Transpersoners hälsa

Under programpunkten Transpersoners hälsa,
Presentation av rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige, talade Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kristina Ingemarsdotter Persson är också forskare på KI.  Rapporten är den största folkhälsoenkäten bland transpersoner som gjorts.  800 svarande. Kristina Ingemarsdotter Persson berättade att enkäten varit självselekterande. Det finns inget register över transpersoner. Författarna har hittat svarande via webben och genom nätverk. Därför går det inte att generalisera utifrån svaren. Men rapporten fungerar bra som underlag för diskussion.

Hälften av de svarande var under 29 år. En hög andel har hög utbildning. Arbetslösheten är något högre än snittet. Rapporten visar att många undviker sociala aktiviteter för att slippa bli kränkta.

En fjärdedel döljer sin transidentitet. Hälften är rädda att gå ut ensamma. Orsaken är befolkningen generellt.

Mer än var tredje person i enkäten har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv.

  • Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna.
  • Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året.

Många har dåliga erfarenheter av vården. Flera som blivit illa bemötta undviker söka vård på grund av dåligt bemötande.

Respondenterna fick skatta sitt hälsotillstånd i undersökningen och många tycker det är gott men de anser samtidigt att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet.

Rapporten visar att effekten av ett begränsat livsutrymme för transpersoner är ohälsa. Det finns ett stort behov av trygga mötesplatser, särskilt för unga transpersoner, avslutade Kristina Ingemarsdotter Persson. Samhället har mycket kvar att göra. Folkhälsomyndigheten kommer framöver ta fram kunskapsunderlag om metoder att främja hbtq-personers hälsa.

Header logo