Synpunkter på förslag till handlingsprogram för dans

Den 1 mars 2005 lämnade Kulturrådet ett ”Förslag till handlingsprogram för den professionella dansen” till regeringen. Handlingsprogrammet omfattar hela dansområdet och föreslår mål och insatser på kortare och längre sikt. Kulturrådet har under våren och sommaren arbetat med att utveckla handlings- programmet och har tagit emot synpunkter från en lång rad intressenter. Dessa finns nu sammanfattade i ett omfattande dokument och kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med de förslag som finns i handlingsprogrammet.

Den 1 mars i år redovisade Kulturrådet till kulturdepartementet det förslag till handlingsprogram som sammanställts på regeringens uppdrag. Syftet är att skapa goda villkor för konsten och att samtidigt ge medborgarna i hela landet möjlighet att möta den professionella dansen.

Under arbetet med handlingsprogrammet genomförde Kulturrådet diskussioner med företrädare för danslivet och övriga kulturlivet samt med representanter för landsting och regioner. De synpunkter, förslag och tankar som redovisades vid dessa tillfällen utgör en mycket viktigt utgångspunkt för Kulturrådets fortsatta arbete. De särskilda handlingsprogram som landsting och regioner har sammanställt visar att det finns ett stort engagemang för dansen över hela landet. Det är därför viktigt att dialogen fortsätter. Kulturrådet kommer givetvis också att hålla nära kontakt med danslivets olika aktörer i det fortsatta arbetet.

I det arbete som Kulturrådet genomfört under våren och sommaren har sammanlagt 48 organisationer, grupper, myndigheter, regioner /landsting, kommuner och enskilda lämnat många värdefulla och konstruktiva såväl övergripande som specifika synpunkter på programmet.

Ett antal viktiga förutsättningar för det fortsatta arbetet gavs i det budgetförslag för 2006 som regeringen presenterade den 20 september. Bland annat föreslås permanentning av Dansnät Sverige, medel till internationellt utbyte efter mönster från IASPIS inom bildkonsten samt inrättandet av en Dansallians efter samma modell som Teateralliansen. Dessutom anslås medel till en grundutbildning för dansare vid Danshögskolan motsvarande 20 nya platser. (Läs mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats, www.regeringen.se)

Kulturrådets styrelse har dessutom inför fördelningen av nästa års verksamhetsbidrag pekat på att institutioner inom hela scenkonstområdet samt landsting (för regional musikverksamhet) har möjlighet att söka särskilda medel för dansverksamhet. Syftet är att på olika sätt stärka den professionella dansen och statliga bidrag förutsätter att den sökande institutionen / huvudmannen också bidrar ekonomiskt.

Kulturrådet kommer under senare delen av hösten att informera regeringen om de synpunkter på handlingsprogrammet som kommit och hur rådet bedömer att de bör påverka det fortsatta arbetet.

Header logo