Deklaration om tillgänglig scenkonst antagen

Öka tillgängligheten till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner för personer med funktionsnedsättning! Detta fastslogs i en deklaration – Hallundadeklarationen – som antogs av deltagarna vid en konferens i Hallunda utanför Stockholm den 14-15 februari. Konferensen arrangerades av Kulturrådet i samverkan med Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet.

Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson underströk i sitt anförande vikten av att identifiera hinder för att öka tillgängligheten till scenkonsten.

- Tillgängligheten har en nära koppling till konkreta hinder som otillgängliga lokaler, bristfälliga tekniska lösningar, brist på samordning av samhällsinsatser eller geografiska avstånd. Det kan också finnas andra hinder som gör att människor inte ges möjlighet att ta del av kulturutbudet så som attityder och värderingar. Att identifiera och undanröja sådana synliga eller osynliga hinder är nödvändigt för att åstadkomma en ökad tillgång till kulturutbudet.

I Hallundadeklarationen ställs nu högre krav på scenkonstinstitutionerna: ”Vi vill se att samtliga chefer och ledningar inom scenkonsten omedelbart tar ansvar för den egna institutionen och den egna lokalens tillgänglighet, till exempel genom att skapa en organisation som fördelar och tydliggör ansvar och befogenheter.” 

Konferensen om tillgänglig scenkonst i Hallunda avslutade Nordiska handikappolitiska rådets seminarieserie om ett tillgängligare kulturliv. Tillgänglighetsprojekt presenterades och varvades med föreläsningar och panelsamtal. Tidigare har konferenser på temat tillgänglighet i andra nordiska länder behandlat litteratur- och biblioteksområdet samt museerna.  Konferensen i Hallunda samlade ca 60 deltagare från de skandinaviska länderna.

Header logo