Hur ser det ut på våra statliga institutioner?

Under programpunkten Hur ser det ut på våra statliga institutioner, talade Mika Romanus, ställföreträdande GD på Kulturrådet.

Mika Romanus berättade om Kulturrådets uppdrag, bland annat  att synliggöra begränsande normer. Hon redovisade också resultaten från en enkät som gått till kulturinstitutioner.

– Konst  och kultur har goda möjligheter att skapa förändring. Vi ska synliggöra och utmana normer som begränsar människor. Det är en viktig utgångspunkt för kulturpolitiken.

Kulturrådet kommer göra djupare analyser av resultatet från enkäten, berättade Mika Romanus. Det är inskrivet i Kulturrådets instruktion att myndigheten har ett samlat ansvar att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Nästan hälften svarade på Kulturrådets undersökning. Syftet med enkäten var att få en bild av hur institutionerna jobbar med hbtq-frågorna. Vilka utvecklingsbehov finns? Kan vi få bra exempel på hur en går tillväga med frågorna? 

77 procent svarade att de jobbar med frågorna. Övriga svarade att tid saknas men att engagemanget finns. I enkäten framkom också att många tycker det är svårt att anlägga ett särskilt hbtq-perspektiv. Många arbetar heller inte särskilt med hbtq-frågor eftersom dessa inte är utpekade i myndighetens eller institutionens uppdrag.

55 procent svarade att de ansåg sig ha kompetens kring frågorna.
5 procent svarade att de genomfört någon form av utbildning på arbetsplatsen.
Många har också valt att integrera hbtq-perspektiv i en strategi/policy/styrdokument av mer övergripande karaktär, exempelvis likabehandlingsplanen, mångfaldspolicy, policy för lika villkor. Relativt få har tagit fram en särskild strategi för hbtq.

En bredd av aktiviteter har genomförts kopplade till hbtq -perspektiv. De producerande myndigheterna/institutionerna har mer fokus på externa insatser än de som är förvaltande. Särskilt fokus ligger på utställningar rörande hbtq, vilket kan kopplas samman med producerande myndigheters utåtriktade uppdrag. En majoritet av de producerande myndigheterna uppger också att de arbetar internt med hbtq, exempelvis med internutbildningar för personal, vid rekrytering etc.

– Vi frågade om behov och goda exempel och många ville ta del av andras erfarenheter.  Vi fick exempel på könsneutrala toaletter, pronomenrunda, exempel från arkivområdet och queer-visningar. Något många tyckte viktigt var att kunna samverka med andra.

Mycket görs men mycket återstår att göra, avslutade Mika Romanus. Särskilt när det gäller kompetens och att arbeta strategiskt. Goda exempel läggs ut på Kulturrådets hbtq-sida.

Header logo