Översättning av nordisk litteratur inom Norden

Nordiska ministerrådets Konst- och kulturprogram har reserverat medel för översättningar av litteratur och dramatik från ett nordiskt språk till ett annat.

Översättningsstödet administreras av Kulturstyrelsen i Danmark i samarbete med de andra nationella litteraturcentralerna i Norden.

Stödordningens mål

Stödordningen ska bidra till fler utgivningar av kvalitetslitteratur på andra nordiska språk än originalspråket. Då stödordningen förankrats i de nationella litteraturcentralerna och deras nationella och internationella nätverk kan den bidra till en bredare distribution av den översatta litteraturen.

Vem kan söka?

 • I Norden verksamma förlag kan söka till översättning av litteratur. Ansvarig utgivare för tidskrifter kan jämställas med förlag.
 • Professionella teatrar i de nordiska länderna kan söka för översättning av dramatik.

För vad kan man söka?

Stöd för översättning av:

 • allmänkulturell facklitteratur med nordisk inriktning
 • skönlitteratur för barn, unga och vuxna
 • ny dramatik
 • poesi
 • essayistik.

Produktionsstöd för:

 • böcker på grönländska, färöiska och samiska.

Översättningsstödet i kategorin allmänkulturell facklitteratur med nordisk inriktning gäller primärt sakprosa med språkliga kvaliteter. Stödet kan också omfatta särskilda temanummer av tidskrifter med nordisk inriktning.

För de små språkområdena (Färöarna, Grönland och det samiska språkområdet) kan det beviljas produktionsstöd till speciellt investeringskrävande publikationer.


I regel beviljas inte stöd till:


 • vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter

 • yrkes- eller branschorienterade böcker

 • uppslagsböcker, referensverk

 • läroböcker för vidareutbildning, högskolor eller universitet
 • årsböcker, lokalhistoriska årsböcker eller andra böcker avsedda för en lokal publik eller läsekrets 

 • hobbyböcker, vitsböcker, handböcker, reseguider, kokböcker, populärpsykologi, självhjälpsböcker eller liknande
 • Spänningslitteratur och annan formellitteratur kan generellt inte beviljas stöd, förutom särskilda titlar som bidrar till en förnyelse av genren.

Ansökan

 • ansökan om översättningsstödet skall göras i det land där originalverket har publicerats
 • ansökan görs på den blankett som utformats i det land eller språkområde som verket översätts från 
 • besluten om beviljning eller avslag är slutgiltiga och kan inte överklagas.

Följande skall redovisas och dokumenteras i ansökan:

 • att översättningen inte publiceras innan ansökningen blivit behandlad av rätt organ, såvida inte särskilda skäl föreligger
 • bifoga kopia av kontraktet mellan sökande förlag/ansvarig utgivare/teater och rättighetsinnehavare, samt mellan sökande förlag/ansvarig utgivare/teater och översättaren
 • kontrakt med rättighetsinnehavaren och översättaren.


Särskilda prioriteringar

 • översättning av poesi, dramatik och barn- och ungdomslitteratur är särskilt prioriterat. 
 • de mindre språken är prioriterade, även om det inte finns årliga procentsatser eller kvoter.

 • som ett led i profileringen av Nordiska rådets litteraturpris går det att söka stöd för att översätta de prisbelönta böckerna till nordiska språk i upp till tre år efter att priset tillkännagivits.


Kreditering och dokumentation

Information om att titeln utgivits med stöd av Nordiska Ministerrådet ska finnas på bokens kolofon eller omslag med följande ordalydelse på det aktuella språket: "Översättningen har fått stöd från Nordiska Ministerrådet".  Vidare ska Nordiska Ministerrådets logotyp användas.

För utbetalning krävs att Kulturrådet har mottagit:

 1. ett exemplar av den tryckta boken
 2. skriftlig bekräftelse på utbetalning av ersättning till översättaren 
 3. ifylld blankett för kontouppgifter
 4. bekräftelse på att ett exemplar av boken har skickats till Nordiska ministerrådets sekretariat, Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K, Danmark samt ett exemplar till Nordens Hus, Sturlugötu 5, 101 Reykjavik, Island.

information

Danmark

www.kunst.dk

Finland

www.finlit.fi

Färöarna

www.farlit.fo

Grönland

ulla.ludwigs@mail.dk

Island

www.islit.is

Norge

www.norla.no

Sapmi
sdr.karport.no

Sverige

Susanne Bergström Larsson
Kulturrådet

susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se
+46-8-519 264 83
www.swedishliterature.se

KONTAKT

Susanne Bergström Larsson
Telefon: +46 (0)8-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2016 för översättningsstöd till annat nordiskt språk:
04 februari 2016
10 maj 2016
04 oktober 2016

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Header logo