Centrumbildningar - tidigare information

Bidrag för bland annat arbetsförmedlande tjänster ges till centrumbildningar inom de olika konstområdena. Obs! Detta är information som gällde innan hösten 2017. För information om ansökan inför 2018, klicka här.

Vem kan söka?

Centrumbildningar som är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde.

För vad kan man söka?

Bidrag ges till arbetsförmedlande verksamhet samt till basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet.

Med arbetsförmedlande verksamhet avses:

 • Förmedling av uppdrag
 • Synliggörande av medlemmarnas konst och kunskaper via exempelvis utställningar, presentationsdagar etcetera.
 • Åtgärder som ökar medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Exempel på sådana åtgärder kan vara kompetensutveckling, både konstnärlig eller i frågor som rör eget företagande.

Med basresurser avses:

 • Kostnader för exempelvis kanslilokaler, löner, resor och information som gör att den arbetsförmedlande verksamheten kan bedrivas.
 • Samverkan med exempelvis andra centrumbildningar, konsulentverksamheter och institutioner.

Grund för bidragsfördelning

 • Organisationen ska bedriva professionell verksamhet av hög kvalité som kommer hela landet till del.
 • Organisationen ska främja konstnärernas villkor inom respektive konstområde, förmedla och generera uppdrag från tredje part till medlemmarna samt arbeta aktivt för att bredda medlemmarnas arbetsmarknad.
 • Organisationen ska ha god omvärldskunskap och verksamheten ska anpassas efter rådande omständigheter på arbetsmarknaden.
 • Medlemmarna ska vara professionella kulturaktörer.
 • Det ska finnas en tydlig uppföljning av den egna verksamheten som bland annat visar resultat av det arbetsförmedlande uppdraget.
 • Organisationen bör samverka med övriga aktörer på kulturarbetsmarknaden, andra centrumbildningar samt verka för ökat samarbete med näringslivet och övriga relevanta aktörer inom konstområdet.

ANsökaN

Ansökan ska avse hela den verksamhet för vilken bidrag utgår. Kulturrådet behandlar ansökan från endast en riksorganisation på respektive konstområde. Verksamhetsplan för kommande år är obligatorisk bilaga till ansökan.

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

Redovisning

Organisationens redovisning ska visa hur många uppdrag samt vilken typ av uppdrag som förmedlats, hur organisationen arbetat för att synliggöra medlemmarna samt vidgat medlemmarnas arbetsmarknad och möjligheter på arbetsmarknaden, hur samverkan med övriga aktörer på konstområdet och arbetsmarknaden bedrivits samt hur arbetet med omvärldsanalys på respektive område bedrivs.

Redovisningen ska vidare visa statistik över organisationens medlemmar i fråga om antal, ålder och kön. I redovisningen från riksorganisationen ska de regionala verksamheterna i korthet redovisa vilken verksamhet de bedriver, antal förmedlade arbeten, medlemsstatistik och ekonomi.

Redovisningen ska vidare visa organisationens kostnader för den arbetsförmedlande verksamheten och basverksamheten utifrån punkterna angivna under rubriken För vad kan man söka?

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2017 års verksamhet är:
10 april - 8 maj 2018

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av blanketter för ansökan och redovisning. Observera:

 • blanketterna kan komma att ändras
 • kopiorna ska inte skickas in.
Header logo