Mariam Wallentin.

Fonogramstöd

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel som ägnar sig åt professionell utgivning av musik. Sökande organisation ska ha ett samlat ansvar för utgivningen som ansökan gäller. Bidrag kan även beviljas fonogramproducent verksam i annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av ett enskilt fonogram.

Bidrag kan sökas för fonogram som planeras ges ut senast nio månader efter sista ansökningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan tiden förlängas.

Bidrag kan också sökas för fonogram som givits ut som längst sex månader innan sista ansökningsdag.

Bidrag kan lämnas som regel för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

NÄR KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas två gånger per år, se sista ansökningsdag till höger.

LJUDPROV

Till ansökan ska sökande skicka in ett ljudprov som består av inspelningar av låtar som ingår i produktionen som ansökan avser. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal. I fältet gruppering (som det heter i iTunes, används annat program går det bra att ange detta i kommentarsfältet) ska ansökans diarienummer fyllas i. Ansökans diarienummer får du i ett bekräftelsemejl när ansökningsblanketten skickats in.

Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt. Ansökan som avser produktioner som tidigare har prövats tas endast upp till ny prövning om särskilda skäl föreligger. En sådan omprövning är endast möjlig vid ett tillfälle.

Om ansökan avser större orkestrala verk eller annan konstmusik där det inte går att framställa något ljudprov i förväg, ska istället partitur skickas in.

Ljudprovet ska skickas in på CD-R till Kulturrådets boxadress eller via filöverföringstjänsterna Sprend eller Wetransfer till ljudprov@kulturradet.se.

Skickas ljudprovet på CD-R ska konvolut och skiva vara märkt med sökande organisation, artist och ansökans diarienummer.

Skickas ljudprovet via Sprend eller Wetransfer ska mappen som filerna ligger i namnges med ansökans diarienummer. Sökande organisation, artist och ansökans diarienummer ska också anges i filöverföringstjänsternas fält för meddelande.

ANSÖKAN

Ansökan ska inkludera en detaljerad budget för produktionen samt marknadsföringsplan. Av ansökan ska också framgå att fonogrammet har distribution och därmed finns tillgänglig för allmänheten.

I ansökan ska intygas att fonogramproducent och artist avser att producera fonogrammet tillsammans, och att artisten är införstådd med att fonogramstöd söks för produktionen.

Ansökan görs online. De handlingar som inte skickas elektroniskt ska skickas med post till:

Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm.

Ansökan och bilagor skickas inte tillbaka.

Bilagor och ljudprov som inkommer per post ska vara poststämplade senast sista ansökningsdag. Ljudprov som inkommer via Sprend eller Wetransfer ska skickas in senast sista ansökningsdag.

För sent inkommen ansökan avvisas.

BESLUT

Fonogramstödet fördelas genom beslut av en arbetsgrupp som förordnats av Kulturrådets styrelse. Arbetsgruppen består av en ordförande och nio ledamöter. Ledamöterna är på olika sätt verksamma i svenskt musikliv, är kvalificerade ämnesexperter och har god branschkännedom.

Minst tre av arbetsgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov. Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om bidraget i sin helhet, fattar arbetsgruppen ett gemensamt beslut. Beslutet kan inte överklagas. Om en ledamot i arbetsgruppen är jävig för en ansökan deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen och samtliga ansökningar publiceras också på Kulturrådets webbplats.

Förhandsbesked om beslut kan ej lämnas.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Vid fördelning av bidrag prövar Kulturrådet ansökningarna utifrån fonogrammets konstnärliga kvalitet och ekonomiska förutsättningar.

Bidragsgivningen ska spegla samhällets mångfald vad gäller verk, artister och upphovspersoner samt främja ett internationellt eller interkulturellt utbyte och samarbete. 

Kulturrådet ser positivt på ansökningar som omfattar kvinnor i konstnärlig ledning.

Ansökningar som riktar sig till barn och unga prioriteras.

UTBETALNING

Bidraget utbetalas i sin helhet till sökandens angivna bank- eller plusgiro efter att beslutet har offentliggjorts.

REDOVISNING

Redovisningsdatum för beviljat stöd framgår av villkorsbilagan i beslutet. Slutredovisning ska göras på särskild blankett som finns i högerspalten.

Skulle något inträffa som gör att utgivningen riskerar att försenas, ska Kulturrådet informeras snarast. Om utgivningen inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet kan Kulturrådet kräva att bidraget eller delar av bidraget återbetalas.

BIDRAGSVILLKOR

För de ärenden som beviljats ett bidrag som är lägre än 75 procent av det ansökta beloppet ska en reviderad budget för hela produktionen skickas in till Kulturrådet innan angivet datum.

Bidragsmottagaren ska på egen bekostnad ska förse Kungliga biblioteket med exemplar av utgåvan enligt deras anvisningar. Bidragsmottagaren ska på egen bekostnad förse Kulturrådet med 10 friexemplar av den fysiska utgåvan. Enbart digitalt utgivna fonogram ska Kulturrådet förses med enligt myndighetens anvisning. Kontakta ansvarig handläggare om detta är aktuellt.

Fonogrammet ska vara försett med ISRC-koder och finnas tillgänglig i distribution för allmänheten i minst fem år. Om fonogrammet inte redan är utgivet vid tidpunkten för beslut ska det på konvolut eller medföljande häfte framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag till produktionen.

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket för bidrag som betalats ut till enskilda näringsidkare.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten samt frågor om ljudprov
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Jakob Linder Eknor
Telefon: 08-519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

ANSÖKAN

15 augusti 2017 - 12 september 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 är:
02 februari - 02 mars 2017
15 augusti - 12 september 2017

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en ansökan.

Header logo