2,5 miljoner förbättrar tillgängligheten

Kulturrådet har fördelat 2,5 miljoner kr i stöd till sammanlagt 12 projekt som alla syftar till att öka tillgängligheten till kulturlivet för funktionshindrade. Flera av bidragen går till projekt som sträcker sig över flera år. Bland stödmottagarna finns Synskadades Riksförbund i Göteborg, Musikmuseet i Stockholm, länsmuseet i Halmstad, Frölunda Kulturhus och Teater De Vill.

Kulturrådet har ett s k sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till rådets verksamhetsområde. Kulturrådet ska vara samlande, stödjande och pådrivande gentemot kulturinstitutioner och andra berörda. Enligt riktlinjerna ska bidragen bland annat syfta till att öka kunskaperna om funktionshindrades behov och pröva nya metoder för att göra kulturen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Vid denna fördelning har Kulturrådet bland annat prioriterat Synskadades Riksförbund i Göteborg som får stöd för ett nytt flerårigt projekt där man utarbetar en handledning och abetsmetod för digitala museiguider i Daisy-format för synskadade.

Länsbibliotek i Östergötland får bidrag för en arkitektinventering som ska öka tillgängligheten till bibliotekslokalerna i länet. I och med detta har samtliga länsbibliotek i landet fått sådant stöd. Inventeringen ska bland annat fungera som underlag för de handlingsplaner för tillgänglighet som ska färdigställas under innevarande år.

Två sökande som beviljats bidrag har satt tillgänglighetsfrågan i ett bredare, mångkulturellt perspektiv. Musikmuseet som får stöd för projektet Levande musik för utvecklingsstörda. En spännande utställning av taktil konst från Brasilien blir starten när Länsmuseet i Halmstad vill synliggöra sitt arbete för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Utställningen skall fungera som ett nav för programdagar som innehåller seminarier och work-shops med inslag från verksamheter vid kulturhuset i Blumenau, Brasilen.

Frölunda kulturhus arbetar för att öka funktionshindrades tillgänglighet till kultur. De beviljas stöd för att skapa en mötesplats för kulturarbetare med intellektuella funktionshinder både för det egna skapandet och för att deltaga i kulturlivet på ett jämlikt sätt.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Lee Bärlund Johanson, handläggare
Telefon: 08-519 264 14
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo