225 miljoner till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

Kulturrådet har fördelat knappt 225 miljoner kr till sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier (Access). Bidrag ges för kostnader för personer som anställs inom ramen för de projekt / verksamheter ansökningarna avser. Bidrag får ges med högst 30 000 kr per månad och anställd. Dagens beslut beräknas ge sammanlagt minst 684 arbetstillfällen.

Rådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela sammanlagt 250 miljoner kr under 2006. Vid detta tillfälle fördelas således merparten av anslaget. Ytterligare medel ur anslaget kommer att fördelas senare under 2006.

Medlen har fördelats efter en ansökningsomgång då sammanlagt 824 ansökningar har bedömts. Dessa har delats in i sex verksamhetsområden. Flest ansökningar har kommit från organisationer, grupper och institutioner verksamma inom musei- och kulturmiljöområdet. Övriga fördelar sig mellan hembygdsrörelsen, arkiv-, biblioteks- och scenkonstområdena samt inom en skara ”övriga” verksamheter på kulturfältet. Ansökningarna kommer från hela landet - med en koncentration till storstadsområdena i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vid bedömningen har Kulturrådet i enlighet med den förordning som reglerar bidraget prioriterat projekt som lagt tyngdpunkten på att tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier av olika slag. Dessutom har samarbete mellan kulturinstitutioner särskilt beaktats. Andra bedömningsgrunder har varit kvalitet och långsiktighet samt förutsättningarna att starta verksamheten ”utan onödiga dröjsmål”.

Inom biblioteksområdet har flera bibliotek fått bidrag för att tillgängliggöra äldre och värdefulla samlingar av olika slag. Bland bidragsmottagarna finns såväl Kungliga Biblioteket i Stockholm som forsknings- och kommunbibliotek över hela landet. Sammanlagt 34 projekt inom biblioteksområdet får bidrag, vilket beräknas ge 68 anställningar.

Riksarkivet får bidrag för flera projekt, bland annat DigArk som syftar till att digitalisera bilder från mikrofiche och pappersbaserade arkivhandlingar samt äldre fotografiska glasplåtar. Landsarkiven i Visby och Härnösand finns också bland bidragsmottagarna, liksom Språk- och folkminnesinstitutet och Statens ljud- och bildarkiv. Sammanlagt beviljas bidrag till 34 olika projekt inom arkivområdet, vilket beräknas ge 121 anställningar.

Inom hembygdsrörelsen har Kulturrådet prioriterat de centrala och regionala organisationerna. Deras projekt har det gemensamt att de syftar till att bättre utnyttja de samlingar som finns i hembygdsrörelsen och samtidigt öka tillgängligheten. Sammanlagt 16 projekt inom får bidrag, vilket beräknas ge 46 anställningar.

Inom musei- och kulturmiljöområdet har bidrag beviljats till flera av de större statliga centrala museerna för olika projekt som syftar till att tillgängliggöra samlingar. Riksantikvarieämbetets ”Kulturmiljöportal” och projektet ”Gallra och bruka” vid Statens försvarshistoriska museer hör också till dem som får bidrag. Sammanlagt 110 projekt beviljas bidrag, vilket beräknas ge 358 anställningar.

På scenkonstområdet har bidrag givits till flera institutioner med äldre, kulturhistoriskt intressanta samlingar som är angelägna att tillgängliggöra i högre grad än hittills. Det handlar t. ex om bildarkiv, kostymer, videodokumentationer, scenografimodeller och noter. Operan, Dramaten och Vadstena Akademien är några av bidragsmottagarna. Sammanlagt beviljas bidrag till 19 projekt inom området, vilka sammanlagt beräknas ge 44 anställningar.

Inom kategorin ”övriga myndigheter, institutioner och föreningar” har Kulturrådet prioriterat sådana projekt som innebär att unika samlingar görs tillgängliga, inte minst sådana som dokumenterar invandrar- och minoritetsgruppers historia och kultur. Inom denna kategori finns bl. a Assyriska Riksförbundet, Serbernas Riksförbund och Grekiskt kulturcentrum. Sammanlagt 21 projekt beviljas bidrag, vilket beräknas ge 47 anställningar.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Almir Cehajic, projektledare
Telefon: 08-519 264 31
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo