Kulturrådet förbereder jobbsatsning

Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att förbereda den satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn som man aviserade i budgetpropositionen i september. Det handlar om en bred satsning på vård av samlingar och föremål inom kultursektorn under 2006 och 2007. Man vänder sig till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som är verksamma inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, bibliotek-, bild och form- samt film- och fotoområdet.

I Kulturrådets uppdrag ingår att under hösten förbereda ett ansökningsförfarande, informera berörda delar av kulturlivet om villkoren för att söka bidrag samt att bereda inkommande ansökningshandlingar så att beslut kan fattas snarast efter respektive ansökningsomgång.

Bidrag får ges för lönekostnader för personer som anställs för sådana projekt som avser gallring, registrering, restaurering, dokumentation, konservering, digitalisering, magasinering eller andra liknande åtgärder när det gäller föremål, samlingar eller arkivalier. Åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten till sådant material ska prioriteras.

I regeringens uppdrag till Kulturrådet fastställs att ansökan ska göras på särskild blankett och att ansökningarna ska vara rådet till handa 16 januari respektive 15 mars varje år. Inom Kulturrådet kommer det att tillskapas ett särskilt kansli för uppdraget och under november månad kommer ett ansökningsformulär att vara färdigställt. Detta och annan information om uppdraget kommer att finnas på Kulturrådets webbplats.

Ytterligare information:
Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Almir Cehajic, projektledare
Telefon: 08-519 264 31
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo