta del av litteratur, samt för de som redan tar del av litteratur att öka bredden och mängden av den litteratur de tar del av. Med andra ord ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet. I Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande finns en utvidgad definition av begreppet.
Läs mer i handlingsprogrammet

Litteraturfrämjande

Litteraturfrämjande innebär att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner, exempelvis via författarsamtal, uppläsningar eller workshops. Det kan också innebära informationsspridning som stärker och gynnar litteraturen som konstform, till exempel genom att stödja och förbättra förutsättningar för bokutgivning och verksamma litterära upphovspersoner.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av juridiska personer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang riktade till allmänheten. Till exempel kommuner, bibliotek, bokhandel, ideella föreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige. Sökanden kan ej vara en enskild person.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med projektets genomförande såsom: lönekostnader, arvoden, resor, marknadsföring et cetera.

VAD FÅR INTE STÖD?

Bidragsmedel ges inte till interna personalarrangemang eller fortbildningsinsatser, läsfrämjande insatser i skolan. Inte heller fördelas stöd till medieinköp, förstudier eller ordinarie verksamhet inom exempelvis biblioteksområdet.

Gällande medieköp, se inköpsstödet till folk- och skolbibliotek.

GRUND FÖR BEDÖMNING

Generella prioriteringar

Kulturrådet prioriterar projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. För läsfrämjande satsningar är det viktigt att delaktighet tänks in i projektet. Bidraget är avsett som ett komplement till övrig finansiering.

I Kulturrådets bidragsgivning eftersträvas bred geografisk spridning och innehållslig bredd. Vidare prioriteras insatser som bidrar till en ökad kulturell mångfald och interkulturella utbyten. För litterära evenemang i utlandet med svensk närvaro, se Litteraturevenemang i utlandet.

Nyckelbegrepp för bedömning

Nedan beskrivs tre nyckelbegrepp som används vid bedömning, framför allt gällande projekt där tyngdpunkten ligger på att genomföra läsfrämjande insatser.

 1. Samverkan
  En utgångspunkt i projektet bör vara att det planeras och genomförs i samverkan med för sammanhanget relevanta parter som kan vidga projektgruppens kompetensbas och nätverk; mellan olika professioner, institutioner, organisationer, mellan barn och vuxna.

 2. Delaktighet
  Det är viktigt att målgruppernas roll är tydligt definierad - hur kan de vara delaktiga i projektet och på vilket sätt? I vilken grad målgrupperna kan vara aktiva varierar beroende på satsningens karaktär, mål och syfte.

 3. Kunskapsbas
  Kulturrådet värnar om att kunskap om läsfrämjande metoder tillgängliggörs, används och sprids. Projektet kan med fördel vara förankrat i aktuell forskning eller på annat sätt vila på beprövad erfarenhet. Dessutom är det angeläget att projektverksamheten utförligt dokumenteras och utvärderas. Hur projektet dokumenteras ska framgå i den sökandes projektplan och budget.

Idrott och läsning

Kulturrådet hade tillfälliga medel 2013-2015 för att stödja samverkan mellan idrottsföreningar och bibliotek för att stimulera barns och ungas läsning. Kulturrådet ger under 2016 fortsatt stöd till läsfrämjande insatser med koppling till barns idrottande inom den ordinarie bidragsformen för läs- och litteraturfrämjande.
Läs mer om idrott och läsning

Bokhandlare

Kulturrådet kan inom stödformen i vissa fall fördela medel till bokhandlare som arrangerar litterära evenemang och uppfyller bedömningsgrunderna ovan, på platser där den fysiska bokhandeln intar en central roll för att stärka litteraturens ställning och öka läsandet. En förutsättning för stöd till bokhandeln är att det litterära evenemanget har en självständig prägel och sökande bokhandel har en etablerad programverksamhet.

Regional kulturverksamhet

Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet ingår sedan årsskiftet 2014/2015 i statens stöd till regional kulturverksamhet. Kulturrådet ser gärna ansökningar som beskriver övergripande projekt på den regionala nivån som kan stödja verksamhet i hela länet/regionen och/eller nationellt projekt.
Läs mer om regional kulturverksamhet

Tillgänglighet

En prioriterad målgrupp inom läs- och litteraturfrämjande är barn och vuxna med funktionsnedsättning, vilket framhålls såväl i handlingsprogrammet för läsfrämjande som i en aktuell rapport inom bidragsområdet. Kulturrådet välkomnar satsningar inom läs- och litteraturfrämjande som berör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer i handlingsprogrammet
Läs rapporten Läs- och litteraturfrämjande

Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Under perioden 2011–2016 arbetar Kulturrådet för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används senast 2016.
Exempel på information om tillgänglighet

AnSÖKAn

Ansökan görs online, blankett finns till höger. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent. Handläggningstiden beräknas till ungefär två månader. 

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter beredning. När beslutet har fattats skickas det till samtliga sökanden. Beslut skickas per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över beviljade bidrag kommer att publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Bidraget betalas ut till det plus- eller bankgiro som angetts i ansökan.

REDOVISNING

 • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

KONTROLLUPPGIFTER

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

KONTAKT

Jonas Andersson (läsfrämjande)
Telefon: 08-519 264 19
jonas.andersson@kulturradet.se

Andreas Åberg (litterära evenemang)
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Maria Telenius (regional biblioteksverksamhet, idrott och läsning)
Telefon: 08-51 9264 44
maria.telenius@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 för projektbidrag är:
23 februari - 22 mars 2016
20 september - 18 oktober 2016

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats från och med 2015.

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats till och med 2014.

Header logo