EU-miljoner till svensk kultur

Under år 2004 fick 245 svenska kulturprojekttotalt 251 miljoner kr i stöd via EU:s strukturfonder. Med den nationella medfinansiering som krävs för att få strukturfondsmedel blir den totala stödsumman 753 miljoner kr. Detta visar den rapport som Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet lämnat till regeringen.

Den största delen av EU-stödet går till de geografiska målområdena 1 och 2, som omfattar glesbygd i norra Sverige respektive utsatta industri- och landsbygdsregioner i de södra och mellersta delarna av landet. Pengarna går i regel till insatser för att bevara och utveckla kulturarvet och för att stimulera och främja kulturlivet. Syftet är ofta att öka turismen och göra områdena mer attraktiva.

Det största enskilda stödet under 2004 gick till Sundsvalls kommun som fick 23 miljoner kr i EU-stöd för ett nytt scenhus.

Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet redovisar årligen till regeringen antalet projekt med kulturanknytning som beviljas stöd via EU:s strukturfonder och s k gemenskapsinitiativ. Under perioden 2000 till och med 2004 har sammanlagt 1,8 miljarder från strukturfonderna gått till 1 790 svenska kulturprojekt. Med den nationella finansieringen inräknad blir det totalt 5,1 miljarder under den perioden.

För att ett kulturprojekt ska kunna få stöd från strukturfonderna måste de uppfylla fondernas syfte att bidra till regional och social utveckling. Stödet går huvudsakligen till utsatta regioner; glesbygd, landsbygdsregioner eller industriområden som drabbats av stor arbetslöshet.

Under 2004 har strukturfondsmedel svarat för 34 procent av den totala finansieringen av de 245 kulturprojekten. Resterande medel kommer från privata och offentliga källor. Den offentliga andelen av den totala finansieringen har ökat något jämfört med 2003 och utgjorde år 2004 sammanlagt 51 procent. Den privata delen har legat på 15 procent under de senaste två åren. Huvudsakliga nationella medfinansiärer har varit landsting, länsstyrelser, högskolor, myndigheter som Kulturrådet, Boverket och Statens Fastighetsverk samt stiftelserna Svenska Filminstitutet och Framtidens kultur.

Ett stort antal kulturturismprojekt har fått strukturfondsmedel under 2004, som t ex ”Region Strömsholms kanal”, ”Stadskärneutveckling för kulturturism” i Arboga och ”Upplevelseområdet Göta Kanal Väst”. Flera designprojekt finns också med bland stödmottagarna, bl.a. ”Två formens hus” i Hällefors och ”Design Västernorrland 2005-2006”.

Ytterligare information:
Maria Wikman, Riksantikvarieämbetet
Telefon: 070-604 45 68

Leif Sundkvist, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 15

Christer Bogefeldt, Riksarkivet
Telefon: 08-737 63 34

Tomas Johansson, Svenska filminstitutet
Telefon: 665 11 35

Header logo