Kulturrådet vill främja svensk litteratur i utlandet

Statens kulturråd och Svenska institutet fick förra året i uppdrag att presentera en samordnad och långsiktig strategi för att stärka litteratur från Sverige. Rapporten har fått förnyad aktualitet sedan Svenska institutet nyligen meddelade att stödet till översättning av svensk litteratur upphör på grund av att ”finansieringen genom anslag från kulturdepartementet har upphört”.

Statens kulturråd och Svenska institutet fick för ett år sedan i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Utgångspunkten var Kulturrådets kulturpolitiska ansvar för att utveckla den internationella kulturverksamheten och Svenska institutets ansvar för litteraturinsatser som en del i det allmänna Sverigefrämjandet.

I den gemensamma redovisningen av uppdraget lade man särskild vikt vid hur stödet till översättning och lansering av litteratur från Sverige i utlandet bör hanteras. Vilken myndighet som ska hantera stödet borde enligt Kulturrådets och Svenska institutets mening analyseras med utgångspunkt i vilket syfte som anses vara överordnat.

I rapporten skrev man bland annat att:
”Kulturrådet bedömer att det kulturpolitiska syftet bör stå i förgrunden och att rådet bör handha stödet. (…) Detta skulle leda till samordningsvinster inom litteraturområdet och på kulturområdet i stort. En sådan ordning skulle också undanröja de otydligheter, inkonsekvenser och kulturpolitiskt sett mindre ändamålsenliga resultat som följer av den nuvarande uppdelningen av stödformerna. (…) Värdet av att presentera Sverige som en progressiv och framåtblickande kulturnation bör tas tillvara. Om verksamheten skall föras över måste Kulturrådet få full kostnadstäckning.”

I redovisningen framförde såväl Svenska institutet som Kulturrådet önskemål om att regeringen förtydligar syftet med och förutsättningarna för det internationella litteratursamarbetet.

Header logo