Fortsatt positiva effekter av Access

Sysselsättningsprojektet Access fortsätter visa goda effekter, inte minst ur arbetsmarknadspolitiska aspekter. Utbildningsnivån bland de accessanställda är fortsatt hög och många långtidsarbetslösa har fått arbete. Det visar Kulturrådets rapport Redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna inom kultursektorn.

I budgetpropositionen för 2005 aviserades den tvååriga satsningen - Access, vars syfte var att bevara, vårda och göra samlingar, föremål och arkivalier tillgängliga. Målet för projektet var att skapa sysselsättning. Efter två år förlängde regeringen satsningen ytterligare två år, till 2009.

Trots att ett stort antal accessprojekt fortfarande pågår konstaterar Kulturrådet i rapporten att man redan nu kan se en lång rad positiva effekter av satsningen. Många långtidsarbetslösa har kommit in på arbetsmarknaden. Utbildningsnivån har genomgående varit hög. Andelen anställda med utländsk bakgrund har varit relativt stor (10 procent).

Access har också bidragit till att viktiga delar av museernas samlingar har ordnas och gjorts tillgängliga. Dessutom har känsliga objekt, som riskerat att förstöras, nu räddas till eftervärlden. Access har tydliggjort behovet av långsiktigt strategiskt arbete med vård och bevarande av samlingar också i framtiden.  

Under åren har Kulturrådet löpande tagit emot redovisningar från projekten. I april 2008 rapporterades 431 anställda personer inom de olika accessprojekten. Majoriteten av dessa, 262 personer, var kvinnor.

Fram till den 15 maj i år har 70 projekt avslutats och redovisats till Kulturrådet. Dessa slutredovisningar omfattar hela projektperioder och redogör detaljerat för projekten.

Totalt har 178 personer varit anställda inom de 70 projekten. Av dessa var 93 personer långtidsarbetslösa. 17 personer har annan etnisk bakgrund än svensk. Utöver de 178 nyanställda personerna har ytterligare 36 tjänster inrättats tack vare Access.

Antalet accessanställda minskar nu för varje månad. Detta sker i takt med att projekten avslutas. Under året beräknas ytterligare ett femtiotal projekt slutföras. Kulturrådet fördelade 74 miljoner kronor till Access under 2008. Under det avslutande året 2009, fördelar rådet 25 miljoner kronor.

Header logo