Museerna fortsätter tappa besökare

De  statliga museer som tidigare hade generell fri entré har tappat 41 procent av sina besökare under första halvåret 2007 jämfört med samma tid 2006. Det visar Kulturrådets rapport till regeringen. Museerna redovisar 927 000 färre besök sedan den fria entrén för vuxna slopades den 1 januari i år. Kulturrådet har regeringens uppdrag att kvartalsvis redovisa besöksutvecklingen vid de 19 statliga museer som idag har fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år. Rapporten för första kvartalet 2007 visade en minskning på 40 procent jämfört med samma period 2006.

I rapporten till regeringen konstaterar Kulturrådet bl.a. att de kraftigt minskade publiksiffrorna under första halvåret 2007 huvudsakligen ska ses mot bakgrund av att den generella fria entrén slopades vid årsskiftet. Inga större förändringar i öppethållande har skett vid de aktuella museerna och siffrorna blir därför i huvudsak jämförbara med uppgifterna från 2006.

Det finns dock stora skillnader mellan de enskilda museernas besöksutveckling. Några museer menar att utvecklingen svarat mot ungefär de förväntningar man haft, medan andra anser att utvecklingen trots allt varit något mer positiv än man befarat. Det mest dramatiska publikfallet redovisar Arkitekturmuseet, som har tappat 85 procent av besökarna mellan åren. Skoklosters slott, Hallwylska museet, Livrustkammaren och Sjöhistoriska museet uppvisar samtliga minskningar på 60 procent eller mer. Marinmuseum i Karlskrona, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Moderna museet redovisar däremot förhållandevis små förändringar med ett publikbortfall på mindre än 20 procent.

Header logo