En barnbibliotekarie till 3000 barn

En barnbibliotekarie ska i sin verksamhet i genomsnitt nå ut till 2996 barn. Det visar en undersökning om barnbibliotekarier i Sveriges kommuner som Kulturrådet gjort tillsammans med länsbiblioteken. Kommunerna rapporterar också att folkbiblioteken når omkring hälften av landets för- och grundskoleelever.

Med anledning av Aktionsgruppen för barnkulturs kartläggning av kultur för barn i Sverige har Kulturrådet gjort en undersökning om antalet barnbibliotekarier i Sveriges kommuner.

Av landets 290 kommuner har 284 svarat på Kulturrådets enkät som skickats ut via länsbiblioteken. I 272 av de 284 kommunerna finns det bibliotekarier vilkas arbete med barnverksamhet i folkbibliotek eller integrerade folk- och skolbibliotek sammanlagt motsvarar 673 helårstjänster. De flesta av dem är utbildade barnbibliotekarier.

I relation till antalet barn 0-18 år har varje barnbibliotekarie i genomsnitt 2996 barn att nå ut med verksamhet till. Sveriges barnbibliotekarietätaste kommunen är Sorsele med bara 633 barn på en heltidstjänst, medan barnen i Aneby kommun delar på en barnbibliotekarie som arbetar 2 timmar i veckan, vilket motsvarar en tjänst på 33 880 barn. 12 av de kommuner som besvarat enkäten saknar barnbibliotekarie helt.

Kulturrådets bibliotekskonsulent Cay Corneliuson tycker att resultatet är rätt nedslående. För att nå barn behövs ett uppsökande arbete, framhåller hon. Det ska ske utöver ordinarie biblioteksarbete som informationstjänstgöring, inköp av media, öppethållande, handledning mm.

- En barnbibliotekarie kan omöjligtvis räcka till för tretusen barn. För att nå barnen krävs uppsökande arbete i form av bokprat, programverksamhet och information till föräldrar. Det gäller att vara strategisk och även arbeta mot förmedlare som lärare, förskollärare och föräldrar.

Ändå är Cay Corneliuson inte särskilt förvånad över utfallet, vare sig totalt sett eller sett till den stora variationen i antalet barn per bibliotekarie mellan landets kommuner.

- Kommunerna ser förmodligen bara att de erbjuder funktionen barnbibliotekarie och tänker sedan inte på hur många barn kommunen har.

Biblioteken når oftast barn och ungdomar i samarbetet med skolan, och i de flesta av landets kommuner finns ett välutvecklat sådant. I en annan undersökning som Kulturrådet nyligen har gjort har kommunerna fått svara på i vilken utsträckning de når skolans klasser med läsfrämjande verksamhet, boklek, biblioteksinformation etc. Kommunerna rapporterade att folkbiblioteken når 69% av förskoleklasserna, 45% av alla lågstadieklasser, 46% av alla mellanstadieklasser och 28% av alla klasser på högstadiet.

För skolbiblioteksstatistik hänvisar Kulturrådet till den senaste undersökningen som gjordes 2003. Ny statistik för skolbiblioteken kommer 2006.

Header logo