Stöd till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur

Efter förslag från Litteraturutredningen fick Kulturrådet inför 2012 i uppdrag att under en treårsperiod erbjuda stöd till e-boksproduktion av förlagens så kallade backlist, i syfte att stärka och stimulera den inhemska bokmarknaden. Efter att stödperioden har avslutats kan konstateras att satsningen fallit ut väl.

Stödet till e-boksutgivning i backlist bedöms ha bidragit till att stärka e-boksutgivningen bland svenska förlag, och har även varit verkningsfullt för att förbereda myndigheten för en utökad hantering av e-titlar som på sikt är en väntad följd av den digitala utvecklingen som bokbranschen genomgår.

Stödet är inte längre sökbart. Beviljade ansökningar som ej har redovisats ska använda blanketten som finns till höger.

Header logo