Stöd till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur

Efter förslag från Litteraturutredningen fick Kulturrådet inför 2012 i uppdrag att under en treårsperiod erbjuda stöd till e-boksproduktion av förlagens så kallade backlist, i syfte att stärka och stimulera den inhemska bokmarknaden. Efter att stödperioden har avslutats kan konstateras att satsningen fallit ut väl.

Stödet till e-boksutgivning i backlist bedöms ha bidragit till att stärka e-boksutgivningen bland svenska förlag, och har även varit verkningsfullt för att förbereda myndigheten för en utökad hantering av e-titlar som på sikt är en väntad följd av den digitala utvecklingen som bokbranschen genomgår.

Ett strategiskt utvecklingsområde som Kulturrådet identifierat i handlingsprogrammet för läsfrämjande arbete utanför skolan är digitalt läsfrämjande. En fortsatt bidragsgivning inom e-boksområdet kommer att kopplas till det läsfrämjande arbetet snarare än stöd till förlagens produktion av e-böcker.

Stödet är inte längre sökbart. Beviljade ansökningar som ej har redovisats ska använda blanketten som finns till höger.

Header logo